[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-07 15:23
Temat postu: Gigantyczny Jezus
ciachu


forum admin
postw: 823

7 Listopada 2005
Gigantyczny Jezus

Pomnik Chrystusa Zbawiciela z brazylijskiego miasta Rio de Janeiro ma 32 m wysoko¶ci i stoi na szczycie 710-metrowego wzniesienia. G³owa figury ma 3,5 m wysoko¶ci, a rozpiêto¶æ ramion wynosi 23 m. Pomnik zosta³ ods³oniêty w 1931 r.

Przy drodze krajowej nr 3 w ¦wiebodzinie miejscowy proboszcz wznosi pomnik Chrystusa Króla. Razem z postumentem bêdzie mia³ 30 m wysoko¶ci. To tylko o 2 m mniej ni¿ podobny pos±g w Rio de Janeiro.

Statua Chrystusa stanie na 5-hektarowym polu, przy krajowej ,,trójce'' na po³udniowych przedmie¶ciach ¦wiebodzina, naprzeciw basenu miejskiego. Pole kupi³ od Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych proboszcz pobliskiej parafii Mi³osierdzia Bo¿ego Sylwester Zawadzki kilka lat temu. A w grudniu 2001 r., przy okazji zmiany planu zagospodarowania terenu na miejsce kultu, sprawa wzbudza³a kontrowersje. Ówcze¶ni radni pytali: - Trzeba siê zastanowiæ, czy naprawdê chcemy byæ drug± Czêstochow±.

Absolutna rzadko¶æ

Ale proboszcz Zawadzki dopi±³ swego. Na wzniesieniu powsta³ ju¿ nasyp i stoj± cztery kilkumetrowe s³upy ¿elbetowe. Choæ s± ogromne, to zaledwie fundamenty 10-metrowego postumentu, na którym stanie 20-me-trowa figura Jezusa z roz³o¿onymi szeroko ramionami. Prawie identyczna jak ta w Rio de Janeiro, tyle tylko, ¿e Jezus bêdzie mia³ na g³owie koronê. 30 metrów to tyle ile ma 10-piêtrowy wie¿owiec, a takich w ¦wiebodzinie nawet nie ma. Pomnik bêdzie widoczny z odleg³o¶ci kilku kilometrów. W przysz³o¶ci wokó³ postumentu ma stan±æ kalwaria, czyli 14 stacji drogi krzy¿owej.
Projekt pomnika powsta³ w pracowni poznañskiego architekta prof. Mariana Fikusa. - Przyznajê, ¿e nigdy czego¶ takiego nie projektowa³em - mówi profesor. - Pomniki o takich gabarytach to absolutna rzadko¶æ, chyba nawet na skalê miêdzynarodow±.

Znany z pomys³ów


Proboszcz Zawadzki chce skoñczyæ inwestycjê za rok. Mówi, ¿e to konsekwencja zawierzenia miasta opiece Chrystusa Króla. Ale zdaniem ks. prof. Micha³a Czajkowskiego, wyk³adowcy teologii na Uniwersytecie Szczeciñskim, takie gigantyczne przedsiêwziêcie mo¿e gorszyæ niektórych chrze¶cijan. - Autentyczne chrze¶cijañstwo to nie triumfalizm, lecz s³u¿ba - mówi.
Z kolei parafianka ks. Zawadzkiego Bo¿ena Sieciechowicz, mieszkaj±ca nieopodal powstaj±cego pomnika, mówi: - Jako katoliczka cieszê siê z tej inwestycji, choæ mog³aby byæ mniejsza. Nie wiem sk±d proboszcz we¼mie na to pieni±dze, bo chyba nie od nas, parafian.
Proboszcz o pieni±dzach nie chce rozmawiaæ. A wiceburmistrz Krzysztof Tomalak mówi: - Z tego co wiem, to pieni±dze maj± byæ od sponsorów i ze zbiórek parafian. Ksi±dz Zawadzki jest znany ze ¶mia³ych pomys³ów. Nawet takich, które go przerastaj±. Ale jak dot±d, zawsze je realizowa³.


MICHA£ IWANOWSKI
068 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-11-09 18:47
Temat postu: Re: Gigantyczny Jezus
Chris

IP: 217.83.94.134

go


Kolejny pomnik g³upoty Polaków
2005-11-12 21:15
Temat postu: W ¦wiebodzinie jak w Rio
ciachu


forum admin
postw: 823

http://serwisy.gazeta.pl/metro/1,50145,3009380.html

Micha³ Stangret 10-11-2005
Tego w Polsce jeszcze nie by³o! W ma³ym miasteczku ko³o Zielonej Góry stanie gigantyczny pomnik Chrystusa. Bêdzie tylko o dwa metry ni¿szy od s³awnego pos±gu Jezusa w Rio de Janeiro. Miejscowy proboszcz ju¿ zacz±³ budowê

Na przedmie¶ciach ¦wiebodzina, przy drodze krajowej nr 3, niedawno by³o pole rzepaku. Teraz praca tam wre - je¿d¿± koparki i uwijaj± siê robotnicy. Na polecenie proboszcza buduj± gigantyczny pos±g Jezusa. 21-tysiêczne miasteczko le¿±ce 40 km od Zielonej Góry ma mieæ pomnik porównywalny z najs³awniejsz± figur± Chrystusa na ¶wiecie. Wysoko¶æ: 30 m, d³ugo¶æ g³owy: 3,6 m, szeroko¶æ ramion: 25 m, liczba schodków w ¶rodku: 230. Robotnicy uwijaj± siê, bo pos±g ma byæ gotowy do jesieni przysz³ego roku. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 16 pa¼dziernika, w 28. rocznicê wyboru Karola Wojty³y na papie¿a.

