[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2008-01-25 16:51
Temat postu: ¦wiebodziñska policja przenios³a siê do siedziby z bajerami
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
24 stycznia 2008 - 21:07

¦wiebodziñska policja przenios³a siê do siedziby z bajerami


¦wiebodziñska policja przenios³a siê do siedziby z bajerami
Dzi¶ oficjalne otwarcie jednej z najnowocze¶niejszych komend w kraju. £adnej, przestronnej, przystosowanej dla niepe³nosprawnych i... ma³ych dzieci.

Od kilku dni policjanci przenosz± swoje rzeczy ze starej komendy przy ul. £u¿yckiej do nowego obiektu przy Zielonej 2. - A tam ju¿ widaæ XXII wiek - ¿artuj± policjanci.

Sprzêt te¿ jest nowy - wymienione zosta³y meble i komputery.

- Miejsce jest eleganckie i bardzo funkcjonalne - mówi m³. asp. El¿bieta Grygutis, która podczas naszej wizyty w³a¶nie organizowa³a sobie biurko. Policjantka nie chce nawet wspominaæ o starym obiekcie. - Ciasno, szaro - tak wspomina swój pokój przy £u¿yckiej.

Pokój w nowym miejscu pracy urz±dza³ sobie te¿ st. asp. Wies³aw Karatucha. - Wreszcie pomieszczenie jest przestronne i jasne, po prostu super - zachwala policjant, który kilkana¶cie lat spêdzi³ w ciasnym pokoju starej kamienicy. Opowiada, ¿e tam nie by³o dobrych warunków do pracy.

I choæ policjanci robili co mogli, ¿eby jako¶ "oswoiæ” szare i stare pokoje, ich zabiegi na niewiele siê zda³y. Na remont kamienicy potrzebne by³y miliony. Dlatego od kilku ostatnich miesiêcy z utêsknieniem czekali ju¿ na nowy obiekt. I doczekali siê! - Mam wkrótce i¶æ na emeryturê i teraz wiem, ¿e mi siê nie chce - mówi jeden z najstarszych funkcjonariuszy.

Nowa komenda przy ul. Zielonej 2 rzeczywi¶cie jest imponuj±ca. Ju¿ na pierwszy rzut oka przyci±ga nowoczesn± bry³±. W ¶rodku same nowo¶ci i udogodnienia. W pokojach przes³uchañ s± przyciski alarmowe dla policjantów i do tego jeszcze kamery monitoruj±ce. Monitoring zainstalowano tak¿e w celi dla zatrzymanych. Dziêki temu przez ca³y czas policjant ma ich na oku.

W podziemiach przygotowano skomputeryzowan± i nowoczesna strzelnicê. Od teraz policjanci ju¿ nie musz± wybieraæ siê na treningi na poligon do Sulechowa. Mog± to robiæ u siebie na miejscu.

Zadbano o przytulny pokój dla dzieci - ofiar przestêpstw i nie tylko. S± tam nawet zabawki i kolorowa wyk³adzina. Na ¶cianach po³o¿ono tapetê z misiami.

Obiekt jest w pe³ni przystosowany dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. W ¶rodku dzia³aj± windy. W sekretariacie jest nawet wideodomofon.

- To jedna z najnowocze¶niejszych policyjnych siedzib w kraju - informuje m³. asp. Artur Chor±¿y z zespo³u prasowego lubuskiej policji.

Ogromna inwestycja kosztowa³a ponad 15,6 mln z³. Mia³a zostaæ otwarta pó¼niej, ale firma zakoñczy³a budowê jeszcze przed wyznaczonym terminem.


Piotr Jêdzura

--
C
U
S
2008-01-25 16:57
Temat postu: Superkomenda za 15,6 mln z³
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
24 stycznia 2008 r.

Superkomenda za 15,6 mln z³

Od dzi¶ ¶wiebodziñscy policjanci pracuj± w bardzo nowoczesnym miejscu. Nowo otwarta komenda jest jedn± z najnowocze¶niejszych w kraju.

Pe³no tu udogodnieñ i nowinek. Obiekt ma niemal 3 tys. mkw. W ¶rodku jest skomputeryzowana strzelnica. Policjanci maj± do swojej dyspozycji równie¿ si³owniê. Pokoje przes³uchañ s± wyposa¿one w kamery rejestruj±ce przebieg rozmowy i lustra fenickie. Dla dzieci przygotowano "niebieski pokój". Obiekt nie ma ¿adnych barier dla osób niepe³nosprawnych. W ¶rodku jest winda. Nowa komenda kosztowa³a 15,6 mln z³. Budowa zosta³a z sfinansowana z programu modernizacji policji.

126 policjantów i pracowników cywilnych przenios³o siê ze starej kamienicy przy ul. £u¿yckiej. I nie kryj± s³ów zachwytu. - Budynek i pokoje s± super - mówi m³. asp. El¿bieta Grygutis.

Po czê¶ci oficjalnej budynek komendy zosta³ otwarty dla wszystkich. W sumie zwiedzi³o go dzi¶ kilkaset osób.

Wraz z oddaniem do u¿ytku nowej komendy w gara¿ach pojawi³y siê dwa nowiuteñkie auta. Jedno to ford mondeo z wideoradarem oraz napisem wy¶wietlanym na tylnej szybkie "jed¼ za mn±". Drugi wóz to jeep kia dla techników policyjnych.

Wiosn± nowa komenda pojawi siê w S³ubicach. Zakoñczy siê te¿ rozbudowa i modernizacja komendy wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. W 2009 r. nowy obiekt dostan± ¿agañscy policjanci. Trwaj± zabiegi o budowê nowych siedzib w Nowej Soli, Sulêcinie i Miêdzyrzeczu.

(pij)

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.033 | powered by jPORTAL 2