[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2012-02-17 18:28
Temat postu: 17 Kwiecieñ
ciachu


forum admin
postw: 823

17 Kwiecieñ Roberta Rudolfa Klary Aniceta Katarzyny Eliasza Patrycego Salwatora Epidiusza Stefana
¦w. Robert
¦w. Robert, Opat urodzi³ siê ok. 1024 r. w Szampanii (Francja). Pochodzi³ ze starego, znakomitego rodu. Maj±c 15 lat wst±pi³ do klasztoru benedyktynów w Mortier la Cella. Jako m³ody cz³owiek s³yn±³ ju¿ ze ¶wiêto¶ci. W tym¿e opactwie zosta³ niebawem wybrany na przeora. Z kolei zaproszono go na opata w klasztorze ¦w. Micha³a w Tonnere. Panowa³o w nim du¿e rozlu¼nienie.
Kiedy wiêc ¦wiêty spostrzeg³ siê, ¿e jego wysi³ki wprowadzenia reformy s± daremne, zbola³y powróci³ do opactwa w Mortier la Cella. Ale i tu nie pozosta³ d³ugo. Mnisi klasztoru w Aigult wezwali go do siebie na przeora. Papie¿ b³. Urban II zaproponowa³ mu wreszcie prze³o¿eñstwo nad pustelniczym od³amem benedyktynów w Calon. Ten w³a¶nie klasztor mia³ siê staæ pocz±tkiem reformy w¶ród opactw benedyktyñskich, która da³a Ko¶cio³owi now± rodzinê zakonn± regu³y ¶cis³ej, cystersów.
Poniewa¿ klimat w Calon by³ niezdrowy, ¶w. Robert przeniós³ siê ze swoimi uczniami do Molesmes w Burgundii. W³asnymi si³ami wystawili tu mnisi drewniany klasztor i kapliczkê. Okaza³o siê jednak, ¿e dla wielu mnichów obostrzenia, wprowadzone przez ¶w. Roberta, wyda³y siê zbyt wielkie i surowe. Robert zabra³ przeto ze sob± 20 najgorliwszych mnichów i przeniós³ siê z nimi do Citeaux, gdzie za³o¿y³ nowe opactwo. By³o to w sam± uroczysto¶æ ¶w. Benedykta, 21 marca 1098 roku. Tê datê zwyk³o siê przyjmowaæ jako rok za³o¿enia zakonu.
Duchowi synowie ¶w. Roberta wyró¿niali siê w¶ród benedyktyñskich swoich braci tym, ¿e ¿yli w zupe³nym ubóstwie, utrzymuj±c siê z pracy swoich r±k; zachowywali sta³e milczenie i otworzyli szeroko bramy dla braci konwersów. Ci w³a¶nie jako fachowcy w ró¿nych dziedzinach stali siê twórcami i krzewicielami kultury materialnej w Europie - rozwinêli rzemios³o, przemys³, rolnictwo, sadownictwo, pasterstwo. Uruchamiali kopalnie, huty i zak³ady metalurgiczne, budowali mosty, meliorowali pola, karczowali lasy, zak³adali wsie. Ksi±¿ê burgundzki, Eudes (Odo), obdarzy³ pustelników ¶w. Roberta ziemi±, by mogli j± uprawiaæ.
Biskup Chalon podniós³ niebawem klasztor do godno¶ci opactwa. Pierwszym jego opatem zosta³ ¶w. Robert.
Kiedy za¶ mnisi benedyktyñscy w Molesmes zaprosili ponownie do siebie Roberta, ten wyznaczy³ w Cîteaux na swojego nastêpcê ¶w. Alberyka, a sam zosta³ opatem w Molesmes, wprowadzaj±c i tam szczê¶liwie reformê.
Pe³en zas³ug zmar³ 17 kwietnia 1111 r.
W roku 1220 na kapitule generalnej zakon cystersów, który w³a¶nie swoj± nazwê otrzyma³ od miejscowo¶ci Cîteaux, gdzie powsta³o opactwo macierzyste, zwróci³ siê do papie¿a Honoriusza III o zatwierdzenie kultu.
W IKONOGRAFII atrybutem ¶w. Roberta jest pier¶cieñ znak wiêzi z Bogiem.


--
C
U
S
2012-02-26 23:34
Temat postu: Sancte Michael Archangele
ciachu


forum admin
postw: 823

Sancte Michael Archangele,
¦wiêty Michale Archaniele,


defende nos in praelio,
wspomagaj nas w walce,


contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
a przeciw niegodziwo¶ci i zasadzkom z³ego ducha b±d¼ nasz± obron±.


Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
Oby go Bóg pogromiæ raczy³, pokornie o to prosimy,


tuque, Princeps militiae caelestis,
a ty, Wodzu niebieskich zastêpów,


Satanam aliosque spiritus malignos,
szatana i inne duchy z³e,


qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
które na zgubê dusz ludzkich po tym ¶wiecie kr±¿±,


divina virtute, in infernum detrude.
moc± Bo¿± str±æ do piek³a.


