[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Radio Zachód  

2007-06-22 02:02
Temat postu: Kiedy autostrada A-2 dotrze do ¦wiecka?
ciachu


forum admin
postw: 823

Kiedy autostrada A-2 dotrze do ¦wiecka?
Radio Zachód
21.06.2007
Autor: Marek Kantczak

Coraz bardziej oddala siê termin wybudowania lubuskiego odcinka autostrady A-2. Ze wzglêdu na zmiany ustawowe wci±¿ nie ma decyzji lokalizacyjnych, gdy¿ brakuje postanowieñ ¶rodowiskowych.

- Z punktu widzenia koncesjonariusza wa¿ne jest, aby decyzje zapad³y jak najszybciej, gdy¿ wi±¿± siê z opracowaniem projektów budowlanych autostrady - powiedzia³ Radiu Zachód po spotkaniu w Lubuskim Urzêdzie Wojewódzkim prezes Spó³ki Autostrady Wielkopolskie S. A. Andrzej Patalas.

Wojewoda lubuski Wojciech Perczak uspokaja - na EURO 2012 lubuski odcinek A-2 na pewno bêdzie gotowy.

Czy to bêdzie sukces skoro wed³ug pierwotnych planów autostrad± od ¦wiecka w kierunku Poznania mieli¶my je¼dziæ od 2007 roku?


--
C
U
S
2007-07-05 20:20
Temat postu: A2 musi byæ przyjazna ¶rodowisku
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
05.07.2007 Autor: Marek Kantczak
A2 musi byæ przyjazna ¶rodowisku

Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody dyskutowa³a nad koncepcj± kompensaty terenów chronionych przy budowie lubuskiego odcinka autostrady A2. Region jest bogaty w tereny o du¿ych walorach przyrodniczych, w du¿ej czê¶ci chronionych w ramach unijnego programu "Natura 2000".

- Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody stoi na stanowisku, ¿e walory te musz± byæ zachowane. Je¶li jednak nie wszêdzie bêdzie to mo¿liwe, musi byæ uwzglêdniona taka kompensacja, ¿eby przyroda te¿ co¶ na tej inwestycji zyska³a - powiedzia³ przewodnicz±cy Rady prof. Ludwik Lipnicki. Jak doda³ - Radê interesuje ca³y przebieg projektowanej przez województwo lubuskie autostrady A2, ale s± miejsca szczególne, które wymagaj± wyj±tkowego zainteresowania. S± to m. in. okolice £agowa, Dolina Ilanki, czy lasy w okolicach Rzepina.

Poniewa¿ inwestor przedstawi³ jedynie ogólne za³o¿enia koncepcji kompensaty i tylko kilka szczegó³owych rozwi±zañ, Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody nie przyjê³a ostatecznego stanowiska w sprawie.

Podczas kolejnego spotkania Rada zajmie siê propozycjami inwestora dotycz±cymi przepustów dla zwierz±t.


--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.076 | powered by jPORTAL 2