[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dave Gahan - Hourglass  

2007-11-18 19:59
Temat postu: Hourglass - PL
ciachu


forum admin
postw: 823

Hourglass - Dave Gahan01. SAW SOMETHING - Zobaczy³em co¶

Tu¿ po burzy
która minê³a
jestem ciekaw
jak dluga przerwa w chmurach bylaby t± ostatni±

Widzialem co¶ w Twoich oczach
jestem tego pewien
(o kochanie) widzialem to
co¶ w Twych oczach
chcialem tego dla siebie

Siedze i czekam
wpatruje siê
ciagle marz±c o boskiej interwencji
aby podnioslo mnie z mojego krzesla

Widzialem co¶ w Twoich oczach
jestem tego pewien
(o kochanie) widzia³em to
co¶ w Twych oczach

Widzia³em co¶ w Twoich oczach
jestem tego pewien
(o kochanie) widzia³em to
co¶ w Twych oczach by³o
chcia³em tego dla siebie

Ty i ja zaszli¶my tak daleko
siêgneli¶my a¿ za najdalsze gwiazdy
czas, czas, czas p³ynie
chce ciebie z powrotem
by³e¶ przyjacielem
teraz mo¿emy udawaæ

Widzia³em co¶ w Twoich oczach
jestem tego pewien
(o kochanie) widzia³em to
co¶ w Twych oczach
chcialem tego dla siebie02. KINGDOM - Królestwo

potrafisz wyczuæ jak nadchodze
otwórz drzwi, to tylko ja
czujê w sobie to zdesperowane uczucie
Problemy s± tam, gdzie ja mam zamiar byæ.

wiem,ze s³yszysz jak pukam
wiêc otwórz mi drzwi i uwolnij mnie

jezeli tu jest królestwo, za tym wszystkim
jezeli tu jest Bóg
czy wierzymy w t± ca³± mi³o¶æ
nie udaje, nie jestem wrogiem

wiêc w Twojej bezgranicznej m±dro¶ci
pokazujesz mi jakie ¿ycie powinno byæ
ca³a Twoja milo¶æ i s³awa
nie znaczy wiele dla mnie

je¿eli tu jest królestwo, za tym wszystkim
je¿eli tu jest Bóg
czy wierzymy w t± ca³± mi³osc
nie udaje, nie jestem wrogiem03. DEEPER & DEEPER - G³êbiej i g³êbiej

Pragne Twojej mi³o¶ci

Mam zamiar Ciê mieæ
Kiedy chcê
Mam zamiar Cie zabraæ
To jest to co lubiê

Idê w dó³
g³êbiej i g³êbiej
pod Twoj± skórê
Ty wiesz ¿e to jest dobre

Pragnê Cie kochaæ
Pragnê Twojej mi³o¶ci
Pragnê Cie kochaæ
Pragnê Twojej mi³o¶ci

Nie mo¿esz mi powiedzieæ
¿e tego nie chcesz
wiesz ¿e to lubiê
kiedy zaczynasz walkê

Mam zamiar Ciê mieæ
Kiedy chcê
Mam zamiar Cie zabraæ
To jest to co lubiê

Pragnê Cie kochaæ
Pragnê Twojej mi³o¶ci
Pragnê Cie kochaæ
Pragnê Twojej mi³o¶ci

Mam zamiar Ciê mieæ
Kiedy chcê
Mam zamiar Cie zabraæ
To jest to co lubiê

Idê w dó³
g³êbiej i g³êbiej
pod Twoj± skórê
Ty wiesz ¿e to jest dobre

Pragnê Cie kochaæ
Pragnê Twojej mi³o¶ci
Pragnê Cie kochaæ
Pragnê Twojej mi³o¶ci04. 21 DAYS - 21 Dni

Kiedy Ty zamierzasz
powiedzieæ nam ¿e to koniec
jak d³ugo zachowasz nas
wisz±cymi na Twoim haku
Ty masz nas na krótko i pokrêconych
czytajac nas jak ksi±¿kê

budowaæ wie¿ê strachu jak rzekê
budowaæ j±
zbudowac j±

budowaæ wie¿ê strachu jak rzekê
budowaæ j±
zbudowac j±

to bylo 21 dni
i wie¿a ros³a
21 dni
tak wszystko .....
s³oñce znika za horyzontem
naprawdê powinna¶ to widzieæ

budowaæ wie¿ê strachu jak rzekê
budowaæ j±
zbudowac j±

budowaæ wie¿ê strachu jak rzekê
budowaæ j±
zbudowac j±05. MIRACLES - Cuda

Nie wierzê w cuda
ale one zdarzaj± siê codziennie
Nie wierzê w Jezusa
ale modlê sie mimo to

Niê akceptujê prawdy, naprawdê nie
wierzê, tylko bojê sie straciæ ciebie

Wyczyta³em to w gazecie
i widzia³em w telewizji
widzia³em na filmach
powiedzieli ¿e prawda ciê uwolni

chcia³bym zaakceptowaæ prawde, naprawdê chcia³bym
wierzê, tylko bojê sie straciæ ciebie

po prostu bojê siê straciæ ciebie
06. USE YOU - Wykorzystywaæ Ciebie

To mnie zabija
przebywanie w tym pokoju
muszê wyj¶æ na zewn±trz
muszê wyj¶æ nied³ugo