Amen

--
C
U
S
2012-02-26 23:43
Temat postu: 17 wrze¶nia
ciachu


forum admin
postw: 823

¶w. Robert Bellarmin biskup i doktor Ko¶cio³a - 17 wrze¶nia
¦wiêty Robert Bellarmin

Robert Franciszek Romulus urodzi³ siê 4 pa¼dziernika 1542 r. w mo¿nej rodzinie w Montepulciano (Toskania). Jego matka by³a siostr± papie¿a Marcelego II (+ 1555). Kiedy Robert mia³ 15 lat, w jego mie¶cie jezuici otwierali szko³ê. Robert by³ jednym z pierwszych jej alumnów. Po jej ukoñczeniu, mimo pocz±tkowego sprzeciwu ojca, wst±pi³ do Towarzystwa Jezusowego w 1560 r. Po chlubnym ukoñczeniu studiów filozoficznych w Kolegium Rzymskim (1560-1563), studiowa³ dalej we Florencji (1564-1567) i w Mondovi (1564-1567). Nastêpnie prze³o¿eni wys³ali go na studia teologiczne do Padwy, a potem do Lowanium (w Belgii). Po ich ukoñczeniu otrzyma³ ¶wiêcenia kap³añskie w roku 1570, gdy mia³ 28 lat. Na uniwersytecie w Lowanium z ucznia zosta³ nauczycielem. Pe³ni³ równocze¶nie przy tamtejszym kolegium funkcjê prefekta studiów i dyrektora duchowego. Toczono tam wówczas za¿arte dyskusje na temat prawd wiary, atakowanych przez protestantów. Bellarmin bra³ w nich ¿ywy udzia³. W tych okoliczno¶ciach powsta³ osobliwy styl jego przemówieñ i pism o zabarwieniu wybitnie apologetycznym. Tam te¿ powsta³y pierwsze drukowane pisma Roberta: Wykaz heretyków (Index Haereticorum), Konkluzje o Sakramentach i O pisarzach ko¶cielnych.

S³awa Roberta Bellarmina by³a tak wielka, ¿e na ¿±danie papie¿a Grzegorza XIII prze³o¿eni po 7 latach (1570-1576) przenie¶li go do Rzymu. W Kolegium Rzymskim obj±³ wyk³ady na te same tematy. Ich owocem by³o czo³owe dzie³o Roberta, które zyska³o mu najwiêksz± s³awê: Kontrowersje. Ukaza³y siê one drukiem w latach 1586-1593 w trzech tomach. Autor cytuje w nim ponad 259 autorów katolickich i 59 niekatolickich. By³a to pierwsza summa nauki katolickiej, sformu³owana wed³ug nowych potrzeb. W ci±gu 30 lat ukaza³o siê w ró¿nych jêzykach 20 jej wydañ. Dla wykoñczenia tak potê¿nego dzie³a prze³o¿eni zwolnili Roberta z obowi±zków wyk³adania, pozostawiaj±c mu jedynie opiekê duchow± nad studentami jezuickimi w Kolegium Rzymskim. W roku 1592 Bellarmin zosta³ mianowany rektorem tego kolegium.

Skromny, ascetyczny, budzi³ podziw sw± wiedz±. Jego prace polemizuj±ce z protestantami spowodowa³y powstanie katedr antybellarminowskich. W roku 1594 zosta³ wybrany na prze³o¿onego prowincji neapolitañskiej. Rz±dzi³ ni± jednak tylko trzy lata (1594-1597), bowiem papie¿ Klemens VIII wezwa³ go do Rzymu na swojego doradcê i na egzaminatora biskupów. Papie¿ zleci³ mu tak wiele zajêæ, ¿e kuriali¶ci byli zdziwieni, jak mo¿e im podo³aæ. By³ tytanem pracy. Zas³u¿y³ sobie na ¿artobliwy przydomek "tragarza kurii rzymskiej". W tym samym czsaie, w roku 1597, wyda³ Katechizm, który w krótkim czasie ukaza³ siê w 56 jêzykach i doczeka³ siê ponad 400 wydañ drukiem.

¦wiêty Robert Bellarmin W nagrodê za tak wielkie zas³ugi dla Ko¶cio³a papie¿ Klemens VIII w roku 1599 mianowa³ Bellarmina kardyna³em. Robert zrobi³ wówczas nastêpuj±ce postanowienia: nie gromadziæ maj±tku, nie wspieraæ krewnych, ale ubogich, byæ zawsze zakonnikiem. Pozosta³ tym za³o¿eniom wierny do ¶mierci. Dlatego te¿ nie przyj±³ wysokiej pensji, ofiarowanej mu przez króla Hiszpanii, Filipa III. Bellarmin umia³ przeciwstawiæ siê nawet papie¿owi, gdy widzia³, ¿e tego wymaga chwa³a Bo¿a. Napisa³ rozprawkê O g³ównym obowi±zku papie¿a, w której wylicza 7 ¼róde³ nadu¿yæ. Ta prostolinijno¶æ nie wszystkim siê podoba³a. Dlatego zaproponowano Bellarminowi biskupstwo w Kapui. Robert chêtnie przyj±³ propozycjê i w 1602 roku obj±³ diecezjê po przyjêciu sakry biskupiej.

