[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2013-02-25 18:35
Temat postu: Per³a frankfurckiej rejencji
ciachu


forum admin
postw: 823

Do 1945 r. ¦wiebodzin nazywa³ siê Schwiebus. Administracyjnie podlega³ rejencji frankfurckiej i z pewno¶ci± by³ jednym z naj³adniejszych miast prowincji brandenburskiej. O zamo¿no¶ci mieszkañców ¶wiadcz± kilkupiêtrowe kamienice i okaza³e gmachy publiczne. Oraz zadaszone markizami sklepy w centrum miasta, które zachowa³y siê na archiwalnych pocztówkach z pierwszej po³owy minionego wieku.

Wizytówkami miasta by³y i s± nadal ratusz z XVI w. oraz pó¼nogotycki ko¶ció³ pw. ¦w. Micha³a z XV w. Po zajêciu przez Rosjan na prze³omie stycznia i lutego 1945 r. ¦wiebodzin nie dozna³ wiêkszych zniszczeñ, dlatego w jego centrum nadal mo¿emy podziwiaæ liczne zabytki i relikty staromiejskiej zabudowy.

Dodano: 17 lutego 2013, 14:30 Autor: Dariusz Bro¿ek

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.034 | powered by jPORTAL 2