[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2007-02-14 09:36
Temat postu: Czwarta Tajemnica Fatimska
ciachu


forum admin
postw: 823

BIBULA.COM

"Czwarta Tajemnica Fatimska" - John Vennari


Pod koniec ubieg³ego roku we w³oskich ksiêgarniach ukaza³a siê ksi±¿ka pt “Czwarta Tajemnica Fatimska” (Il Quarto Segreto di Fatima), pióra Antonio Socci. Autor, po intensywnym zbieraniu materia³ów dochodzi do wniosku, ze Watykan nie ujawni³ formalnie ca³ej tre¶ci Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

“Czwarta Tajemnica Fatimska”

W³oski dziennikarz twierdzi, ¿e Trzecia Tajemnica Fatimska nie zosta³a do koñca ujawniona
Sekretarz papie¿a Jana XXIII potwierdza istnienie dwóch tekstów Trzeciej Tajemnicy

Pod koniec ubieg³ego roku we w³oskich ksiêgarniach ukaza³a siê ksi±¿ka pt “Czwarta Tajemnica Fatimska” (Il Quarto Segreto di Fatima), pióra Antonio Socci. Autor, po intensywnym zbieraniu materia³ów dochodzi do wniosku, ¿e Watykan nie ujawni³ formalnie ca³ej tre¶ci Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.
Znaczenie tej ksi±¿ki jest tym wiêksze, ¿e Antonio Socci jako s³ynny w³oski dziennikarz, autor i prezenter wiadomo¶ci telewizyjnych, nie jest zwi±zany z jak±kolwiek grup± „tradycyjnych” katolików. Wrêcz przeciwnie, Socci zacz±³ zbieraæ materia³y do ksi±¿ki wierz±c g³êboko w to, ¿e 26 czerwca 2000 roku Watykan ujawni³ ca³± Trzeci± Tajemnicê. Jednak w miarê zdobywania informacji, przekonywa³ siê on coraz bardziej do tego, ¿e Trzecia Tajemnica nie zosta³a jednak w pe³ni ujawniona.

Rzucone wyzwanie

Antoni Socci - Il Quarto Segreto di FatimaSocci we wprowadzeniu do swojej ksi±¿ki pisze, ¿e tym co najbardziej go zaintrygowa³o by³ artyku³ napisany przez w³oskiego dziennikarza Vittorio Messori. Artyku³ pt Tajemnica Fatimska i cela siostry £ucji zosta³y zapieczêtowane, opublikowany w dniu ¶mierci siostry £ucji, wspomina o wielu listach „pisanych do Papie¿a”, które siostra £ucja zostawi³a w swojej celi klasztornej. Messori pisze o tym, ¿e watykañskie ujawnienie Tajemnicy z czerwca 2000 roku “zamiast rozwi±zaæ zagadkê, stworzy³o inn±, dotycz±c± interpretacji, zawarto¶ci i kompletno¶ci ujawnionego tekstu”. S³owa te wywo³a³y lawinê pytañ w g³owie Antonio Socci. Dlaczego Messori, „wielki dziennikarz, bardzo precyzyjny w formu³owniu opinii, najczê¶ciej t³umaczony katolicki dziennikarz na ¶wiecie” rzuca³yby cieñ podejrzenia na Watykan? Jak kto¶ taki jak Messori, osoba tak blisko zwi±zana z watykañskim ¶wiatem, sk³ania³by siê do stwierdzania, ¿e oficjalna wersja Trzeciej Tajemnicy nie jest przekonywuj±ca?
Dla Socci by³o to szczególnie zagadkowe, gdy¿ przecie¿ piêæ lat wcze¶niej, wtedy gdy Watykan opublikowa³ Tajemnicê, Messori nie wyra¿a³ ¿adnych zastrze¿eñ co do publikacji. Teraz jednak wydawa³o siê, ¿e ma du¿e w±tpliwo¶ci i wiele pytañ.
Socci zacz±³ od uprzejmej wymiany zdañ z Messorim, w której zaj±³ stanowisko broni±ce pozycji Watykanu. Jednak wtedy, pisze Socci: “Uderzy³ mnie artyku³ napisany przez m³odego katolickiego pisarza, Solideo Paoloni”, wchodz±cy w dyskusjê pomiêdzy Socci a Messori.
W artykule tym, opublikowanym w pi¶mie tradycyjnych katolików, Paolini „poda³ listê argumentów przemawiaj±cych przeciwko oficjalnej wersji opublikowanej przez Watykan (wersji, która by³a wtedy i moj± wersj±).” – pisze Socci. Paolini twierdzi³, ¿e Watykan ca³y czas nie ujawnia najwa¿niejszej czê¶ci Trzeciej Tajemnicy z uwagi, jak siê wyrazi³ „na jej wybuchow± zawarto¶æ”. A wygl±da na to, ¿e Paolini nie rzuca s³ów na wiatr i wie co mówi: prowadzi³ bowiem intensywne badania i jest autorem wydanej we W³oszech ksi±¿ki pt Nie pogardzajcie Przepowiedniami. Socci, ku swemu w³asnemu zdumieniu, uzna³ argumenty Paoliniego za godne uwagi.
Socci wyra¿a opiniê, ¿e kuria watykañska i media katolickie pope³ni³y b³±d ignoruj±c wyzwanie rzucone przez tradycyjnych katolików twierdz±cych, ¿e Trzecia Tajemnica nie zosta³a w pe³ni ujawniona. „Dla przyk³adu” – pisze Socci – „w ksi±¿ce przygotowanej przez ksiêdza Paula Kramera [The Devil’s Final Battle][1], bêd±cej zbiorem prac ró¿nych autorów, zarzuca siê, ¿e Watykan nie wys³ucha³ ¿±dañ Matki Boskiej Fatimskiej i stwierdza siê, ¿e ‘cena za nie podjêcie tej decyzji przez Watykan mo¿e byæ niezwykle wielka i bêdzie p³acona przez ca³± ludzko¶æ’”. Mówi±c w skrócie: Socci zda³ sobie sprawê, ¿e wiele pytañ pozostaje bez odpowiedzi i wiele spraw dotycz±cych Trzeciej Tajemnicy pozostaje nadal zagadk±.
Bertone nie odpowiada