Jako biskup Kapui Bellarmin okaza³ nie tylko gorliwo¶æ duszpasterza, ale tak¿e niezwyk³y talent administratora. Za program obra³ sobie pracê nad klerem, opiekê nad ubogimi i liturgiê. W ci±gu trzech lat odby³ trzy razy wizytacje ca³ej diecezji i zwo³a³ trzy synody. Przemawia³ we wszystkie niedziele i ¶wiêta. Swojemu duchowieñstwu stara³ siê byæ wzorem tak¿e jako s³uga Bo¿y. Ulubion± jego lektur± by³y ¿ywoty ¶wiêtych biskupów, z których pragn±³ czerpaæ wzory. W tym te¿ czasie wyda³ drukiem Wyja¶nienie symbolu dla proboszczów, by mogli mieæ materia³ do swoich kazañ.

Po ¶mierci papie¿a Klemensa VIII w czasie konklawe otrzyma³ pewn± liczbê g³osów. Pisa³, ¿e omal¿e nie zosta³ wybrany na papie¿a. Nowy papie¿ Pawe³ V natychmiast odwo³a³ Bellarmina z Kapui do Rzymu, gdzie uczyni³ go cz³onkiem wielu kongregacji rzymskich. Powierzy³ mu te¿ egzaminowanie biskupów. W tym czasie Bellarmin napisa³ trzy rozprawy i wyda³ je drukiem: W obronie papie¿a przeciwko Paw³owi Sarpi; Protest do króla Anglii, który zakazywa³ misjonarzom katolickim sk³adaæ przysiêgê na wierno¶æ papie¿owi; wreszcie O w³adzy papieskiej przeciwko Wilhelmowi Bardayowi, który z punktu widzenia gallikañskiego tê w³adzê znacznie ogranicza³.
Najwiêcej zarzutów czyniono Bellarminowi za potêpienie Galileusza. Jako cz³onek Kongregacji ¦wiêtego Oficjum uwa¿a³ w sumieniu za swój obowi±zek wraz z ca³ym zespo³em 11 kardyna³ów potêpiæ polemiczne wnioski, jakie Galileusz wyci±gn±³ z dzie³a Miko³aja Kopernika do walki z Ko¶cio³em. W latach 1615-1621 Bellarmin przewodniczy³ komisji, ustanowionej przez papie¿a dla zrewidowania tekstu greckiego Nowego Testamentu. Wyda³ równie¿ drukiem komentarze do Psalmów (1611). Pod koniec ¿ycia wyda³ jeszcze: O wzdychaniu go³êbicy (1615) i O sztuce dobrego umierania (1620). Nadto pozostawi³ po sobie ogromn± korespondencjê.
W roku 1621 jako 79-letni starzec po raz drugi wzi±³ udzia³ w konklawe, na którym wybrano papie¿em Grzegorza XV. Czuj±c, ¿e opada ju¿ z si³, prosi³ nowego papie¿a, aby mu pozwoli³ opu¶ciæ swój dwór i wróciæ do klasztoru. Zamieszka³ w domu nowicjatu przy ko¶ciele ¶w. Andrzeja Aposto³a. Niebawem ¶miertelnie zachorowa³. Umieraj±cego odwiedzi³ osobi¶cie papie¿. Kardyna³ Bellarmin zmar³ 17 wrze¶nia 1621 r. Jego proces beatyfikacyjny trwa³ d³ugo. Dopiero Pius XI dokona³ jego beatyfikacji w roku 1923. Ten¿e papie¿ niebawem wyniós³ b³. Roberta Bellarmina do chwa³y ¶wiêtych (1930). W roku 1931 og³osi³ go tak¿e doktorem Ko¶cio³a. Relikwie ¶w. Roberta znajduj± siê w ko¶ciele ¶w. Ignacego w Rzymie. Jest patronem kanonistów.

W ikonografii ¶w. Robert przedstawiany jest jako kardyna³, w mantolecie i birecie.