- To konsekwencja zawierzenia miasta opiece Chrystusa Króla - mówi ks. Sylwester Zawadzki, 75-letni proboszcz parafii Mi³osierdzia Bo¿ego. Ma w mie¶cie opiniê sprawnego organizatora. Gdy kilka lat temu budowa³ trzeci ko¶ció³, wszyscy pukali siê w czo³o: "Dwa wystarcz± na takie ma³e miasteczko". Ksi±dz ko¶ció³ postawi³ i ma na mszach t³umy.

¦wiate³ka dla samolotów

W grudniu 2001 r. kupi³ od Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych 5-hektarowe pole rzepaku. - Czwarty ko¶ció³? Trzeba siê zastanowiæ, czy naprawdê chcemy byæ drugim Licheniem - zaniepokoili siê radni. Ale wizja ksiêdza by³a inna. Pierwszy pozna³ j± Jerzy Rymaszewski, urzêdnik ze starostwa, który wydaje pozwolenia na budowy. - Nie bêdzie z tym problemu? - spyta³ ksi±dz, pokazuj±c mu plany.

- Jak je zobaczy³em, zrobi³o mi siê gor±co. Takie wymiary! Zacz±³em sugerowaæ, ¿e mo¿e by to trochê zmniejszyæ, bo ludzie bêd± gadaæ, ale ksi±dz by³ uparty. Co mia³em robiæ, budowla ma poni¿ej 40 m wysoko¶ci, to nawet nie trzeba uzgadniaæ z wojskiem. Wszystkie formalno¶ci spe³nione, to da³em zgodê - opowiada urzêdnik.

Projekt powsta³ w pracowni poznañskiego architekta prof. Mariana Fikusa. - Nigdy czego¶ takiego nie projektowa³em - mówi profesor. Dodaje, ¿e pomniki o takich rozmiarach to rzadko¶æ na skalê miêdzynarodow±.

Pomnik bêdzie widoczny z kilku kilometrów. Fundamenty ju¿ stoj±. Na nich bêdzie 10-metrowy postument, a na nim 20-metrowa figura Jezusa z roz³o¿onymi szeroko ramionami. Od tej z Rio de Janeiro, bêdzie j± odró¿nia³a korona na g³owie. Jest te¿ analogia z wod± - Chrystus w Rio stoi naprzeciwko zatoki, a ten ze ¦wiebodzina stanie naprzeciwko basenu miejskiego. ¯elbetowy postument ma byæ b³êkitny, a figura Jezusa - mlecznobia³a, lekka, z ¿ywic plastycznoszklanych. W ¶rodku - schody na taras widokowy. Na szczycie bêd± czerwone lampki ostrzegaj±ce samoloty.

To nie koniec

Co na to mieszkañcy ¦wiebodzina? - Cieszymy siê, bo mo¿e pomnik wypromuje nasze miasto - s³yszymy w ¶wiebodziñskim ratuszu, który jednak zastrzega, ¿e z pomys³em nie ma nic wspólnego. - Nie jestem zadowolona. 30 m to tyle ile 10-piêtrowy wie¿owiec. A jeszcze tury¶ci siê zjad± i bêdzie ha³as - narzeka pani Marianna Gnatek z osiedla domków jednorodzinnych, której okna bêd± wychodziæ na pomnik.

Sk±d pieni±dze na statuê? Proboszcz nie chce o tym rozmawiaæ, ale zapewnia, ¿e jest jedynym inwestorem. Wed³ug Krzysztofa Tomalaka, wiceburmistrza ¦wiebodzina, pieni±dze maj± byæ od sponsorów i ze zbiórek parafian.

W przysz³o¶ci wokó³ pomnika ma jeszcze stan±æ 14 stacji drogi krzy¿owej z figurami. Ks. Zawadzki nie wie jeszcze, jak± bêd± mia³y wysoko¶æ.Jezus ze ¦wiebodzina a Jezus z Rio

Wysoko¶æ: * ¦wiebodzin - 30 m, Rio - 32 m * Wysoko¶æ g³owy: ¦wiebodzin - 3,6 m, Rio - 3,5 m * Szeroko¶æ ramion: ¦wiebodzin - 25 m, Rio - 23 m. Liczba schodków w ¶rodku: ¦wiebodzin - 230, Rio - 222.

--
C
U
S
2005-12-03 11:28
Temat postu: 30-metrowy gigant
ciachu


forum admin
postw: 823

3 Grudnia 2005


Jerzy Rymaszewski jako urzêdnik starostwa zatwierdzi³ projekt budowy pomnika.

Prawdopodobnie helikopter bêdzie montowa³ figurê Chrystusa Króla na przedmie¶ciach ¦wiebodzina. Na szczycie - lampy ostrzegaj±ce samoloty.

To przedsiêwziêcie, jakiego jeszcze w Polsce nie by³o. Przypomnijmy, ¿e gigantyczny 30-metrowy pomnik Chrystusa Króla z rozpostartymi ramionami - pomys³ miejscowego proboszcza ks. Sylwestra Zawadzkiego - powstaje przy wje¼dzie do miasta od strony po³udniowej. Na 10-metrowym sztucznym nasypie stoj± ju¿ ¿elbetowe s³upy podtrzymuj±ce postument (te¿ bêdzie 10-metrowy). Na nim za¶ zostanie osadzona 20-metrowa figura Chrystusa. Razem od pod³o¿a bêdzie to wiêc 40 m. A przepisy nakazuj±, ¿e takiej wysoko¶ci obiekty budowlane musz± mieæ na szczycie lampy ostrzegaj±ce nisko przelatuj±ce samoloty.

