[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-02 07:26
Temat postu: Niejasne rachunki
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Sierpnia 2005
Niejasne rachunki

- Nie byli¶my informowani o faktycznym zad³u¿eniu szpitala - mówi starosta Ryszard Szafiñski. To wstêpne wyniki prowadzonej w lecznicy kontroli.


Co roku szpital rozlicza siê ze stanu finansów przed zarz±dem i rad± powiatu. - Poinformowano nas o d³ugach rzêdu ponad 10 milionów - mówi starosta Ryszard Szafiñski. Teraz okaza³o siê, ¿e jest on o ponad 5 mln z³ wy¿szy. Sk±d tak du¿a ró¿nica?

Jak grom z nieba


Kiedy przed kilkoma dniami starosta otrzyma³ telefon z wiadomo¶ci± o wiele wiêkszym d³ugu oniemia³.
- Spad³o to na nas jak grom z jasnego nieba - opowiada R. Szafiñski.
Okaza³o siê, ¿e szpitalny d³ug siêga niemal 16 mln z³. Tak wynika z danych kontroli trwaj±cej jeszcze w lecznicy.
- Wszystko wskazuje na to, ¿e byli¶my oszukiwani lub ¼le informowani o zad³u¿eniu placówki. Chodzi o kilka lat - przyznaje starosta R. Szafiñski.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e stan zad³u¿enia szpitala móg³ byæ nieprawid³owo ksiêgowany. To powodowa³o, ¿e radni nie mieli pojêcia o faktycznym zad³u¿eniu szpitala i wp³ywa³o na niew³a¶ciw± ocenê sytuacji finansowej placówki.
- Gdyby¶my znali prawdê, to na pewno zaczêliby¶my zupe³nie inaczej przeciwdzia³aæ problemowi - zapewnia R. Szafiñski.

Wyja¶ni± do koñca


Szef szpitala Marek Lebiotkowski na razie nie chce mówiæ o wynikach trwaj±cej kontroli. Zaznacza, ¿e co¶ wiêcej o sprawie bêdzie mo¿na powiedzieæ dopiero po otrzymaniu protoko³u pokontrolnego.
Wiadomo, ¿e osoba, która mog³a byæ odpowiedzialna za zamieszanie w ksiêgowo¶ci nie pracuje ju¿ w szpitalu.
- Zwolni³a siê 1 lipca - informuje starosta Szafiñski.
Protokó³ pokontrolny znany bêdzie po 15 sierpnia.
- Wtedy zadecydujemy co dalej robiæ, do jakich instytucji zg³osiæ ten problem i kogo poci±gn±æ do odpowiedzialno¶ci - mówi wicestarosta Franciszek Karczyñski. Starostowie nie wykluczaj± powiadomienia prokuratury.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-08-30 21:30
Temat postu: D³ugi mno¿± siê same
ciachu


forum admin
postw: 823

30 Sierpnia 2005
D³ugi mno¿± siê same


Pacjentki szpitala Halina Strydziñska ze ¦wiebodzina i Helena ¯y¿a z Chociul nie maj± pojêcia o d³ugu placówki. Pielêgniarka Jolanta Pychowska wie ju¿ o wysokim zad³u¿eniu.


Prokuratura zbada, jak mog³o doj¶æ do tego, ¿e finansowe zaleg³o¶ci ¶wiebodziñskiej lecznicy s± ponad 5 mln z³ wy¿sze, ni¿ podawano.

Z dokumentów z koñca 2004 r. wynika, ¿e szpital ma ponad 10 mln z³ d³ugu. Ale przeprowadzona niedawno kontrola wykaza³a, ¿e zad³u¿enie jest o 5 mln wiêksze. Potwierdza to dyrektor Marek Lebiotkowski: - Zad³u¿enie powsta³o ju¿ w 2000 r. i narasta³o.
Sprawa zosta³a zg³oszona staro¶cie. - Dokumenty trafi³y do prokuratury, która ustali, kto jest winny ukrycia d³ugu - informuje wicestarosta Franciszek Karczyñski.
- To ¶wie¿a sprawa, musimy zapoznaæ siê z dokumentacj± - mówi zastêpca szefa prokuratury rejonowej Ewa Grze¶kowiak.

Trzy w jednym

Co roku zarz±d powiatu i radni otrzymywali finansowe sprawozdanie szpitala. - Nie by³o w nich mowy o rosn±cym d³ugu - zapewnia wicestarosta.
Przyczyn powstawania zaleg³o¶ci jest wiele. - Jedna to tzw. trzy w jednym - mówi wicestarosta. Rzecz polega na tym, ¿e lekarz pracowa³ w szpitalu na etacie, prowadzi³ poradniê specjalistyczn± i jeszcze mia³ umowê na ¶wiadczenie us³ug. Niektórzy lekarze zarabiali nawet po 17 tys. z³. - I za wszystko p³aci³ szpital. To powodowa³o, ¿e co miesi±c d³ug by³ wiêkszy o ok. 40 tys. z³ - podkre¶la F. Karczyñski.
Na zad³u¿enie mia³y te¿ wp³yw tzw. ustawa 203 i niskie stawki kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- Nie by³o ¿adnego ukrywania d³ugu - twierdzi dyrektor szpitala w latach 1997-2003 Krzysztof Stêpieñ. Gdy kierowa³ lecznic±, placówkê sprawdzano dwa razy. A zarobki lekarzy? K. Stêpieñ zaprzecza, ¿eby za jego czasów tyle dostawali. Ale uwa¿a, ¿e teraz s± tacy, którzy otrzymuj± takie wynagrodzenia.

To nie my, to oni

O tym, ¿e niektórzy lekarze w szpitalu zarabiaj± po 10 tys. z³, mówi³ wczoraj radnym w Szczañcu F. Karczyñski. M. Lebiotkowski zapewnia, ¿e dochody w wysoko¶ci 17 tys. to wyj±tki wynikaj±ce m.in. z zastêpowania lekarzy, którzy s± na urlopie. Dotyczy to tylko pracowników na kontraktach, a nie na etacie. Z powodu braków kadrowych niektórzy lekarze maj± po 15 dy¿urów w miesi±cu.
Radny Zbigniew Szumski za k³opoty szpitala wini zarz±d powiatu: - Przez dwa i pó³ roku szpital pozostawiono sam sobie, nie by³o kontroli starosty i rady spo³ecznej. A d³ugi ros³y...


PIOTR JÊDZURA
(68) 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.03 | powered by jPORTAL 2