[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > U2// VERTIGO TOUR 2005  

2005-08-27 08:59
Temat postu: Weekend z U2
ciachu


forum admin
postw: 823

Weekend z U2
http://www.mtvclassic.pl/pl/program:news:body/id=1594
27 - 28.08.2005: Weekend U2

Przez 28 lat kariery sprzedali ponad 100 milionów p³yt. Pomimo wielu przeciwno¶ci losu s± nadal t± sama czwórk± z Dublina, jednym z najs³ynniejszych zespo³ów rockowych ¶wiata, maj±cym na koncie kilkana¶cie hitów.

Zgodnie z tradycj± koñca lat siedemdziesi±tych, U2 stali siê zespo³em, zanim jeszcze potrafili graæ - choæ twierdz±, ¿e od pocz±tku czuli surow± energiê i wyj±tkow± duchow± wiê¼. Rozpalony punkowym ¿arem U2 przeciwstawi³ siê pustym wizjom mrocznych zespo³ów new wave, wychodz±c z m³odzieñcz± nadziej±.

Ich pierwsze, jednorazowe wydawnictwo - EP-ka "U23", wydana w 1979 roku (tylko w Irlandii) dla CBS Records, zosta³o poparte samodzielnie zorganizowan± tras±, nie pozostawiaj±c± w±tpliwo¶ci ¿e U2 to ludzie z misj±. Mimo braku propozycji du¿ego kontraktu p³ytowego po kilku pokazowych koncertach w Londynie, trasa zakoñczy³a siê wyprzedan± imprez± dla dwóch tysiêcy fanów w Dublinie - wyj±tkowe osi±gniêcie, jak na kapelê, która w³a¶ciwie pozostawa³a bez wydawcy. Wzmacniaj±c swoj± reputacjê, grupa zwyciê¿y³a w styczniu 1980 roku w piêciu kategoriach g³osowania czytelników irlandzkiego pisma rockowego "Hot Press". W kwietniu tego samego roku podpisali kontrakt z Island Records, w kolejnym miesi±cu wydaj±c swój pierwszy singel - "11 O'Clock Tick Tock".

W ci±gu nastêpnych trzech lat U2 odnosili sukces za sukcesem, przede wszystkim za spraw± bezustannego grania i intensywno¶ci wystêpów, podczas których Bono siêga³ po niezwyk³e ¶rodki dla przyci±gniêcia uwagi widzów. Potrafi³ wspinaæ siê na kolumny nag³o¶nieniowe bez zabezpieczenia, hu¶taæ na krawêdzi balkonów w salach koncertowych, albo odwracaæ ty³em do publiczno¶ci, by swobodnie rzucaæ siê jej na rêce... Pierwsze trzy albumy, wyprodukowane przez Steve'a Lillywhite'a: "Boy" (1980), "October" (1981) i War (1983, ich pierwszy numer 1 w Wielkiej Brytanii, z hitami jak "New Year's Day" czy "Two Hearts Beat As One") - zdefiniowa³y wyj±tkowy styl, dla którego najwyra¼niej nie by³o granic.

W dodatku szybko zaczêto ich uznawaæ za najbardziej zaanga¿owany politycznie zespó³ od czasu The Clash. Na koncercie w Belfa¶cie, przed pierwszym wykonaniem prowokacyjnego "Sunday Bloody Sunday", Bono bez ogródek zapowiedzia³: "Je¿eli wam siê nie podoba, dajcie nam znaæ...". Stawa³o siê jasne, ¿e U2 - zarówno na poziomie politycznym, jak i emocjonalnym - zaczyna³ trafiaæ do coraz szerszej publiczno¶ci na ca³ym ¶wiecie. W 1983 roku dziennikarze z pisma "Rolling Stone" uznali "Under A Blood Red Sky", zapis prze³omowego koncertu grupy w "Red Rock Amphiteatre" w Kolorado, za "album roku".


Na pocz±tku roku 1984, U2 wydali zaskakuj±ce o¶wiadczenie, w którym obwie¶cili, ¿e ich czwart± p³ytê produkowa³ bêdzie znany z eksperymentów Brian Eno (David Bowie, Talking Heads) i jego protegowany, Daniel Lanois. "The Unforgettable Fire", zarejestrowany w odpowiednio przepastnej sali balowej zamku Slane w pobli¿u Dublina, przyniós³ nowe, pe³ne rozmachu brzmienie. Takie jak w piosence "Pride (In The Name Of Love)" - ich najwiêkszym do tego momentu przeboju, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach. Niekoñcz±ce siê koncerty, które nast±pi³y potem, przynios³y grupie wyprzedan± salê "Madison Square Garden" w Nowym Jorku, kluczowy wystêp na "Live Aid" w 1985 roku, a potem zaszczyt bycia gwiazd± trasy organizowanej przez Amnesty International - Conspiracy Of Hope.