Tylko tajfun zaszkodzi

To unikat na skalê ¶wiatow±. Podobny pomnik, tylko o 2 m wy¿szy stoi w brazylijskim Rio de Janeiro. Skala przedsiêwziêcia sprawi³a, ¿e kilka dni temu do ¦wiebodzina zjechali inspektorzy z G³ównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Warszawy. - Raczej potraktowali to jako ciekawostkê, a nie formaln± inspekcjê - informuje ¶wiebodziñski powiatowy inspektor nadzoru budowlanego W³adys³aw Rudowicz.
Wydzia³ budownictwa w starostwie zatwierdzi³ ju¿ projekt budowlany. - Konstrukcja jest stabilna, gwarantuje wytrzyma³o¶æ nawet podczas silnych wiatrów - zapewnia Jerzy Rymaszewski ze starostwa.
- Tylko jaki¶ katastrofalny tajfun móg³by j± przewróciæ.

Jak d¼wign±æ te tony?

Konstrukcja bêdzie stalowa, a osadzona na niej figura - z ¿ywic szklano-plastycznych. Projekt zak³ada, ¿e figura bêdzie zmontowana (z odlanych wcze¶niej elementów) na ziemi, a potem osadzona na postumencie w ca³o¶ci. Bêdzie wa¿yæ kilkana¶cie ton. Monta¿ ma nast±piæ z helikoptera. Gdyby siê to nie uda³o, trzeba bêdzie konstruowaæ specjalny 30-metrowy d¼wig. W ¶cianie postumentu bêd± drzwi prowadz±ce do tunelu ze schodami, którymi konserwatorzy bêd± mogli wej¶æ na sam szczyt obiektu i dogl±daæ, czy nie koroduje. Ponadto korozji maj± zapobiec specjalne wywietrzniki w okolicy korony na g³owie Chrystusa i przy obu d³oniach.
Ks. Zawadzki planuje, ¿e figura - zwrócona twarz± w kierunku miasta (na pó³noc) - zostanie ods³oniêta w listopadzie przysz³ego roku.

Chluba albo zbytek

W ¦wiebodzinie o budowie pomnika-giganta jedni mówi±, ¿e to chluba, inni - ¿e to zbytek. - Jako katoliczka cieszê siê, ale nie wiem, sk±d ksi±dz we¼mie na to pieni±dze, bo chyba nie od parafian - mówi parafianka Bo¿ena Sieciechowicz z osiedla s±siaduj±cego z terenem budowy. Ksi±dz Zawadzki o pieni±dzach nie chce rozmawiaæ. - Nikt nie wie, ile to bêdzie kosztowaæ, ja te¿ nie - odpowiada. A wiceburmistrz Krzysztof Tomalak mówi, ¿e wiêkszo¶æ kosztów budowy ponios± sponsorzy.
Proboszcz podkre¶la, ¿e je¶li pomnik ma co¶ oznaczaæ, to musi byæ du¿y. Ale zdaniem ks. Micha³a Czajkowskiego, warszawskiego biblisty i ekumenisty, taki przepych mo¿e gorszyæ niektórych chrze¶cijan, bo - jak mówi - chrze¶cijañstwo to s³u¿ba, a nie tryumfalizm.
Tak wiêc pomnik pewnie zaimponuje pod wzglêdem budowlanym, choæ niekoniecznie duchowym.


MICHA£ IWANOWSKI
68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2007-08-19 20:56
Temat postu: Wielki Chrystus spojrzy na miasto
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
10 lipca 2007
Wielki Chrystus spojrzy na miasto

Pod ¦wiebodzinem trwa budowa najwy¿szego na ¶wiecie pomnik Chrystusa Króla. Gigantyczny Jezus z roz³o¿onymi rêkoma przewy¿szy o niemal metr tego z Rio de Janeiro.

Pomys³ wybudowania pomnika zrodzi³ siê w 2000 r.

Budowa 31-metrowego pos±gu ma byæ zakoñczona w ostatni± niedzielê listopada.

Wielki kopiec, widoczny z krajowej "trójki", na którym stanie olbrzymi pomnik przez dwa lata usypywa³y wywrotki.

Roboty ruszy³y na dobre. Na szczycie widaæ ju¿ wysokie metalowe rusztowania. - Na nich montowany bêdzie pomnik Chrystusa Króla - informuje Roman Paw³owicz spo³ecznie pracuj±cy na budowie.

Wkrótce rozpocznie siê monta¿ windy. Bêdzie ona kursowaæ wewn±trz pomnika. - Jest konieczna do jego z³o¿enia i pó¼niejszej konserwacji, ludzi woziæ nie bêdzie - wyja¶nia pomys³odawca pomnika ksi±dz kanonik Sylwester Zawadzki.

Pod kopcem le¿y Chrystus w kawa³kach do zmontowania. Jego autorem jest Miros³aw Patecki z Przyborowa pod S³aw± ¦l±sk±. Blaszane elementy do monta¿u o grubo¶ci dwóch milimetrów wwoziæ bêdzie winda.

Efektem prac bêdzie gigantyczny niemal 31-metrowy pomnik Chrystusa Króla. Stanie na ponad 17 metrowym nasypie. - Bêdzie najwy¿szy na ¶wiecie - zapewnia ks. S. Zawadzki. Przewy¿szy o niemal metr Chrystusa z Rio de Janeiro, jak na razie najs³ynniejszego i najwy¿szego. Za to bêdzie do niego bardzo podobny.

