[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-02 16:46
Temat postu: Kradzie¿e na basenie
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Lutego 2006
Kradzie¿e na basenie
Gin± rzeczy z szafek w przebieralniach na miejskim k±pielisku. Nie ma wyj¶cia! Trzeba zainstalowaæ kamerê w szatni.

Przed kilkoma dniami jednemu z k±pi±cych siê zgin±³ zostawiony w szafce portfel. Druga osoba po wyj¶ciu z wody stwierdzi³a brak telefonu komórkowego. Z³odzieja nie z³apano.
Do podobnych kradzie¿y dochodzi³o ju¿ w zesz³ym roku, tak¿e zim±. Teraz rzeczy zaczê³y gin±æ w tej samej porze roku.
- Zostali¶my zmuszeni do rozszerzenia monitoringu o szatnie - wyja¶nia kierownik ¦wiewody Robert Wojewódka.
Kamera w mêskiej przebieralni nie bêdzie obejmowa³a ca³ej szatni. Jej obiektyw skierowany zostanie na drzwi szafek. Sprzêt sfilmuje ka¿dego, kto do nich zagl±da. - Na pewno nie bêdzie podgl±du miejsca, w którym klienci siê przebieraj± - zapewnia R. Wojewódka.
Obraz widziany przez kamerê bêdzie nagrywany przez ca³y czas, gdy w szatniach bêd± rzeczy klientów. To, co zostanie zapisane na ta¶mie, trafi na pewien czas do archiwum. Nagranie w ka¿dej chwili bêdzie mo¿na odtworzyæ.
Monta¿ kamery nie jest kosztowny, bo system obserwacji na k±pielisku ju¿ dzia³a, trzeba tylko do³±czyæ do sieci kolejny sprzêt. Kamery pilnuj± porz±dku w g³ównym holu basenu, przy kasie oraz na parkingu. - Kiedy na postoju nie by³o systemu obserwacji, mieli¶my w³amanie do auta osoby kapi±cej siê - wspomina kierownik. Teraz jest spokój. R. Wojewódka wierzy, ¿e po zamontowaniu kamery w szatni te¿ skoñcz± siê kradzie¿e. - Chcemy zapewniæ klientom mo¿liwo¶æ spokojnego cieszenia siê k±piel± - podkre¶la szef obiektu.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-02-05 22:32
Temat postu: Re: Kradzie¿e na basenie
Frytka

IP: 83.23.138.4

go


Panie kierowniku to mo¿e skoñczymy z tym idotycznym przebieraniem obuwia- takiej g³upoty to w ¿yciu nie widzia³em a by³em na kilkudziesiêciu basenach. Wtedy panie sprz±taczki zamiast wylegiwa siê na ³awkach czê¶ciej zagl±da³y by z mopami do szatni i to spokojnie by wystarczy³o. A tak to mamy jak za komuny- ludzie zasuwaj± na bosaka albo w skarpetkach po korytarzu- powinna przyjechac jaka¶ TV najlepiej z UE, mieliby ludzie z czego siê po¶miac- IDIOTYZM PANIE KIEROWNIKU !!!!!
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2