--
C
U
S
2012-02-26 23:44
Temat postu: 26 stycznia
ciachu


forum admin
postw: 823

¦wiêci Robert, Alberyk i Stefan, opaci - 26 stycznia

Zakon cystersów (Ordo Cisterciensis) powsta³ 21 marca 1098 r. we Francji. Za³o¿yli go zakonnicy benedyktyñscy, którzy chcieli ¶ci¶le powi±zaæ regu³ê ¶w. Benedykta z Nursji z ascez± i idea³em ¿ycia eremickiego. Byli w¶ród nich Robert, Alberyk i Stefan. Osiedli oni w klasztorze w Citeaux (po ³acinie: Cistercium). Do Polski cystersi przybyli w pierwszej po³owie XII w.; do koñca XIII w. posiadali ju¿ w Polsce 25 dobrze uposa¿onych klasztorów, fundowanych przez ksi±¿±t, mo¿now³adców i duchownych.

Za³o¿yciel zakonu, ¶w. Robert z Molesmes, w 1098 r. wraz z 21 uczniami opu¶ci³ klasztor benedyktynów i za³o¿y³ nowy klasztor w Citeaux, niedaleko Dijon. Rok pó¼niej kierowanie opactwem papie¿ Urban II powierzy³ ¶w. Alberykowi. Robert powróci³ do Molesmes. Kolejnym opatem nowej fundacji by³ ¶w. Stefan Harding. W 1100 r. opactwo w Citeaux zatwierdzono jako odrêbny klasztor, jednak dopiero w 1119 r. - jako nowy zakon.
Alberyk i Stefan pochodzili z Anglii. S± oni uwa¿ani za wspó³za³o¿ycieli zakonu. Pierwszy z nich u³o¿y³ konstytucjê wspólnoty, zwan± Carta Caritatis (Karta mi³o¶ci) i zadba³ o jej zatwierdzenie przez papie¿a. Nada³ tak¿e zakonnikom bia³e habity z czarnymi szkaplerzami oraz wprowadzi³ funkcjê tzw. braci konwersów, nosz±cych szare habity.

Stefan Harding wprowadzi³ obowi±zek odbywania corocznie kapitu³y generalnej w Citeaux i zale¿no¶ci filialne pomiêdzy klasztorami. Na mocy decyzji opata klasztoru, w którym zebra³o siê odpowiednio wielu zakonników, czê¶æ z nich mog³a utworzyæ nowy klasztor, podleg³y temu dotychczasowemu.
Robert urodzi³ siê ok. 1024 r. w Szampanii (Francja). Pochodzi³ ze starego, znakomitego rodu. Maj±c 15 lat wst±pi³ do klasztoru benedyktynów w Mortier la Cella. Jako m³ody cz³owiek s³yn±³ ju¿ ze ¶wiêto¶ci. W tym¿e opactwie zosta³ niebawem wybrany na przeora. Z kolei zaproszono go na opata w klasztorze ¦w. Micha³a w Tonnere. Panowa³o w nim du¿e rozlu¼nienie. Kiedy wiêc ¦wiêty spostrzeg³ siê, ¿e jego wysi³ki wprowadzenia reformy s± daremne, zbola³y powróci³ do opactwa w Mortier la Cella. Ale i tu nie pozosta³ d³ugo. Mnisi klasztoru w Aigult wezwali go do siebie na przeora.

Papie¿ b³. Urban II zaproponowa³ mu wreszcie prze³o¿eñstwo nad pustelniczym od³amem benedyktynów w Calon. Ten w³a¶nie klasztor mia³ siê staæ pocz±tkiem reformy w¶ród opactw benedyktyñskich, która da³a Ko¶cio³owi now± rodzinê zakonn± regu³y ¶cis³ej, cystersów. Poniewa¿ klimat w Calon by³ niezdrowy, ¶w. Robert przeniós³ siê ze swoimi uczniami do Molesmes w Burgundii. W³asnymi si³ami wystawili tu mnisi drewniany klasztor i kapliczkê. Okaza³o siê jednak, ¿e dla wielu mnichów obostrzenia, wprowadzone przez ¶w. Roberta, wyda³y siê zbyt wielkie i surowe. Robert zabra³ przeto ze sob± 20 najgorliwszych mnichów i przeniós³ siê z nimi do Citeaux, gdzie za³o¿y³ nowe opactwo. By³o to w sam± uroczysto¶æ ¶w. Benedykta, 21 marca 1098 roku. Tê datê zwyk³o siê przyjmowaæ jako rok za³o¿enia zakonu.
Duchowi synowie ¶w. Roberta wyró¿niali siê w¶ród benedyktyñskich swoich braci tym, ¿e ¿yli w zupe³nym ubóstwie, utrzymuj±c siê z pracy swoich r±k; zachowywali sta³e milczenie i otworzyli szeroko bramy dla braci konwersów. Ci w³a¶nie jako fachowcy w ró¿nych dziedzinach stali siê twórcami i krzewicielami kultury materialnej w Europie - rozwinêli rzemios³o, przemys³, rolnictwo, sadownictwo, pasterstwo. Uruchamiali kopalnie, huty i zak³ady metalurgiczne, budowali mosty, meliorowali pola, karczowali lasy, zak³adali wsie. Ksi±¿ê burgundzki, Eudes (Odo), obdarzy³ pustelników ¶w. Roberta ziemi±, by mogli j± uprawiaæ. Biskup Chalon podniós³ niebawem klasztor do godno¶ci opactwa. Pierwszym jego opatem zosta³ ¶w. Robert. Kiedy za¶ mnisi benedyktyñscy w Molesmes zaprosili ponownie do siebie Roberta, ten wyznaczy³ w Citeaux na swojego nastêpcê ¶w. Alberyka, a sam zosta³ opatem w Molesmes, wprowadzaj±c i tam szczê¶liwie reformê.
Pe³en zas³ug zmar³ 17 kwietnia 1111 r. W roku 1220 na kapitule generalnej zakon cystersów, który w³a¶nie swoj± nazwê otrzyma³ od miejscowo¶ci Citeaux, gdzie powsta³o opactwo macierzyste, zwróci³ siê do papie¿a Honoriusza III o zatwierdzenie kultu. Papie¿ uczyni³ to w 1221 roku.
W ikonografii atrybutem ¶w. Roberta jest pier¶cieñ - znak wiêzi z Bogiem.