To dla ludzi

- Robiê to dla ludzi, nie dla siebie, chcê ¿eby mieli gdzie siê modliæ o ka¿dej porze dnia czy nocy - mówi ks. S. Zawadzki.

Na kopiec, do stóp pomnika dostaæ siê bêdzie mo¿na dwoma drogami. - Schody dla osób m³odych i zdrowych, a dla starszych i schorowanych podej¶cie ³agodne po serpentynie - mówi zaanga¿owana w budowê Urszula Miara ze ¦wiebodzina. Boki nasypu zostan± wy³o¿one wielkimi kamieniami. Na kopcu bêdzie punkt widokowy.

- Na samym dole powstanie kamienna grota z o³tarzem. - Po jednym zboczu kaskad± sp³ywaæ bêdzie woda, dooko³a powstanie piêkny park - mówi odpowiedzialna za zieleñ Hanna Sergiew ze ¦wiebodzina.

Pod uwagê brana jest tak¿e budowa Drogi Krzy¿owej. Olbrzymi pos±g ma zostaæ otwarty w ostatni± niedzielê listopada. Na razie prace wstrzyma³y jedynie wiosenne ulewy. - To bardzo trudna konstrukcja, pogoda musi dopisywaæ - przyznaje ks. Zawadzki.

Bêdzie interes

Otwarcia nie mog± siê doczekaæ w³a¶ciciele hoteli z okolicy. Dlaczego? - Pomnik bêdzie nie tylko miejscem kultu, ale te¿ wielk± atrakcj± turystyczn± w mie¶cie - przyznaje U. Miara.

Ciesz± siê hotelarze. - Wielu turystów przyjedzie ogl±daæ pos±g, czê¶æ z pewno¶ci± przenocuje - mówi prosz±c o anonimowo¶æ szef motelu pod miastem.

Podobnie my¶l± sklepikarze ze ¦wiebodzina. S± przekonani, ¿e gigantyczna figura zwiêkszy ich utargi. - Wierni i ciekawi tury¶ci z pewno¶ci± bêd± kupowaæ chleb, bu³ki, napoje, odwiedz± restauracje - mówi Katarzyna z jednego z marketów w osiedlu.

Ile bêdzie kosztowa³a inwestycja w Chrystusa Króla? - Nie wiem, budujemy metod± gospodarcz±, dlatego cena jeszcze nie jest znana - mówi ks. S. Zawadzki. Pomoc oferuj± firmy. Dwie z nich zajmuj±ce siê uk³adaniem metalowych konstrukcji zaproponowa³y pracê po kosztach. - Nawet chc± siê do³o¿yæ z w³asnej kasy - przyznaje ks. S. Zawadzki.

Piotr Jêdzura

--
C
U
S
2007-08-19 21:03
Temat postu: Komantarz czytelnika GL
ciachu


forum admin
postw: 823

14 lipca 2007

Niech nam króluje

Nie mam nic przeciw budowie blisko 31-metrowego pomnika Chrystusa Króla pod ¦wiebodzinem. Proboszcz z wiernymi chc± takiej figury - niech stawiaj±. Takie maj± odczuwanie wiary - nic mi do tego (na tacê te¿ tam nie rzucam). Choæ osobi¶cie - je¶li o religijne "pomniki” chodzi - to wolê parterowy Dom Seniora-Hospicjum, które ks. Ka¼mierczak stawia z parafianami na zielonogórskim os. Zacisze (tak, to ta parafia ze stajni± i kawiarni±). Podobnie wybieram strzelist± dzwonnicê przy ko¶ciele Ducha ¦wiêtego, dziêki której ¶wi±tynia zawiadywana przez ks. Ignatowicza wreszcie zyska³a godne zwieñczenie.

Spójrzmy jednak na ¶wiebodziñskiego Chrystusa Króla, który ma przewy¿szyæ s³ynnego Jezusa w Brazylii, bez religijnego kontekstu. Przeje¿d¿ali¶cie ko³o kopca z metalowym szkieletem? Ju¿ robi wra¿enie! Tak, proszê pañstwa, ten pomnik bêdzie najwiêksz± atrakcj± turystyczn± Ziemi Lubuskiej! Nie ma si³y - nikt, kto bêdzie goni³ "dwójk±" czy "trójk±", nie przeoczy ogromnej postaci. Jej zdjêcie trafi do ¶wiatowych mediów. I niewa¿ne jak bêd± pisali - wa¿ne, ¿e pisali bêd±. U stóp figury widzê tysi±ce... Przyæmimy Licheñ?

Jedyne co mnie martwi to kierowcy. Zagapi± siê na Chrystusa Króla i... bum! Trzeba by ¶wiebodziñski szpital zawczasu doposa¿yæ.--
C
U
S
2007-08-19 21:07
Temat postu: Najwiêkszy Chrystus na ¶wiecie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
15 lipca 2007

Najwiêkszy Chrystus na ¶wiecie

31-metrowy blaszany pos±g Chrystusa spod ¦wiebodzina bêdzie o metr wy¿szy od figury w Brazylii.

Trudno okre¶liæ koszt budowy gigantycznego pomnika Chrystusa Króla, bo jest prowadzona metod± gospodarcz±. Ale budowlañcy po cichu mówi± przynajmniej o trzech milionach.

