[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-16 14:54
Temat postu: Bunt w szpitalu
ciachu


forum admin
postw: 823

16 Wrze¶nia 2005
Bunt w szpitalu


Za Katarzyn± Ryske (z prawej) stan±³ wczoraj prawie ca³y szpital. - Nie chcemy pracowaæ w ci±g³ym w strachu, ¿e dyrektor nas zwolni - mówi± jej wspó³pracownicy.
fot. Mariusz Kapa³a
Oburzeni fal± zwolnieñ lekarze i pielêgniarki przygotowali taczkê, na której chcieli wywie¼æ wczoraj szefa ¶wiebodziñskiej lecznicy. Zarzucaj± mu, ¿e miejsce pracy traktuje jak w³asny folwark.Lekarze, pielêgniarki, pielêgniarze oraz obs³uga szpitala wyszli wczoraj przed g³ówny budynek. Mieli ze sob± taczkê. - To symbol, który pokazuje, jak jeste¶my zdesperowani - mówi lekarz Jerzy Hawran, szef szpitalnych zwi±zków zawodowych.

Kolejno na bruk


Bomba wybuch³a kilka dni temu, gdy kierowniczka laboratorium Katarzyna Ryske dowiedzia³a siê, ¿e zostaje wyrzucona z pracy. Dyrektor szpitala Marek Lebiotkowski o planach jej zwolnienia powiadomi³ zwi±zki zawodowe. Jako przyczynê poda³ utratê zaufania. - Potrafiê uzasadniæ, dlaczego podj±³em tê decyzjê - twierdzi szef lecznicy. Ale nie podaje ¿adnego powodu.
Wcze¶niej pracê straci³a ksiêgowa Ewa To³³oczko.
- Dyrektor powiedzia³ mi, ¿e jestem zu¿yt± czê¶ci± maszyny - wspomina. Lebiotkowski twierdzi, ¿e nie przypomina sobie, aby u¿y³ takiego sformu³owania.
Bez pracy zosta³a te¿ sekretarka Gra¿yna Su³kowska.
- Dowiedzia³am siê, ¿e nie potrzeba osoby do parzenia kawy i kserowania - mówi. Jako przyczynê wypowiedzenia dyrektor poda³ likwidacjê stanowiska. - Ale zaraz potem w sekretariacie pojawi³y siê dwie nowe panie - podkre¶la J. Hawran ze zwi±zków.
Wypowiedzenie otrzyma³ równie¿ Andrzej Byczyñski z personelu. - Przepracowa³em uczciwie 33 lata i nagle dowiadujê siê, ¿e mnie wyrzucaj± - mówi.
Pracê straci³a tak¿e Bo¿ena Raczkiewicz: - Mimo ¿e mam tylko pó³tora roku do wcze¶niejszej emerytury, zosta³am wyrzucona na bruk.
Odej¶cie zapowiada lekarz Pawe³ Ryske, m±¿ Ryske: - Nie dam dyrektorowi satysfakcji zwolnienia mnie, sam odejdê.

Robi, co zechce


Po wiadomo¶ci o zwolnieniu kierowniczki personel laboratorium napisa³ protest. Podpisali siê pod nim lekarze i inni pracownicy. Pismo dostali wczoraj szef szpitala i starosta.
- Dyrektor zastrasza za³ogê. Robi w szpitalu, co chce, nie konsultuje siê ze zwi±zkami zawodowymi. Traktuje placówkê jak prywatny folwark
- wymienia zarzuty Hawran.
A chodzi nie tylko o zwolnienia. Tak¿e o nak³anianie do rezygnowania z etatów na rzecz umów o dzie³o. - Jeste¶my do tego zmuszani! - mówi Hawran.
Lebiotkowski t³umaczy siê ekonomi±. I zapewnia, ¿e nikogo nie namawia do rezygnowania z etatów. Podkre¶la, ¿e w ciê¿kiej sytuacji szpitala (17 mln z³ d³ugu) szuka najkorzystniejszych rozwi±zañ.

