[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2012-02-02 21:23
Temat postu: Wêz³y na autostradzie. Kto¶ wys³ucha radnych?
ciachu


forum admin
postw: 823

Wêz³y na autostradzie. Kto¶ wys³ucha radnych?
01.02.2012

Rada Powiatu ¦wiebodziñskiego na ostatniej sesji przyjê³a stanowisko w sprawie przyspieszenia oddania do u¿ytku wêz³ów na autostradzie A2


Radni powiatowi poparli wspóln± inicjatywê w³adz samorz±dowych z terenu powiatu ¶wiebodziñskiego, lokalnej spo³eczno¶ci oraz lokalnych przedsiêbiorców. Apel skierowali do: Wojewody Lubuskiego, Lubuskiego Zespo³u Parlamentarnego, Marsza³ka Lubuskiego, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Autostrady Wielkopolskiej II S.A. w Poznaniu, prosz±c o podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj±cych do przyspieszenia oddania do u¿ytku Wêz³a Jordanowo oraz przyspieszenia budowy Wêz³a Myszêcin i Wêz³a £agów przy Autostradzie A2.

Rada Powiatu ¦wiebodziñskiego wyra¿a zadowolenie z budowy odcinka autostrady A2, od Nowego Tomy¶la do granicy pañstwa. Powsta³a jedna z najnowocze¶niejszych arterii komunikacyjnych, z zastosowaniem technologii najwy¿szej klasy, ³±cz±ca interesy potê¿nego obiektu technicznego z konieczno¶ci± zachowania uwarunkowañ ekologicznych.

Jednak¿e maj±c na wzglêdzie rozwój gospodarczy, spo³eczny i turystyczny Powiatu ¦wiebodziñskiego wnosi o jak najszybsze oddanie do u¿ytku Wêz³a Jordanowo, który jest jednym z warunków rozwoju naszego regionu.
Zdaniem radnych, niedopuszczalny i kuriozalny jest obecny brak skomunikowania stolic województwa z autostrad±. Istniej± realne mo¿liwo¶ci zmiany takiego stanu rzeczy, znacznie szybciej ni¿ w po³owie 2013 r.

Autorzy apelu domagaj± siê spe³nienia wieloletnich, wcze¶niejszych zapowiedzi budowy wêz³ów w Myszêcinie i £agowie. Rada powiatu w pe³ni i bez zastrze¿eñ popiera stanowiska i apele przyjête w wymienionych sprawach przez samorz±dy Szczañca i £agowa oraz ¦wiebodzina. Za w pe³ni uzasadnione uwa¿a stanowiska i dzia³ania Lubuskiego Stowarzyszenia Transportu Drogowego w Zielonej Górze.

Wêze³ Myszêcin to naturalne i tanie po³±czenie autostrady A2 z drog± krajow± nr 92, to szybki dostêp do lotniska w Babimo¶cie oraz blisko¶æ i ³atwo¶æ w dostêpie do linii kolejowej Berlin-Warszawa, to po³±czenie logistyczne transportu drogowego, kolejowego jak i powietrznego.

Natomiast Wêze³ £agów to dostêp podró¿uj±cych do istniej±cej w województwie bazy us³ugowej i turystycznej, którego na przedmiotowym odcinku A2 kompletnie brakuje.

Budowa w/w wêz³ów bêdzie stanowiæ nie tylko impuls dla w³adz samorz±dowych do rozwoju, ale i szansê dla obecnych i przysz³ych inwestorów. Powstanie wêz³ów uchroni nasz region przed zwiêkszeniem siê bezrobocia, upadkiem lokalnej przedsiêbiorczo¶ci, a tym samym pogorszeniem siê warunków ¿ycia mieszkañców i spadkiem atrakcyjno¶ci nie tylko ziemi ¶wiebodziñskiej, ale i województwa lubuskiego.

Wed³ug oceny samorz±dowców obecne rozwi±zania s± nie do zaakceptowania, stanowi± jedynie tranzyt przez województwo. Pozbawiaj± mieszkañców szans gospodarczych, jakie niesie ze sob± autostrada, na pewno nie s³u¿± rozwojowi i integracji województwa lubuskiego.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2