Prawie dwa lata trwa³o usypywanie wielkiego, ponad 17-metrowego kopca, na którym stanie figura. Sam pomys³odawca i fundator pomnika - ksi±dz kanonik Sylwester Zawadzki ze ¦wiebodzina przyznaje, ¿e je¼dzi³y tam setki wywrotek z piachem.

Pnie siê w górê

Roboty trwaj± na dobre. Na szczycie kopca wyros³o metalowe rusztowanie. Nied³ugo zacznie siê monta¿ windy, która bêdzie woziæ do góry metalowe elementy pomnika. W przysz³o¶ci pos³u¿y konserwatorom, którzy bêd± dbaæ o figurê. - Ale ludzi, którzy przyjad± pod pomnik, woziæ nie bêdzie - podkre¶la ks. Zawadzki.

Wiele osób zadaje pytanie: ile bêdzie kosztowaæ ca³a budowa? - Nie wiem - przyznaje ksi±dz Zawadzki. Koszt jest nieznany dlatego, ¿e budowa rekordowej postaci Chrystusa Króla prowadzona jest metod± gospodarcz±. - Ksi±dz do nikogo rêki po pieni±dze nie wyci±ga, sam dba o fundusze - podkre¶la zaanga¿owana w budowê Urszula Mara, spo³ecznik ze ¦wiebodzina.

Koszty mog± byæ olbrzymie. Jeden z budowlañców z Zielonej Góry, pragn±cy zachowaæ anonimowo¶æ, mówi nawet o trzech milionów z³otych. - Nawiezienie ziemi, konstrukcja, robocizna i wszelkie materia³y - to wszystko kosztuje - mówi.
Ks. Zawadzki mówi, ¿e cenê trudno bêdzie ustaliæ. W budowê zaanga¿owanych jest wielu spo³eczników. Pomagaj± te¿ firmy. Dwie zajmuj±ce siê konstrukcjami stalowymi obni¿± koszty robocizny. - Du¿o przychylnych firm i osób chce mieæ swoj± cegie³kê w pomniku - przyznaje ks. Zawadzki.

Gigant w efekcie

Efektem - jeszcze niewycenionych prac - bêdzie gigantyczny 31-metrowy pomnik Chrystusa Króla. - Bêdzie najwy¿szy na ¶wiecie - zapewnia ks. S. Zawadzki. Przewy¿szy o niemal metr s³ynnego Chrystusa w Rio de Janeiro. Za to bêdzie do niego bardzo podobny. - Robiê to dla ludzi, nie dla siebie, chcê ¿eby mieli gdzie pój¶æ i modliæ siê o ka¿dej porze dnia czy nocy - mówi ks. S. Zawadzki.

Pod pomnikiem powstanie kamienna grota z o³tarzem. Po jednym zboczu nasypu kaskad± p³yn±æ bêdzie woda. - Dooko³a zostanie za³o¿ony wspania³y park - mówi odpowiedzialna za zieleñ Hanna Sergiew ze ¦wiebodzina.

Piotr Jêdzura

--
C
U
S
2007-08-21 23:04
Temat postu: W ¦wiebodzinie wybuduj± pomnik-gigant
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta.pl
W ¦wiebodzinie wybuduj± pomnik-gigant
Beata Tokarz
2007-08-21

Olbrzymia figura Chrystusa stanie wkrótce przy drodze krajowej nr 3. Postaæ bêdzie mia³a 32 m, czyli tyle co s³ynny Chrystus w Rio de Janeiro, tylko ¿e ¶wiebodziñski bêdzie mia³ jeszcze na g³owie koronê
Figura Chrystusa z roz³o¿onymi szeroko rêkoma nad zatok± w brazylijskim Rio de Janeiro sta³a siê symbolem miasta, a okrzykniêta jednym z cudów ¶wiata przyci±ga t³umy turystów. Polskie miasta pozazdro¶ci³y s³awy brazylijskiej metropolii. Na miano polskiego Rio de Janeiro liczy³ ju¿ Tarnów, gdzie projektowano pomnik Chrystusa wysoki na 80 m. Inicjatywê wspiera³o miasto i Polonia. Zabrak³o jednak pieniêdzy (szacowano, ¿e pomnik bêdzie kosztowa³ 15 mln z³). Czy ¦wiebodzinowi siê uda? Wszystko wskazuje na to, ¿e tak, bo po kilku miesi±cach spokoju, prace ruszy³y ostro naprzód.

Chrystus Król patrzy na ¦wiebodzin

Dwa lata trwa³o usypywanie 17- metrowego kopca. Na plac przy wje¼dzie do miasta przywieziono setki wywrotek ziemi i kamieni, g³ównie z okolicznych budów. Teraz trwa montowanie g³ównego szkieletu. Pierwsza z trzech 10-metrowych czê¶ci ju¿ stoi. Nawet w nocy jest pod¶wietlona, by by³o j± widaæ z kilku kilometrów. Do niej w najbli¿szych tygodniach trzeba bêdzie przykrêciæ fragmenty pomnika. Zrobiono je z 2 mm blachy ze stali nierdzewnej na wzór modelu autorstwa Miros³awa Pateckiego. Postaæ Chrystusa bêdzie mia³a 32 m, czyli tyle ile ma s³ynny Chrystus w Rio de Janeiro, tylko ¿e ¶wiebodziñski bêdzie mia³ jeszcze na g³owie koronê. I o tê koronê przewy¿szy jeden z siedmiu cudów ¶wiata. - W dodatku bêdzie to pierwsza na ¶wiecie figura Chrystusa Króla, bo na razie wszêdzie s± pomniki Chrystusa Zbawiciela - t³umaczy ks. Sylwester Zawadzki, proboszcz parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w ¦wiebodzinie, pomys³odawca i inicjator przedsiêwziêcia.