Alberyk by³ pustelnikiem ¿yj±cym w lasach niedaleko Calon. Wraz z piêcioma innymi pustelnikami zaprosi³ on ¶w. Roberta do przy³±czenia siê i za³o¿enia nowego klasztoru, poddanego pod regu³ê ¶w. Benedykta. W Molesmes Robert by³ opatem, a Alberyk - przeorem. Jednak¿e wraz z rozwojem fundacji nap³ywa³y dary i wzrasta³o bogactwo. Czê¶æ zakonników postanowi³a siê zbuntowaæ przeciwko regu³om wprowadzanym przez Roberta i Alberyka. Robert dwukrotnie opuszcza³ opactwo, by ¿yæ jako pustelnik; jednak¿e papie¿ za ka¿dym razem nakazywa³ mu powrót. Podczas jednej z tych nieobecno¶ci zakonnicy uwiêzili Alberyka, aby móc ¿yæ wed³ug w³asnych zasad.

W 1093 r. Robert ponownie opu¶ci³ Molesmes, teraz jednak ju¿ z Alberykiem i Stefanem Hardingiem. Kiedy w 1098 r. Robert za³o¿y³ nowe opactwo w Citeaux, Alberyk zosta³ jego przeorem. Jednak¿e bracia z Molesmes wymusili na Robercie powrót do macierzystego klasztoru; Alberyk zosta³ wówczas opatem Citeaux. Alberyk uzyska³ u papie¿a Paschalisa II zgodê na wyodrêbnienie siê od benedyktynów, u¿ywanie nazwy cystersów i noszenie innego habitu. Papie¿ zatwierdzi³ te¿ jego surow± regu³ê Instituta monochorum Cisterciensum de Molismo venienti, która nie pozwala³a cystersom na pobieranie op³at za pos³ugi ko¶cielne; wszystkie dobra, z których mieli korzystaæ, mieli zdobywaæ wy³±cznie w³asn± prac±.
Alberyk zmar³ 26 stycznia 1108 r. w Citeaux. Jego nastêpc± zosta³ Stefan Harding.

Stefan Harding urodzi³ siê w 1059 r. w Merriott w Anglii. W Dorset, w opactwie benedyktyñskim, zdoby³ staranne wykszta³cenie. Po kilku latach porzuci³ klasztor i uda³ siê do Szkocji. Stamt±d ruszy³ do Francji. Pielgrzymuj±c po niej, trafi³ do Molesmes. Tam wst±pi³ do opactwa benedyktyñskiego. W 1098 r. przy³±czy³ siê do Roberta i Alberyka i wspólnie utworzyli now± fundacjê w Citeaux. W 1109 r., po ¶mierci Alberyka, Stefan zosta³ trzecim opatem tego klasztoru. Regu³a Alberyka, zatwierdzona przez papie¿a Paschalisa II, okaza³a siê zbyt trudna; klasztor praktycznie opustosza³. Dopiero przybycie ¶w. Bernarda z Clairvaux wraz z trzydziestoma nowymi kandydatami do nowicjatu pozwoli³o odrodziæ siê wspólnocie.
Stefan usi³owa³ zrewidowaæ tekst Wulgaty. W 1133 r., ze wzglêdu na wiek, zrezygnowa³ z urzêdu. Zmar³ 28 marca 1134 r. W 1623 r. kanonizowa³ go Grzegorz XV.