Raniê Ciebie
wszystkim co robiê
to za d³ugo trwa
za d³ugo w tym miejscu

Odliczamy
tylko sekundy teraz
chcê siê powiesiæ
powiesiæ dla ciebie

zaczynam
siê baæ
za d³ugo
za d³ugo w tym miejscu

mamy siebie nawzajem
jeste¶ moim bratem
siedzê tu przy tobie
po prostu chcê ciê wykorzystaæ

mamy siebie nawzajem
jeste¶ moim bratem
siedzê tu przy tobie
po prostu chcê ciê wykorzystaæ

To mnie zabija
przebywanie w tym pokoju
muszê wyj¶æ na zewn±trz
muszê wyj¶æ nied³ugo

To mnie zabija
przebywanie w tym pokoju
nie nale¿ê
nie nale¿ê do tego miejsca

mamy siebie nawzajem
jeste¶ moim bratem
siedzê tu przy tobie
po prostu chcê ciê wykorzystaæ07. INSOLUBLE - Nierozwi±zywalny

Rozrzucam obrazy
na pod³ogê w sypialni
powinienem Ci to powiedzieæ
tyle razy przedtem

powinienem pos³uchac
kiedy by³a¶ moja
mog³o byæ za pó¼no
prawie przeszed³em juz liniê

mój aniele
kiedy szepta³a¶ do mojego ucha
nie mia³a¶ siê czego baæ

...
nie mia³a¶ siê czego baæ
...

prawiê tu by³as
po mojej stronie
nawet ciê czu³em
kiedy ziemia zaczê³a siê ruszaæ

mój aniele
mój aniele

...
nie miala¶ siê czego baæ
...08. ENDLESS - Niekoñcz±cy siê

w to zimno, w pe³niê ksiêzyca
w tê noc
czas odszed³
terez jeste¶ moja
powoli mijaj± godziny
wszystkie przez t± noc
razem mo¿emy znikn±æ
podczas gdy

jestem wci±¿
na zawsze i zawsze
teraz jestem na sta³e
na zawsze i zawsze
niekoñcz±cy siê
niekoñcz±cy siê
teraz jestem wci±¿
niekoñcz±cy siê
niekoñcz±cy siê
Twoje cia³o jest nieskoñczone

ogl±daj±c klepsydrê
w tê noc
dotknêli¶my gwiazd
i siêgnelismy ksiêzyca
przez ten czas
straci³em przez moment z tob±
czujê sie dobrze
unosimy siê nad gwiazdami
Ty i ja

jestem wci±¿
na zawsze i zawsze
teraz jestem na sta³e
na zawsze i zawsze
niekoñcz±cy siê
niekoñcz±cy siê
teraz jestem wci±¿
niekoñcz±cy siê
niekoñcz±cy siê
Twoje cialo jest nieskoñczone

jestem wci±¿
na zawsze i zawsze
teraz jestem na sta³e
na zawsze i zawsze
niekoñcz±cy siê
niekoñcz±cy siê
teraz jestem wci±¿
niekoñcz±cy siê
niekoñcz±cy siê
Twoje cialo jest nieskoñczone

jestem wci±¿
jestem wci±¿
jestem wci±¿
jestem wci±¿09. A LITTLE LIE - Ma³e k³amstwo

czas przemin±³
niektóre rzeczy nigdy naprawdê nie znikn±
odeszli¶my
dla mnie zawsze bêdziesz t± jedyn±

uspokójcie siê ludzie
to tylko ma³e k³amstwo
wiesz ze to nie znaczy nic
i ja u¶wiadamiam sobie ¿e masz racje

uspokójcie siê ludzie
to tylko ma³e k³amstwo
wiesz ze to nie znaczy nic
i ja u¶wiadamiam sobie ¿e masz racje

spacerujê sam
wiesz ¿e czu³em sie jak w domu
jestem za twardy by prosiæ
i mam wszystko czego potrzebujê

uspokójcie siê ludzie
to tylko ma³e k³amstwo
wiesz ze to nie znaczy nic
i ja u¶wiadamiam sobie ¿e masz racje

uspokójcie siê ludzie
to tylko ma³e k³amstwo
wiesz ze to nie znaczy nic
i ja u¶wiadamiam sobie ¿e masz racje
10. DOWN - W dó³

potrzebujê towarzystwa
potrzebujê Ciebie dzi¶ w nocy
nie musisz to mnie mówic
nie musisz byæ uprzejma

we¼ moje cia³o i duszê
czujê siê tak staro

w dó³
na ziemiê
nikogo naoko³o nie ma
¶nieg sypie
w dó³
na ziemiê
to jest tam gdzie zosta³em zwi±zany
aby podnie¶æ sie przez poranek
w dó³

po prostu siê po³ó¿ obok mnie
wiesz co ja lubiê
we¼ ode mnie co chcesz
nie mo¿emy walczyc

we¼ moje cia³o i duszê
czujê siê tak staro

w dó³
na ziemiê
nikogo naoko³o nie ma
¶nieg sypie
w dó³
na ziemiê
to jest tam gdzie zosta³em zwi±zany
aby podnie¶æ sie przez poranek
w dó³

a Ty mnie pocieszasz
a¿ moje nogi s³abn±
trzymaj mnie bli¿ej
nie chcemy mówiæ

w dó³
na ziemiê
nikogo naoko³o nie ma
¶nieg sypie
w dó³
na ziemiê
to jest tam gdzie zosta³em zwi±zany
aby podnie¶æ sie przez poranek
w dó³

oh trzymamy sie razem spadaj±c
razem w dó³
i ¶wiat siê obraca

--
C
U
S
2011-02-04 19:20
Temat postu: Re: Hourglass - PL
ciachu


forum admin
postw: 823

test

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.02 | powered by jPORTAL 2