Figura bêdzie skierowana twarz± w stronê miasta i osadzona na 16- metrowym cokole. Pod nim zbudowany zostanie o³tarz polowy i stacje drogi krzy¿owej, a po stoku wzgórza, na którym stanie figura, bêdzie sp³ywa³ wodospad. Pomnik ma byæ gotowy na uroczysto¶æ Chrystusa Króla pod koniec listopada. Teren wokó³ bêdzie zagospodarowywany stopniowo. Parafia stara siê o dodatkowe 3 ha ziemi. - Planujemy tu zrobiæ park, zaplecze gastronomiczne dla odwiedzaj±cych nasz pomnik i pielgrzymów. To nowe osiedle, a mieszkañcy nie maj± gdzie siê spotykaæ. Chcemy stworzyæ im tak± oazê - t³umaczy proboszcz.

Im bli¿ej koñca, tym wiêksza mobilizacja

Ks. Sylwester Zawadzki ma 75 lat. W ¦wiebodzinie cieszy siê opini± dobrego organizatora. Kilka lat temu postawi³ nowy ko¶ció³, ale dzie³em ¿ycia ma byæ w³a¶nie gigantyczny Chrystus. Nie zwa¿aj±c wiêc na s³owa krytyki, d±¿y do celu. - Odczuwam powo³anie do postawienia tego pomnika, wiele przeszkód ju¿ pokona³em, a im bli¿ej koñca, tym wiêksza mobilizacja - t³umaczy. O pieni±dzach rozmawiaæ nie chce. - Zawsze zaczynam budowê od zera. Potem szukam sponsorów, wolontariuszy. Kto¶ kupi materia³y budowlane, kto¶ pomo¿e sprzêtem, inny przyjdzie popracowaæ. Mamy te¿ do pomocy piêciu wiê¼niów z aresztu w Miêdzyrzeczu . Jak wyliczyæ, ile to kosztuje? - mówi ksi±dz. Zdradza tylko, ¿e buduje systemem gospodarczym, czyli wszystko robi za 25 proc. kosztów.

Co na to mieszkañcy ¦wiebodzina? - Oceniê jak zobaczê efekt koñcowy. Na razie du¿o siê tylko mówi. Ale sam pomys³ nie jest z³y, wypromuje nasze miasteczko - mówi pan Karol, którego spotkali¶my na pobliskim osiedlu eleganckich domków jednorodzinnych. - Bojê siê tylko, ¿e zamiast oazy spokoju, jaka by³a tu dotychczas, bêdziemy mieli centrum pielgrzymkowe, ha³as i ¶mieci - dodaje.

¬ród³o: Gazeta Wyborcza Zielona Góra

--
C
U
S
2007-11-20 20:32
Temat postu: Blaszany gigant nadal w budowie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
19 listopada 2007

Blaszany gigant nadal w budowie

Pod ¦wiebodzinem trwa wznoszenie najwy¿szego na ¶wiecie pomnika Chrystusa Króla. Blaszany Jezus z roz³o¿onymi rêkoma przewy¿szy niemal o metr pierwowzór z Rio de Janeiro. Bêdzie do niego bardzo podobny, to co odró¿ni go od brazylijskiego obelisku, to z³ota korona na g³owie Jezusa.

Olbrzymi pomnik stanie na kopcu, który ma ponad 17 m. Przez dwa lata usypywa³y go wywrotki, widaæ go doskonale z krajowej „trójki”. Prace budowlane trwaj± ca³y czas. Ale na szczycie nadal widaæ tylko wysokie metalowe rusztowania. Zgodnie z zapowiedziami 31-metrowy pos±g mia³ tu stan±æ w ostatni± niedzielê listopada. Z tego, co widaæ termin zakoñczenia prac raczej nie zostanie dotrzymany. Nikt nie chce siê wypowiadaæ na temat daty ods³oniêcia figury.

--
C
U
S
2007-12-12 21:24
Temat postu: Chrystus Król zapanuje nad ¦wiebodzinem dopiero wiosn±
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
11 grudnia 2007

Chrystus Król zapanuje nad ¦wiebodzinem dopiero wiosn±
Pomnik Chrystusa jednak nie zostanie zbudowany z blachy. Nie bêdzie te¿ do z³udzenia podobny do figury, która zdobi Rio de Janeiro.

Stary projekt
Stary projekt pomnika Chrystusa Króla nawi±zywa³ do znanej figury z Rio de Janeiro. W nowej wersji zmieni siê u³o¿enie szat (fot. Bart³omiej Kudowicz)

- Co z pomnikiem Chrystusa, który ma stan±æ na wzgórzu przy os. S³onecznym? - pyta Czytelnik. - Roboty trwaj±, z daleka widaæ budowlañców. Widzê te¿, ¿e co¶ tam spawaj±. Czy powstaje ju¿ sama figura?

Przypomnijmy, ¿e wed³ug planów potê¿na statua mia³a zostaæ ukoñczona w listopadzie. Jednak wci±¿ trwaj± prace przy stalowej konstrukcji, na której ma siê ona wspieraæ.

- My¶leli¶my, by pomnik zbudowaæ z blachy, jednak fachowcy stwierdzili, ¿e przy wysokich temperaturach mog³yby pojawiæ siê powa¿ne k³opoty. Spawy, których w tym przypadku trzeba by za³o¿yæ ca³e kilometry, mog³yby pu¶ciæ. Stwierdzili¶my wiêc, ¿e figurê zbudujemy z siatkobetonu z otulin± z kamienia. Poza tym nie chcemy, by nazbyt mocno nawi±zywa³a do tej z Ameryki Po³udniowej, dlatego zmienili¶my krój szat - przyznaje ksi±dz kanonik Sylwester Zawadzki, pomys³odawca i fundator figury Chrystusa Króla.