--
C
U
S
2012-02-26 23:45
Temat postu: 7 czerwca
ciachu


forum admin
postw: 823

¦wiêty Robert, opat - 7 czerwca

Robert urodzi³ siê w koñcu XI w. w Anglii. Studiowa³ w Pary¿u. Po przyjêciu ¶wiêceñ kap³añskich wst±pi³ do benedyktynów, a nastêpnie w 1135 r. przeszed³ do cystersów w opactwie Fountains. W trzy lata pó¼niej za³o¿y³ nowe opactwo w Newminster, z którego powsta³o kilkana¶cie innych. Opat Robert by³ cz³owiekiem pokuty i wielkiej modlitwy. Odmawia³ codziennie ca³y psa³terz - 150 psalmów. Zmar³ 7 czerwca 1159 r. ¦wiêty mia³ szczególn± moc nad z³ymi duchami. Wyleczy³ wielu opêtanych.
W ikonografii przedstawia siê go, gdy trzyma na ³añcuchu szatana i poskramia z³ego ducha wzniesionym krzy¿em.


--
C
U
S
2012-02-26 23:46
Temat postu: Pater noster
ciachu


forum admin
postw: 823

Pater noster, qui es in calis, sanctificétur nomen tuum.

Advéniat regnum tuum.

Fiat volúntas tua, sicut in calo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra sicut
et nos dimíttimus debitóribus nostris.

Et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo.

Amen.

--
C
U
S
2012-02-26 23:47
Temat postu: Ave María
ciachu


forum admin
postw: 823

Ave María,
grátia plena,
Dóminus tecum,
benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui Jesus.

Sancta María,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostra.

Amen.

--
C
U
S
2012-02-27 00:02
Temat postu: Re: 17 Kwiecieñ
ciachu


forum admin
postw: 823

Problem polega na tym, ¿e w sieci kr±¿y kilka wersji w ³acinie modlitwy do ¶w. Micha³a Archanio³a. Niestety, sam nie rozeznam, która wersja jest prawid³owa, a wydaje mi siê, ¿e mo¿e byæ tylko jedna wersja.

Oto co znalaz³em. Pierwsza, moim zdaniem, najbardziej wiarygodna, to ta umieszczona kilka postów wcze¶niej:

1.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in praelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen

2.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen

3.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen

4.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperat illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae coelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen

5.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen

6.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in pralio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militia caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen

--
C
U
S
2012-02-27 00:05
Temat postu: Anio³ Pañski
ciachu


forum admin
postw: 823

* Anio³ Pañski zwiastowa³ Pannie Maryi
- I poczê³a z Ducha ¦wiêtego.
Zdrowa¶ Maryjo...

* Oto ja S³u¿ebnica Pañska.
- Niech mi siê stanie wed³ug s³owa twego.
Zdrowa¶ Maryjo...

* A S³owo Cia³em sie sta³o.
- I mieszka³o miêdzy nami.
Zdrowa¶ Maryjo...

Módl siê za nami ¶wiêta Bo¿a Rodzicielko,
aby¶my siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy siê
£askê Twoj± prosimy Ciê Panie racz wlaæ w serca nasze, aby¶my, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mêkê Jego i krzy¿ do chwa³y zmartwychwstania zostali doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

--
C
U
S
2012-02-27 00:07
Temat postu: LITANIA DO B£OGOS£AWIONEGO JANA PAW£A II
ciachu


forum admin
postw: 823

LITANIA DO B£OGOS£AWIONEGO JANA PAW£A II
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, us³ysz nas, Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e - zmi³uj siê nad nami.
Synu Odkupicielu ¶wiata, Bo¿e - zmi³uj siê nad nami.
Duchu ¦wiêty, Bo¿e - zmi³uj siê nad nami.
¦wiêta Trójco, Jedyny Bo¿e - zmi³uj siê nad nami.
¦wiêta Maryjo - módl siê za nami.
B³ogos³awiony Janie Pawle, módl siê za nami.
Zanurzony w Ojcu bogatym w mi³osierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem cz³owieka,
Nape³niony Duchem ¦wiêtym, Panem i O¿ywicielem
Ca³kowicie oddany Maryi,
Przyjacielu ¦wiêtych i B³ogos³awionych,
Nastêpco Piotra i S³ugo S³ug Bo¿ych,
Stró¿u Ko¶cio³a nauczaj±cy prawd wiary,
Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazañ,
Umacniaj±cy jedno¶æ chrze¶cijan i ca³ej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Mi³o¶niku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
¦wiadku wiary, nadziei i mi³o¶ci,
Wytrwa³y Uczestniku cierpieñ Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji mi³o¶ci,
G³osicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywaj±cy do wyp³yniêcia na g³êbiê,
Nauczycielu ukazuj±cy ¶wiêto¶æ jako miarê ¿ycia,
Papie¿u Bo¿ego Mi³osierdzia,
Kap³anie gromadz±cy Ko¶ció³ na sk³adanie ofiary,
Pasterzu prowadz±cy owczarniê do nieba,
Bracie i Mistrzu kap³anów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrze¶cijañskich,
Umocnienie ma³¿onków,
Obroñco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco m³odzie¿y,
Dobry Samarytaninie dla cierpi±cych,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
G³osicielu prawdy o godno¶ci cz³owieka,
Mê¿u modlitwy zanurzony w Bogu,
Mi³o¶niku liturgii sprawuj±cy Ofiarê na o³tarzach ¶wiata,
Uosobienie pracowito¶ci,
Zakochany w krzy¿u Chrystusa,
Przyk³adnie realizuj±cy powo³anie,
Wytrwa³y w cierpieniu,
Wzorze ¿ycia i umierania dla Pana,
Upominaj±cy grzeszników,
Wskazuj±cy drogê b³±dz±cym,
Przebaczaj±cy krzywdzicielom,
Szanuj±cy przeciwników i prze¶ladowców,
Rzeczniku i Obroñco prze¶ladowanych,
Wspieraj±cy bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzaj±cy wiê¼niów,
Umacniaj±cy s³abych,
Ucz±cy wszystkich solidarno¶ci,
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy ¶wiata
- przepu¶æ nam, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy ¶wiata
- wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy ¶wiata
- zmi³uj siê nad nami.
Módl siê za nami, b³ogos³awiony Janie Pawle.
Aby¶my ¿yciem i s³owem g³osili ¶wiatu Chrystusa, Odkupiciela cz³owieka.
Módlmy siê:
Mi³osierny Bo¿e, przyjmij nasze dziêkczynienie za dar apostolskiego ¿ycia i pos³annictwa b³ogos³awionego Jana Paw³a II i za jego wstawiennictwem pomó¿ nam wzrastaæ w mi³o¶ci do Ciebie i odwa¿nie g³osiæ mi³o¶æ Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


