[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2012-05-17 10:18
Temat postu: Na cmentarzu bêdzie miejsce na urny?
ciachu


forum admin
postw: 823

Na cmentarzu bêdzie miejsce na urny?

- Mieszkañcy ¦wiebodzina i okolic domagaj± siê budowy na miejscowym cmentarzu kolumbarium - twierdzi Kazimierz Gancewski. W³adze miasta na pomys³ patrz± przychylnym okiem.
- Wiele osób chcia³oby chowaæ zmar³ych w kolombarium - twierdzi Kazimierz Gancewski

Kazimierz Gancewski to by³y radny, postaæ dobrze znana w mie¶cie. Prowadzi nas na miejscowy cmentarz. - Proszê popatrzeæ, w sektorze U znajduje siê miejsce na budowê kolumbarium z niszami, gdzie znalaz³oby siê miejsce na urny z prochami zmar³ych. Rozmawia³em z wieloma mieszkañcami i popieraj± pomys³. Na razie w tym miejscu znajduje siê prawie 30 tzw. ziemnych grobów urnowych. Jednak nisze by³yby pewnie lepszym miejscem na urny. Nie bez znaczenia s± koszty. Tradycyjny pogrzeb plus pomnik to jednak spory wydatek. A pamiêtajmy, ¿e ludzie biedniej± a ostatnio zasi³ki pogrzebowe nawet zmniejszono - przekonuje nasz rozmówca.

Gancewski dodaje, ¿e odpowiedni wniosek przes³a³ do magistratu. Wyliczy³ w nim, ¿e budowa ¶ciany z urnami kosztowa³aby urz±d nie wiêcej jak 350 tys. z³. Konieczne jest jednak wcze¶niejsze opracowanie projektu. - Ale to ju¿ drobny wydatek. Je¶li na budowê toalety w jednej z wiejskich ¶wietlic urz±d wyda³ 300 tys. z³, to na kolumbarium te¿ nas staæ - wylicza Gancewski.
Budowê ¶ciany z niszami dla urn popiera te¿ kierownik cmentarza Pawe³ Golimowski. - Coraz wiêcej ludzi pyta o tak± formê pochowku. S± to najczê¶ciej m³odzi, którzy nie maj± czasu, by dbaæ o grób, pielêgnowaæ go itp. Wielu zreszt± nie ma takiej mo¿liwo¶ci, bo wyjecha³o ze ¦wiebodzina, a groby bliskich tu pozosta³y.
Pani Rozalia Kmita przysz³a odwiedziæ grób mamy. - Ja wolê grób tradycyjny. Ale dla wielu takie pogrzeby s± zapewne do zaakceptowania - wyja¶nia nasza rozmówczyni.

Wiceburmistrz Krzysztof Tomalak nie wyklucza, ¿e ju¿ w przysz³ym roku mo¿e powstaæ kolumbarium. - Nie znam jeszcze wniosku pana Gancewskiego. Trafi³ do mnie dopiero przed kilkoma dniami. O wszystkim zadecyduj± radni, ale w przysz³orocznym bud¿ecie bêdziemy chcieli zabezpieczyæ pieni±dze na wykonanie projektu zagospodarowania sektora U i ewentualnie budowê ¶ciany z niszami na urny. Byæ mo¿e zrobimy to etapami. Na pocz±tek 200, a mo¿e 250 tysiêcy z³otych powinno wystarczyæ.

Dodano: 16 maja 2012, 19:30
Autor: Czes³aw Wachnik, 68 324 88 29, cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.043 | powered by jPORTAL 2