- Chrystusa Króla Mi³osierdzia - poprawia ksi±dz. - W ten sposób pomnik zyska polski charakter. Wie¶æ o Chrystusie Królu Mi³osierdzia pochodzi bowiem od b³ogos³awionej siostry Faustyny.

Przypomnijmy te¿, ¿e pierwotnie - jak zak³adano jeszcze latem tego roku - figura mia³a mieæ 31 metrów wysoko¶ci, dzi¶ za¶ mówi siê o 33 metrach. - Ma to znaczenie symboliczne i odnosi siê do d³ugo¶ci ¿ycia Jezusa Chrystusa. Z kolei trzymetrowa korona bêdzie mia³a zwi±zek z okresem publicznej dzia³alno¶ci Jezusa. I bêdzie z³ocona prawdziwym z³otem! - dodaje kanonik.

Architektura kopca, na którym stanie pomnik tak¿e ma g³êbsze znaczenie. Zbudowany jest z piêciu pier¶cieni symbolizuj±cych piêæ kontynentów. Autorem projektu figury jest Miros³aw Patecki, rze¼biarz. Natomiast nad konstrukcj± ca³ego pomnika czuwaj± konstruktorzy - Marian Wybraniec i docent Micha³ K³apoæ.

- W maju my¶la³em odwa¿nie, ¿e pomnik stanie ju¿ w listopadzie - przyznaje ksi±dz. - Ale komputerowy projekt z przekrojami, osiami i trójwymiarowymi rysunkami powstawa³ a¿ piêæ miesiêcy! I dzi¶ s±dzê, ¿e prace monta¿owe rusz± na pocz±tku przysz³ego roku. A powinni¶my zakoñczyæ w kwietniu lub maju.

--
C
U
S
2011-03-27 13:52
Temat postu: Re: Gigantyczny Jezus
Yena

IP: 79.185.161.161

go


ile kosztowa³a ta inwestycja? dlaczego ksi±dz proboszcz unika tego tematu?
2012-01-31 19:15
Temat postu: Chcemy zjazdów z autostrady - apeluj± radni
ciachu


forum admin
postw: 823

Chcemy zjazdów z autostrady - apeluj± radni

Dodano: 30 stycznia 2012, 20:30 Autor: (krzym)
Poniedzia³kowa sesja powiatu mia³a temat przewodni - lubuski odcinek autostrady A2. Otwarta w listopadzie zesz³ego roku mia³a byæ dobrodziejstwem, a sta³a siê przekleñstwem. Przez brak zjazdów w Myszêcinie i £agowie oraz opó¼nion± budowê wêz³a w Jordanowie trac± prace osoby zatrudnione w punktach us³ugowych przy starej trasie S3.

Radni przyjêli stanowisko, w którym domagaj± siê od ministra infrastruktury podjêcia dzia³añ w celu przyspieszenia budowy zjazdów. Obecna na sali pos³anka Bo¿ena S³awiak z PO, obieca³a, ¿e w tej sprawie porozmawia z premierem Donaldem Tuskiem.

- Lubuski zespó³ parlamentarny wkrótce wypracuje wspólne stanowisko - zadeklarowa³a .- Wêze³ w £agowie jest bardzo potrzebny. Nad tym w Myszêcinie te¿ warto siê zastanowiæ.
Ta wypowied¼ nie spodoba³a Ryszardowi Walkowiakowi, wójtowi Szczañca.
- Wêz³y w £agowie i Myszêcinie s± nierozerwalne - przekonywa³.

--
C
U
S
2012-02-28 20:46
Temat postu: Spal± szalik Falubazu z pomnika Chrystusa Króla?
ciachu


forum admin
postw: 823

Spal± szalik Falubazu z pomnika Chrystusa Króla?

Dodano: 28 lutego 2012, 0:10 Autor: Przemys³aw Piotrowski, 68 324 88 53, ppiotrowski@gazetalubuska.pl

- Spalenie tego szalika nie bêdzie budowa³o dobrych relacji miêdzy s³u¿bami mundurowymi a kibicami - sugeruje prezes Falubazu Robert Dowhan. - My wykonujemy postanowienia s±du - odpowiada prokurator Grzegorz Szklarz.
Szalik, bez wzglêdu na dyscyplinê, klub czy barwy, to dla ka¿dego kibica prawdziwa ¶wiêto¶æ. Czy palenie go jest konieczne?

Szalik, bez wzglêdu na dyscyplinê, klub czy barwy, to dla ka¿dego kibica prawdziwa ¶wiêto¶æ. Czy palenie go jest konieczne? (fot. Mariusz Kapa³a)
Podziel siê
Przeczytaj wiêcej

Historia szalika rekordowej wielko¶ci, który zawis³ na szyi pomnika Chrystusa Króla, do dzi¶ budzi emocje. Fina³ mo¿e mieæ kiepski, bo najbardziej prawdopodobnym jest, ¿e d³ugie na ponad 40 metrów i wa¿±ce prawie 50 kg kibicowskie cudo skoñczy w policyjnym piecu.

- S±d zadecydowa³ o tym, ¿e szalik jako dowód w sprawie zostanie zniszczony - twierdzi prokurator Szklarz. - Jego postanowienie brzmi dok³adnie "przepadek poprzez zniszczenie” i trzeba siê do niego zastosowaæ.

