[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-11 09:10
Temat postu: Na ostrzu wiert³a
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Stycznia 2006
Na ostrzu wiert³a

Mieszkañcy wsi nie godz± siê na odwierty pod swoimi domami. - Chcemy ¿yæ w spokoju i zdrowym ¶rodowisku - mówi so³tys Ireneusz Wo¼niak.


Przed kilkoma dniami do biura burmistrza przyszli oburzeni mieszkañcy Chociul. Alarmowali, ¿e w ich miejscowo¶ci ruszaj± prace przy odwiercie poszukiwawczym ropy. - Z nami nic nie uzgadniano, nie by³o równie¿ ¿adnych zapytañ ze strony firmy - zapewnia zdziwiony wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.

Niechciane wiercenie


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przewioz³o sprzêt na prywatne pole jednego z mieszkañców Chociul. - Zdjêta zosta³ ju¿ wierzchnia warstwa humusu co wskazuje, ¿e chc± zacz±æ wiercenia - mówi K. Tomalak.
- Szykuj± nam rakotwórcze substancje w powietrzu, trzêsienie gruntu, a nawet wybuch - so³tys Wo¼niak pokazuje tekst informacji o zagro¿eniach jakie niesie ze sob± odwiert. Sporz±dzili j± nafciarze.
Zaniepokojeni mieszkañcy wspominaj± jak podczas ostatnich odwiertów w lesie, niemal kilometr od wsi, dr¿a³a ziemia pod ich domami. - To nie do pomy¶lenia, ¿eby pod naszym nosem wiercono trzy kilometry w g³±b ziemi i nam zak³ócano ¿ycie - mówi oburzony Marek Borak. Dokucza im te¿ zapach siarkowodoru z szybu naftowego w Radoszynie. - Nie chcemy truj±cych smrodów we wsi - mówi so³tys Wo¼niak.
Mieszkañcy ¿±daj± wstrzymania robót i przeniesienia odwiertu przynajmniej na odleg³o¶æ kilometra od wsi. Innego rozwi±zania problemu nie widz±.

Bêdzie blokada


W magistracie przyznaj±, ¿e nie ma mo¿liwo¶ci zablokowania prac. - S± na prywatnym polu i od nas ¿adnych pozwoleñ na wiercenia nie potrzebuj± - t³umaczy wiceburmistrz. - Ze wzglêdu na zdrowie ludzi, bêdziemy sprzeciwiaæ siê odwiertowi.
W³a¶ciciel pola, na którym ma odbyæ siê wiercenie nie chcia³ z nami rozmawiaæ. - Nas te¿ stale unika - mówi so³tys. Mieszkañcy zapewniaj±, ¿e zaprotestuj±. - Nie zgodzimy siê na wiercenia, jak bêdzie trzeba zablokujemy drogê czym siê da, wyjad± traktory, wyjd± ludzie - ostrzega so³tys Chociul.
We wtorek poczt± elektroniczn± wys³ali¶my do centrali PGNiG pytania w sprawie spornego odwiertu. Odpowiedzi nie otrzymali¶my. W poniedzia³ek wieczorem w Chociulach odby³o siê spotkanie mieszkañców wsi z przedstawicielami PGNiG. - Zapewniono nas, ¿e rozpoczn± siê rozmowy - mówi I. Wo¼niak.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
S
2006-01-16 10:59
Temat postu: Gazowa ¿y³a z³ota
ciachu


forum admin
postw: 823

16 Stycznia 2006
Gazowa ¿y³a z³ota

Najwiêksze w Polsce z³o¿a nafty i gazu znajduj± siê na lubusko-wielkopolskim pograniczu. Lada dzieñ zostanie rozstrzygniêty przetarg na budowê kopalni tych surowców.


W miniony weekend w Puszczy Noteckiej miêdzy Drezdenkiem i Miêdzychodem sypa³y siê iskry z aparatów spawalniczych. - Nie ma szans, ¿eby w najbli¿szym czasie pojechaæ do domu. Pracujemy od ¶witu do zmierzchu - mówi spawacz Sylwester Najberg z firmy Budnaft z Kamienia Pomorskiego.
Najberg i jego koledzy buduj± urz±dzenia wydobywcze. Wcze¶niej sta³a w tym miejscu wiertnia. - Odkryto tutaj ropê i gaz. Przed eksploatacj± na skalê przemys³ow± trzeba z³o¿e przetestowaæ - podkre¶la Piotr Zawartka z firmy Budnaft.
Kiedy w drugiej po³owie lat 90. znaleziono na lubuskim pograniczu olbrzymie pok³ady gazu i nafty, wybuch³a wojna po czyjej stronie wojewódzkiej granicy - drezdeneckiej czy miêdzychodzkiej - ma stan±æ kopalnia surowców energii. Ostatecznie Polskie Górnictwo Nafty i Gazownictwo zadecydowa³o, ¿e kopalniane urz±dzenia znajd± siê w gminie Drezdenko, zaledwie 500 m od granicy z Wielkopolsk±. Dzi¶ wiadomo ju¿ dok³adnie o jakie pieni±dze walczy³y gminy.