W kolejnym roku, po tym jak wydali album "The Joshua Tree", okre¶lono U2 "Najgorêtszym zespo³em rocka" na ok³adce Time. Kr±¿ek zyska³ miano najlepiej sprzedaj±cej siê brytyjskiej p³yty w historii, pokrywaj±c siê platyn± w ci±gu pierwszych 48 godzin sprzeda¿y. Osza³amiaj±cy sukces p³yty - napêdzanej hitami "With Or Without You", "I Still Haven`t Found What I`m Looking For" i "Where The Streets Have No Name" - wykroczy³ daleko poza przewidywania zespo³u. Album zdoby³ numer 1 na listach w 22 krajach, sprzedaj±c siê na ¶wiecie w ilo¶ci 15 milionów egzemplarzy. W 1987 roku, nagrodzeni Grammy za Album roku i Najlepsze wykonanie rockowe, U2 byli po prostu najwiêkszym zespo³em rockowym na ¶wiecie.

Pod koniec tamtej dekady, nikt nie przewidywa³ transformacji, jak± przejdzie U2 na pocz±tku lat dziewiêædziesi±tych. Przygotowani na wszystko udali siê do studia Hansa w Berlinie, wracaj±c w 1991 roku z p³yt± "Achtung Baby", a nastêpnie odpalaj±c tournee Zoo TV. Okre¶lane "Sier¿antem Pieprzem rockowych tras" w ci±gu dwóch lat dwukrotnie okr±¿y³o ¶wiat. Ten rozpêd zaprowadzi³ ich do "Zooropy" - planowanej pocz±tkowo jako singiel rejestrowany w przerwach miêdzy koncertami, który rozrós³ siê do EP, by w koñcu staæ siê w 1993 roku ósmym albumem zespo³u.

W 1997 roku pojawi³ siê jego nastêpca, "Pop", który trafi³ na szczyt list przebojów w 27 krajach i zapewni³ im drugi singlowy numer 1 w Wielkiej Brytanii: "Discotheque". Towarzyszy³a mu trasa PopMart - kosmiczny dyskotekowy supermarket pod znakiem cytryny, która zawita³a równie¿ do Polski. Uda³o im siê te¿ wtedy wype³niæ obietnicê z czasów Zoo TV: zagrania w Sarajewie, w którym zapanowa³ w³a¶nie pokój.

Kolekcja "U2: The Best Of 1980-1990" ukaza³a siê rok pó¼niej i by³a najszybciej rozchodz±c± siê p³yt± w historii Island Records. W roku 2000 U2 weszli ponownie do studia w Dublinie z Brianem Eno i Danielem Lanois. Nowa p³yta, "All That You Can`t Leave Behind" ukaza³a siê jesieni± 2000 roku (pochodz±cy z niej singel "Elevation" znalaz³ siê na ¶cie¿ce d¼wiêkowej obrazu "Tomb Raider"). Potem, w 2002 roku, ukaza³a siê kompilacja "The Best Of 1990 - 2000", kontynuacja wydanej w 1998 roku p³yty "The Best Of 1980 - 1990".

Na albumie mo¿na wys³uchaæ utworów z "Achtung Baby", "Zooropa", "Passengers: Original Soundtracks 1", "Pop" i "All That You Can't Leave Behind" w nowych miksach. Nowa jest piosenka "Electrical Storm" i "The Hands That Built America", która pojawi³a siê na ¶cie¿ce d¼wiêkowej filmu Martina Scorsese "The Gangs Of New York".

Jak to czêsto bywa w przypadku gwiazd, które znikaj± ze sceny na kilka lat, tak i w przypadku U2 pojawia³y siê plotki o rozpadzie, o tym, ¿e niektórzy z muzyków chc± zaj±æ siê karier± filmow± itp. Nic takiego nie nast±pi³o. Po zakoñczeniu siê trasy "Elevation Tour 2001" muzycy U2 postanowili odpocz±æ od show-biznesu. Co rzecz jasna nie znaczy, ¿e by³o o nich cicho...

Jak zwykle najg³o¶niej by³o o Bono, który anga¿owa³ siê w walkê o redukcjê zad³u¿enia najbiedniejszych krajów, spotyka³ siê z politykami, bywa³ na premierach filmowych, wypowiada³ siê publicznie na ró¿ne tematy. Odebra³ te¿ kilka wyró¿nieñ za dzia³alno¶æ pozamuzyczn±.

Kres plotkom o rozpadzie i tym podobnym, grupa U2 po³o¿y³a na pocz±tku 2004 roku. W lutym og³oszono, i¿ muzycy nagrywaj± now± p³ytê. Album "How To Dismantle An Atomic Bomb" ukaza³ siê 22 listopada 2004 roku. Materia³u z tego kr±¿ka polscy fani U2 mogli pos³uchaæ na ¿ywo podczas wyj±tkowego koncertu tej formacji na stadionie w Chorzowie.

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.021 | powered by jPORTAL 2