[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Zamkniêty o³tarz  

2014-04-07 17:17
Temat postu: Scena pierwsza - Narodziny Pana Jezusa
ciachu


forum admin
postw: 823

Nie posiadam wiedzy ani umiejêtno¶ci krytyka sztuki sakralnej, ani umiejêtno¶ci interpretowania przekazu artysty/rzemie¶lnika/malarza/autora ogl±danych obrazów, ale ogólna "wra¿liwo¶æ" nie pozwala mi podkre¶laæ jakich¶ szczególnych walorów artystycznych prezentowanych na deskach scen. Jest z pewno¶ci± jaka¶ historia zwi±zana z tym zabytkiem, o której równie¿ niewiele potrafiê napisaæ, ale jest w tych obrazach co¶ jeszcze - zapis biblijny, zrozumia³y dla ka¿dego kto oprócz trzymania w swoich rêkach Pisma ¦wiêtego, pozna³ jego tre¶æ chocia¿by w minimalnym stopniu.

Proponujê podró¿, æwiczenie wielkopostne, sprawdzian Twojej wiedzy biblijnej. Co z tym zrobisz zale¿y od Ciebie, ja rozpocznê od tego co widzê, co czujê patrz±c na te obrazy. Twoja interpretacja, uwaga, my¶l pomog± mi dokoñczyæ ten artyku³. Razem zobaczymy wiêcej.

O tym mowa: http://www.schwiebus.pl/articles.php?id=251

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.03 | powered by jPORTAL 2