Pojawiaj± siê g³osy, nie tylko w ¶rodowisku kibiców, ¿e takie rozwi±zanie problemu nie jest najlepsze.
- Zawsze by³em przeciwko temu, ¿eby co¶ niszczyæ - twierdzi burmistrz ¦wiebodzina Dariusz Bekisz. - Nie chcê polemizowaæ z s±dem, ale moim zdaniem lepiej by by³o ten szalik sprzedaæ, czy zlicytowaæ na cele charytatywne. Pomys³ów jest mnóstwo. A choæby dzi¶ dosta³em informacjê, ¿e fajnie by³oby oddaæ go do schroniska na piesków, bo po pokrojeniu móg³by s³u¿yæ jako kawa³ dobrego i ciep³ego materia³u. Wiem, ¿e to dowód przestêpstwa, ale naprawdê mo¿na spo¿ytkowaæ go lepiej.

Podobne zdanie ma prezes zielonogórskiego klubu Robert Dowhan. - My¶lê, ¿e palenie to z³e rozwi±zanie - twierdzi. - Wiem, ¿e to decyzja s±du, zdajê sobie sprawê, ¿e s± odpowiednie przepisy. Ale niszczenie szalika nie bêdzie budowa³o dobrych relacji miêdzy s³u¿bami mundurowymi a kibicami. Ta sprawa dotyczy tylko Zielonej Góry, ale tak naprawdê mo¿na rozpatrywaæ j± szerzej, odnie¶æ do ca³ego ¶wiata, w którym przywi±zanie do barw klubowych jest niezwykle wa¿ne. Przecie¿ ca³e pokolenia wyrastaj± na tej mi³o¶ci. Ojciec zabiera na mecz syna, a ten potem swojego syna. Ten szalik to symbol, ¶wiêto¶æ, a nie jaka¶ g³upia rzecz. My te¿ wyst±pili¶my o jego wykupienie, gdyby s±d zdecydowa³ przekazaæ go na cele charytatywne. Niestety...

Co na to wszystko kibice? Odcinaj± siê od ca³ej akcji, ale gdy pytamy nieoficjalnie przyznaj±, ¿e s± w¶ciekli. - Oni (prokuratura, policja, s±dy - dop. red.) nigdy nie zrozumiej±, co to barwy, mi³o¶æ, honor - wypowiada siê jeden z nich, który prosi o anonimowo¶æ. - Spalenie tego symbolu to odwet za zamieszki, chc± pokazaæ kibicom, gdzie ich miejsce. Sympatii im to na bank nie przysporzy.

Prokuratura rozumie problem, ale specjalnie siê nim nie przejmuje. - Jak mówi³em, wykonujemy postanowienie s±du, a poza tym je¶li kto¶ go wiesza³, musia³ liczyæ siê, ¿e zostanie utracony. Oczywi¶cie, ¿e nie chcieliby¶my, aby dosz³o do kolejnych zamieszek, ale s±d postanowi³ tak a nie inaczej i koniec.

Z OSTATNIEJ CHWILI

W zwi±zku z licznymi publikacjami prasowymi na temat szalika zabezpieczonego w sprawie uszkodzenia mienia w ¦wiebodzinie, dr Alfred Staszak Prokurator Okrêgowy w Zielonej Górze, poleci³ Wydzia³owi III Nadzoru Nad Postêpowaniem Przygotowawczym Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze zbadanie prawid³owo¶ci procedowania S±du Rejonowego w ¦wiebodzinie tej sprawie.

--
C
U
S
2012-03-02 14:56
Temat postu: Rekordowy szalik Falubazu ocaleje?
ciachu


forum admin
postw: 823

Rekordowy szalik Falubazu ocaleje?

Dodano: 2 marca 2012, 10:45
Autor: Przemys³aw Piotrowski, (jm, wolk),
68 324 88 53,
ppiotrowski@gazetalubuska.pl

40-metrowy szalik Falubazu, który zawis³ na pomniku Chrystusa Króla, byæ mo¿e trafi na licytacjê. Wiele osób s±dzi, ¿e to lepsze rozwi±zanie ni¿ zniszczenie go.
Czy ten szalik zostanie zlicytowany, a pieni±dze z aukcji przeznaczone na leczenie kibica chorego na nowotwór? Z tak± propozycj± wyst±pi³ prezes Falubazu.

Czy ten szalik zostanie zlicytowany, a pieni±dze z aukcji przeznaczone na leczenie kibica chorego na nowotwór? Z tak± propozycj± wyst±pi³ prezes Falubazu.


Prezes Dowhan przes³a³ ostatnio do prokuratury list: "Zwracam siê z pro¶b± o umo¿liwienie nam przeprowadzenia licytacji szalika w barwach klubowych Falubazu Zielona Góra, który jest dowodem w sprawie o w³amanie siê do wnêtrza figury Chrystusa Króla Wszech¶wiata w ¦wiebodzinie. Przepadek dowodu na rzecz Skarbu Pañstwa poprzez spalenie go mo¿e wywo³aæ niepotrzebne emocje, bowiem kibice sportowi ze szczególn± estym± traktuj± szaliki w barwach klubowych.

Jak zareagowa³a prokuratura? Co na ten temat s±dz± kibice z Zielonej Góry i Gorzowa, a tak¿e prezes Stali W³adys³aw Komarnicki? O tym przeczytasz w pi±tek w Gazecie Lubuskiej.

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.069 | powered by jPORTAL 2