Musi rozmawiaæ


Protestuj±cy pracownicy mówi±, ¿e powiat wybra³ im dyrektora, a starosta da³ mu woln± rêkê i przesta³ siê interesowaæ tym, co siê dzieje w lecznicy.
Starosta Ryszard Szafiñski zapewnia, ¿e najwa¿niejsi s± dla niego ludzie: - Z tego, co widzê, dyrektor nie umie rozmawiaæ i negocjowaæ ze swoim zespo³em. Nieprzemy¶lane ruchy kadrowe tylko zaostrzaj± konflikt.
Starosta zapewnia te¿, ¿e poleci³ cofniêcie wypowiedzenia A. Byczyñskiego i K. Ryske. I zapowiada: - Je¿eli sytuacja nie zostanie wyja¶niona, a szef szpitala poka¿e, ¿e nie daje sobie rady z zarz±dzaniem placówk±, rada powiatu wyci±gnie konsekwencje. To nie jest do¿ywotnie stanowisko.


PIOTR JÊDZURA
(68) 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2005-09-20 09:39
Temat postu: Szpitalna ruletka
ciachu


forum admin
postw: 823

20 Wrze¶nia 2005
Szpitalna ruletka

Wczoraj za³oga ¶wiebodziñskiego szpitala znów protestowa³a przed budynkiem. W czwartek ma przej¶æ ulicami miasta.


Na szpitalnym dziedziñcu zebra³o siê kilkudziesiêciu pracowników, którzy chc±, by dyrektor Marek Lebiotkowski odszed³ ze stanowiska.

Boj± siê o pracê


Konflikt narasta³ w miarê kolejnych zwolnieñ pracowników. Bunt wybuch³ w czwartek, gdy dyrektor zadecydowa³ o wyrzuceniu z pracy kierowniczki laboratorium Katarzyny Ryske.
- Jeste¶my zastraszeni, boimy siê, ¿e kolejno bêdziemy traciæ zatrudnienie - opowiada Stefania Popielecka z obs³ugi szpitala.
Lekarz Pawe³ Ryske w sobotê znalaz³ na biurku pismo. - Dyrektor napisa³, ¿e jak powiedzia³em w mediach, ¿e odejdê z pracy, to mam to szybko zrobiæ - mówi. Natychmiast zacz±³ zbieraæ podpisy pod wnioskiem o zwolnienie szefa. Lebiotkowski - jak twierdzi Ryske - chcia³ dostaæ listê z podpisami, oferuj±c mu wysokie zarobki w szpitalu. - Przyszed³ do mnie i w cztery oczy powiedzia³, ¿e mo¿emy siê dogadaæ, ¿e bêdê zarabia³ kokosy. A jak o tym opowiem, to i tak siê wyprze - relacjonuje Ryske. I dodaje, ¿e jaki¶ obcy mê¿czyzna szarpi±c go, próbowa³ ukra¶æ listê. - Dosta³em te¿ telefony z pogró¿kami, ¿e spal± mi dom - mówi.
Personel narzeka, ¿e szpital odci±ga pracownikom sk³adki na ZUS, a pieniêdzy nie odprowadza. - Chcemy, ¿eby odwo³ano dyrektora - podkre¶la szef szpitalnych zwi±zków zawodowych lekarz Jerzy Hawran.
Dyrektor zaprzecza, jakoby Ryske otrzyma³ od niego propozycjê podwy¿ki. T³umaczy, ¿e nieop³acone sk³adki ZUS-owskie to wynik zad³u¿enia placówki. I ¿e woli kupiæ za te pieni±dze leki, ni¿ je odprowadziæ do ZUS-u.

Bez parasola


Radna miejska Urszula Miara: - Zebra³am od przedsiêbiorców-sponsorów 30 tys. z³ na leki, ale szef szpitala nie mia³ czasu, ¿eby w tej sprawie siê ze mn± spotkaæ.
- Szpital musi dzia³aæ normalnie - mówi miejski radny Andrzej Grociak. - Poprosili¶my starostê o wyja¶nienie sprawy.
Radny powiatowy Zbigniew Szumski z³o¿y³ wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej sesji rady powiatu. - Nie pozostaje nic innego, jak dymisja dyrektora - uwa¿a.
Starosta Ryszard Szafiñski: - Sprawdzimy zarzuty wobec dyrektora. Je¶li z³ama³ prawo, zarz±d powiatu podejmie decyzjê w sprawie jego odwo³ania.
Szef powiatu zapewnia, ¿e dyrektor szpitala nie ma nad sob± politycznego parasola, który by go chroni³.


PIOTR JÊDZURA
(68) 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.03 | powered by jPORTAL 2