Trysn± pieni±dze


Najdalej do koñca stycznia rozstrzygniêty zostanie przetarg na budowê kopalni ropy i gazu ko³o wsi Lubiatów w gm. Drezdenko. Jak nieoficjalnie dowiedzia³a siê ,,GL’’ ofertê z³o¿y³y dwie firmy. Obie polskie. Bêdzie to najwiêksza inwestycja w historii Polskiego Górnictwa Nafty i Gazownictwa. Jej warto¶æ to 500 mln. z³ - Budowa ma trwaæ pó³tora roku. Wydobycie ruszy w drugiej po³owie przysz³ego roku. Dla okolicznych gmin to prawdziwa ¿y³a z³ota - twierdzi Zawartka.
Mieszkañcy Drezdenka i Miêdzychodu mog± m.in. liczyæ na podatki od nieruchomo¶ci i od budowli. - Kopalnia zajmie 51 ha, a podatek za metr kwadratowy wynosi u nas 15,5 z³. Liczymy, ¿e nasze roczne dochody wzrosn± o oko³o 10-12 mln z³ rocznie. To jedna trzecia naszego bud¿etu, kopalnia bêdzie wydobywaæ surowce przez 25 lat - wylicza burmistrz Drezdenka Ryszard Cholewiñski.

Gaz strategiczny


Na rzekê petroz³otówek licz± te¿ w wielkopolskim Miêdzychodzie. Ze z³o¿a Lubiatów na terenie gminy mo¿na wydobyæ ponad 5,4 mln ton ropy. - Za ka¿d± tonê dostaniemy 18 z³. Za sam± ropê do naszej kasy wp³ynie wiêc w ci±gu 25 lat ponad 100 mln z³ - ocenia burmistrz Roman Musia³.
Pok³ady surowców energetycznych na lubusko-wielko-polskim pograniczu mog± mieæ strategiczne znaczenie dla krajowej gospodarki. Mo¿na tam wydobyæ nawet 8 mld m sze¶c. gazu. To prawie dwa razy wiêcej, ni¿ PGNiG wydoby³o w 2004 r. W ci±gu trzech lat spó³ka zamierza zwiêkszyæ wydobycie do 5,5 mld. Te plany opiera m.in. na kopalni, której budowa powinna siê rozpocz±æ ju¿ za kilka tygodni.


DARIUSZ BRO¯EK
DARIUSZ DUTKIEWICZ
0 95 742 16 83
teren@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2006-01-18 19:03
Temat postu: Bociany uciek³y z szejkanatu
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem numer 2(215) z dnia 11 stycznia 2006 r.

Chociule (gm. ¦wiebodzin). Mieszkañcy ¿±daj± ca³kowitego wstrzymania robót wiertniczych
Bociany uciek³y z szejkanatu

Mia³ byæ szejkanat, a s± protesty. Mieszkañcy, bardzo licznie przybyli na zebranie wiejskie. W poniedzia³ek 9 stycznia podjêli uchwa³ê za wstrzymaniem ca³kowitym robót wiertniczych na terenie Chociul.

Chociule le¿± na z³o¿u ropy naftowej, którego zasobno¶æ szacuje siê na ponad 200 tys. ton. Wydobycie tego surowca ma siê odbywaæ trzema otworami: zamkniêtym - Radoszyn 3, oprotestowanym - Radoszyn 4 i planowanym - Radoszyn 5. Z nich podziemnym ruroci±giem ropa ma byæ pompowana - jak wyja¶nia geolog - do kopalni po³o¿onej z dala od ludzkich siedzib, na zachód od wsi. Tam te¿ bêdzie siê odbywaæ odsiarczanie, aby unikn±æ smrodu, jaki daje ¶wieczka Radoszyn 2, gdzie od lat trwa wydobycie, bêd±ce zmor± mieszkañców Rudgerzowic i Chociul.

Niepokój mieszkañ

ców, który podziela równie¿ zastêpca burmistrza - Krzysztof Tomalak, budzi lokalizacja odwiertu niemal w ¶rodku wsi, bardzo blisko zabudowañ mieszkalnych. - ¯eby nie nara¿aæ mieszkañców na niebezpieczeñstwo prowadzimy otwór kierunkowy - t³umaczy dyrektor Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Zielonej Górze Stanis³aw Niedbalec. Z³o¿a znajduj± siê na g³êboko¶ci 2,5 km, a odchylenie odwiertu wynosi 540 m. Zapewnia te¿, ¿e zachowana jest 100-metrowa odleg³o¶æ od zabudowañ. Zdaniem mieszkañców odwiert jest zbyt blisko. Dyrektor dodaje, ¿e takie otwory s± nawet na obrze¿ach du¿ych miast, a w Rudzie ¦l±skiej - w samym centrum.