--
C
U
S
2012-02-27 00:08
Temat postu: LITANIA NARODU POLSKIEGO
ciachu


forum admin
postw: 823

LITANIA NARODU POLSKIEGO
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, us³ysz nas. Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Synu, Odkupicielu ¶wiata, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Duchu ¦wiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
¦wiêta Trójco, jedyny Bo¿e, zmi³uj siê nad nami.
Nad Polsk±, Ojczyzn± nasz±, zmi³uj siê, Panie.
Nad narodem mêczenników, zmi³uj siê, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmi³uj siê, Panie.
Jezu nieskoñczenie mi³osierny, zmi³uj siê nad nami.
Jezu nieskoñczenie mocny, zmi³uj siê nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmi³uj siê nad nami.
O Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski, módl siê za nami.
¦wiêty Stanis³awie, Ojcze Ojczyzny,
¦wiêty Wojciechu, Patronie Polski,
¦wiêty Kazimierzu, Patronie Litwy,
¦wiêty Jozafacie, Patronie Rusi,
¦wiêty Ottonie, Apostole Pomorza,
¦wiêta Jadwigo, Patronko ¦l±ska,
¦wiêty Jacku Odrow±¿u, Apostole Rusi,
¦wiêty Janie z Kêt, Patronie profesorów i studentów,
¦wiêty Stanis³awie Kostko, Patronie m³odzie¿y,
¦wiêty Andrzeju Bobolo, Mêczenniku za wiarê,
¦wiêci Andrzeju ¦wieradzie i Benedykcie, módlcie siê za nami.
¦wiêci Cyrylu i Metody, Aposto³owie S³owian,
¦wiêci Mêczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
¦wiêty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich,
¦wiêty Wac³awie, Patronie katedry wawelskiej,
¦wiêty Florianie, Patronie Krakowa,
Wszyscy ¦wiêci i ¦wiête Bo¿e, módlcie siê za nami.
B³ogos³awiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Mêczennikami sandomierskimi),
B³ogos³awiony W³adys³awie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl siê za nami.
B³ogos³awiony Czes³awie, Patronie Wroc³awia,
B³ogos³awiona Bronis³awo, Patronko ¦l±ska Opolskiego,
B³ogos³awiony Jakubie Strzemiê, patronie Lwowa,
B³ogos³awiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego,
B³ogos³awiony Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy,
B³ogos³awiony Wincenty Kad³ubku, dziejopisarzu Polski,
B³ogos³awiony Bogumile, Arcybiskupie gnie¼nieñski,
B³ogos³awiona Salomeo, Ksiê¿no Halicka,
¦wiêta Kingo, Patronko górników,
B³ogos³awiona Jolanto, wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,
¦wiêty Melchiorze, Mêczenniku z Koszyc,
¦wiêty Janie Sarkandrze, Mêczenniku z O³omuñca,
¦wiêty Maksymilianie Kolbe, Mêczenniku z O¶wiêcimia,
¦wiêta Królowo Jadwigo, Patronko m³odzie¿y ¿eñskiej,
¦wiêta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów,
¦wiêty Albercie,
¦wiêty Rafale
B³ogos³awiona Anielo
B³ogos³awiona Boles³awo Mario,
B³ogos³awiona Doroto,
B³ogos³awiony Honoracie,
B³ogos³awiony Józefie Stanis³awie,
B³ogos³awiona Karolino,
¦wiêty Klemensie Mario,
B³ogos³awiony Michale Biskupie,
B³ogos³awiony Radzymie Gaudenty,
¦wiêty Rafale,
¦wiêta Tereso Benedykto,
B³ogos³awiona Urszulo,
B³ogos³awiona Kolumbo Janino,
¦wiêta Faustyno,
B³ogos³awiona Angelo Zofio,
B³ogos³awiony Stanis³awie,
B³ogos³awiony Janie Pawle II
Od d³ugiej, ciê¿kiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli,
Od godziny zw±tpienia,
Od podszeptów zdrady,
Od gnu¶no¶ci naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawi¶ci i z³o¶ci,
Od wszelkiej z³ej woli,
Od ¶mierci wiecznej,
Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rz±dz±cych krajem,
Winy kieruj±cych ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojców i matek naszych,
Winy braci i sióstr naszych,
Winy ca³ego Narodu Polskiego,
G³os krwi mêczenników naszych, us³ysz, o Panie.
G³os krwi ¿o³nierzy naszych,
P³acz matek i ¿on,
P³acz wdów i sierot,
P³acz dzieci katowanych za pacierz polski,
Wo³anie krzywdzonego roboczego ludu,
Jêki z wiêzieñ, obozów koncentracyjnych i ³agrów,
Jêki konaj±cych robotników Poznania i Wybrze¿a,
Brzêk pêkaj±cych kajdan naszych,
£zy przesiedleñców i wygnanych z Ojczyzny, racz dostrzec, Panie.
£zy rolników pozbawionych swej ziemi,
Wiarê w Ciebie i ufno¶æ w nas samych, daj nam, o Panie.
Nadziejê w zwyciêstwo dobrej sprawy,
Mi³o¶æ Polski, Ojczyzny naszej,
Mêstwo, m±dro¶æ, ³agodno¶æ i solidarno¶æ,
Wszystkie dary Ducha ¦wiêtego,
S³u¿bê w ¶wiêtej sprawie Twojej na ziemi,
Wolno¶æ, chwa³ê, szczê¶cie i pokój,
Przez Narodzenie Twoje - bohatera wielkiego wzbud¼ nam, o Panie.
Przez Bogurodzicê - Ojca ¶wiêtego na d³ugie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Naj¶wiêtsze ¿ycie Twoje -¿yæ dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzy¿ i Mêkê Twoj± - cierpienia nasze mê¿nie znosiæ daj, o Panie.
Przez ¦wiête Zmartwychwstanie Twoje - z ciemno¶ci grzechu wskrze¶ nas, o Panie.
Przez Wniebowst±pienie Twoje - Ojczyznê wielk±, woln± i szczê¶liw± daj nam, o Panie.
Przez Zes³anie Ducha ¦wiêtego - "ducha dobrego" daj nam, o Panie.
Przez czyst± Królowej Jadwigi ofiarê - w jedno¶ci Polskê nasz± zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych - na Twe b³ogos³awieñstwo daj nam zas³u¿yæ, o Panie.
Bo¿e Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Bo¿e Sobieskiego i Ko¶ciuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Bo¿e Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy ¶wiata,
przepu¶æ nam, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy ¶wiata,
wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy ¶wiata,
zmi³uj siê nad nami.

K.: Zachowaj lud Twój, Panie,
W.: I b³ogos³aw dziedzictwu Twojemu.

Módlmy siê.
Bo¿e Wszechmog±cy, Panie Zastêpów, padamy do stóp Twoich w dziêkczynieniu, ¿e przez wieki otacza³e¶ nas Sw± przemo¿n± opiek±. Dziêkujemy Ci, ¿e Ojców naszych wyprowadzi³e¶ z r±k ciemiêzców, naje¼d¼ców i nieprzyjació³; tak¿e za to, ¿e po latach niewoli obdarzy³e¶ nas na nowo wolno¶ci± i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle si³ potrzeba naszemu Narodowi, aby zachowaæ wolno¶æ, prosimy Ciê, Bo¿e, nape³nij nas moc± Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufno¶ci w Twoj± mi³o¶æ, o¶wieæ zaæmione umys³y naszych braci, wzbud¼ w Narodzie chêæ do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolno¶ci. Spraw, by¶my stali siê zdolni w³asnymi rêkami i wzajemn± solidarno¶ci± w s³u¿bie Twojego Krzy¿a zachowaæ Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od g³odu, nêdzy i wojny. Obdarz nas chlebem. B³ogos³aw naszej pracy, Panie Mi³osierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny.
Bo¿e, niech Duch ¦wiêty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, aby¶my po przyjêciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Ko¶cio³a i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczy¼nie.
Amen.--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.04 | powered by jPORTAL 2