[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2012-02-20 19:40
Temat postu: W centrum miasta powstan± nowe parkingi?
ciachu


forum admin
postw: 823

W centrum miasta mia³y powstaæ dwa parkingi, na oko³o 100 aut. Takie plany mia³y w³adze miasta. Ale budowie jednego z nich sprzeciwi³a siê konserwator zabytków. Burmistrz zamierza negocjowaæ.

- Nie bardzo rozumiem, dlaczego konserwator jest przeciw - dziwi siê Daniel Pra³at. - To prawda, ¿e obok jest fosa, ale parking mo¿na przecie¿ tak zbudowaæ, by komponowa³ siê z otoczeniem. Chocia¿by wy³o¿yæ go zabytkow± kostk± brukow± czy ceg³ami. Miejsc do parkowania w centrum brakuje.
Przekona³ siê o tym równie¿ Robert Wiaz, który do ¦wiebodzina przyjecha³ z Wroc³awia. Wcze¶niej wraz z ¿on± podziwiali pomnik Chrystusa Króla i chcieli zobaczyæ miasto: - Wokó³ rynku kr±¿ê od kilku minut i trudno gdziekolwiek zaparkowaæ.

Podobnie jest we Wroc³awiu, ale to jednak znacznie wiêksze miasto. Pani Maria mieszka przy ulicy Wa³owej, a wiêc tu¿ obok miejsca, gdzie zaplanowano parking. - Zamiast go budowaæ, burmistrz powinien wprowadziæ zakaz wjazdu do centrum. Tak siê dzieje w wielu miastach niemieckich. Tymczasem u nas najwa¿niejsi s± zmotoryzowani - mówi. - Wielu z nich chcia³oby autem wjechaæ wprost pod ratusz. Tymczasem sto czy dwie¶cie metrów spaceru nikomu nie zaszkodzi a wrêcz pomo¿e.

Wiceburmistrz Krzysztof Tomalak niechêtnie mówi o sprzeciwie wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Za kilka dni mamy siê ponownie spotkaæ, by powróciæ do sprawy, tote¿ pani konserwator pewnie pomy¶li, ¿e na pomoc wezwa³em prasê.

Potwierdza jednak, ¿e jego urz±d przygotowuj±c wniosek o warunki zabudowy dwóch parkingów przy ulicy Wa³owej na oko³o100-120 aut, poprosi³ o opiniê do wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku jednego parkingu, planowanego tu¿ przy siedzibie PKO, opinia by³a pozytywna. Nie zgodzi³a siê jednak na drugi, po³o¿ony tak¿e przy fosie, 50 metrów od poprzedniego.

Tomalak nie traci jednak nadziei, ¿e konserwator zmieni zdania. - Ju¿ w przysz³ym tygodniu mamy siê spotkaæ i powróciæ do sprawy - informuje. Jego zdaniem budowa obiektu podziemnego czy piêtrowego jest nierealna, bo kosztowa³by kilka milionów z³otych. Tymczasem miasto nigdy nie bêdzie mia³o takich pieniêdzy.

Barbara Bielinis-Kopeæ, wojewódzki konserwator zabytków potwierdza, ¿e za kilka dni ma siê spotkaæ z w³adzami ¦wiebodzina. - Chcê osobi¶cie przekonaæ siê, gdzie mieszkañcy i przyjezdni mogliby pozostawiaæ auta, bez szkody dla zabytków - mówi. Jak dodaje, wola³aby, ¿eby drugi obiekt zosta³ zbudowany poza fos±. - Co nam pozosta³o z przesz³o¶ci, powinno byæ jednak wyeksponowane - argumentuje. Chocia¿ nie wyklucza te¿ rozwi±zania, które proponuj± w³adze.

Czes³aw Wachnik,
68 324 88 29,
wachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2