Latem ubieg³ego

roku gmina wyda³a opiniê pozytywn± na wiercenia poszukiwawcze, ale z dala od wsi. Ju¿ ten odwiert spowodowa³ protesty mieszkañców Chociul i Rudgerzowic. So³tys Chociul - Ireneusz Wo¼niak, zapewnia, ¿e gdyby wiedzieli co ich czeka, nigdy by siê na odwiert nie zgodzili. - Ha³as nie do zniesienia, drgania ziemi i smród siarkowodoru - wylicza niedogodno¶ci. Teraz zapowiada, ¿e je¶li nie nast±pi przerwanie prac, protest przybierze trudne do przewidzenia skutki, ³±cznie z blokad± dojazdu do terenu odwiertu. Jego s³owa stanowczo popieraj± mieszkañcy.

W uzasadnieniu

pisz±, ¿e ich "¿ycie staje siê koszmarem". Uwa¿aj±, ¿e siarkowodór zagra¿a im i ich dzieciom. Trudno poj±æ, ¿e co¶, co cuchnie latami mo¿e byæ obojêtne dla ludzkiego organizmu. Badañ wp³ywu siarkowodoru na cz³owieka nikt nie prowadzi, a firma wiertnicza i eksploatacyjna nie ma takiego obowi±zku. Dla mieszkañców faktycznym testem czysto¶ci powietrza we wsi jest rozwój lokalnej fauny i flory. - Niestety, wyprowadzi³y siê od nas wszystkie bociany - twierdz± chociulanie.

Jak dosz³o do tego,

¿e firma wiertnicza wkroczy³a na teren wsi? - Za¶wiadczenie jakie otrzyma³a z gminy dotyczy jedynie spraw zwi±zanych z planem zagospodarowania przestrzennego i w ¿adnym przypadku nie mo¿e zostaæ potraktowane jako akceptacja lokalizacji odwiertu praktycznie pomiêdzy zabudowaniami wiejskimi, na co nie ma i nigdy nie bêdzie zgody mieszkañców i burmistrza - informuje Tomalak. W pi±tek 6 stycznia, natychmiast po otrzymaniu informacji od mieszkañców, burmistrz powiadomi³ firmê, aby zaprzesta³a prac. W sobotê przed po³udniem maszyny stanê³y. Dodajmy, ¿e odwiert odbywa siê na dzia³ce prywatnej, której w³a¶ciciel wyrazi³ na te roboty zgodê.

Dyrektor Niedbalec,

uczestnicz±cy w zebraniu wraz z geologiem i szefem wierceñ, zaproponowa³ kolejne spotkanie z mieszkañcami, na które obieca³ przygotowaæ materia³y, odnie¶æ siê do nurtuj±cych chociulan obaw zawartych w prote¶cie. - Zobowi±zujê siê przedstawiæ ca³y plan eksploatacji z³ó¿ Radoszyn i O³obok. Mieszkañcy odrzucili te¿ propozycjê wyjazdu i zwiedzenia jednej z funkcjonuj±cych kopalñ, podobnej do tej, jak± planuje siê na naszym terenie. - W czasie wiercenia otworów nie ma ¿adnego zapachu, smród jest w czasie testu, w Chociulach nie bêdziemy robiæ testu - i te argumenty dyrektora nie przekona³y mieszkañców.

Niektórzy spo¶ród

uczestników spotkania nie byli do koñca przekonani, co do ca³kowitej rezygnacji z eksploatacji radoszyñskich z³ó¿. Pytali, czy mo¿na przesun±æ otwór przynajmniej kilometr od wioski. Wiêkszo¶æ jednak zag³osowa³a za ca³kowitym wstrzymaniem prac. - W ¿adnym nowym otworze nie bêdzie prowadzona eksploatacja - zobowi±za³ siê Niedbalec. - Nie bêdziemy eksploatowaæ w ogóle tego z³o¿a - stanowczo stwierdzi³.

Czy stanowisko

mieszkañców, by nie prowadziæ ¿adnych wiêcej rozmów, nie umo¿liwiæ firmie przedstawienia swoich racji, a w ostateczno¶ci zrobiæ blokadê jest ostateczne? Po wyproszeniu go¶ci chociulanie zostali we w³asnym gronie. Mo¿e kto¶ zdo³a³ wyt³umaczyæ wiêkszo¶ci, ¿e rozmawiaæ, nie znaczy zaraz zgodziæ siê. A trochê ciekawej wiedzy na temat wydobycia ropy naftowej zaszkodziæ zdrowiu i ¿yciu nie mo¿e.

wruz

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.063 | powered by jPORTAL 2