Obawy Socciego powiêkszy³y siê, gdy zapragn±³ on uzyskaæ odpowied¼ od niektórych hierarchów watykañskich, szczególnie od kardyna³a Bertone, który by³ przecie¿ wspó³autorem, wraz z kardyna³em Ratzingerem, wydanego 26 czerwca 2000 dokumentu „Przes³anie Fatimskie”, dotycz±cego Trzeciej Tajemnicy.Kardyna³ Bertone nie odpowiedzia³ na pro¶bê Socciego o udzielenie wywiadu

Socci pisze: „Próbowa³em doj¶æ do wielu znacz±cych osobisto¶ci w Kurii, takich jak kardyna³ Bertone, dzisiaj Sekretarz Stanu w Watykanie, centralna postaæ publikacji o Tajemnicy z 2000 roku. [...] Kardyna³, który przecie¿ darzy³ mnie szczególnymi wzglêdami, prosz±c mnie swego czasu o przeprowadzenie konferencji w swojej poprzedniej diecezji w Genua, teraz nie uwa¿a³ nawet za istotne by odpowiedzieæ na moj± pro¶bê o przeprowadzenie wywiadu. Oczywi¶cie mia³ do takiego potraktowania mojej pro¶by pe³ne prawo, ale taki obrót sprawy tylko powiêkszy³ moj± obawê o istnienie jakich¶ k³opotliwych pytañ, a ponad wszystko, ¿e jest co¶, co¶ niezwykle wielkiej wagi, co musi byæ utrzymywane w tajemnicy.”
Socci koñczy wprowadzenie do ksi±¿ki s³owami, ¿e nie spodziewa³ siê znale¼æ ¿adnej „Enigmy kolosalnych rozmiarów” w odniesieniu do Trzeciej Tajemnicy. I nawet je¶li nie przyj±³ wszystkich teorii w sprawie Trzeciej Tajemnicy funkcjonuj±cych w literaturze tradycyjnych katolików, to przyznaje, ¿e „w koñcu musia³em siê poddaæ” konkluzji twierdz±cej, i¿ rzeczywi¶cie istniej± dwa teksty Trzeciej Tajemnicy, z których jeden jeszcze nie zosta³ ¶wiatu ujawniony.


“Wydaje mi siê, ¿e jest co¶ wiêcej”

Czytelnicy z pewno¶ci± pamiêtaj±, ¿e 13 maja 2000 roku w Fatimie, podczas beatyfikacji przez Papie¿a Jana Paw³a II fatimskich pastuszków Hiacynty i Franciszka, kardyna³ Angelo Sodano, wówczas Sekretarz Stanu, o¶wiadczy³, ¿e Trzecia Tajemnica bêdzie wkrótce ujawniona i ods³oni³ podczas tej uroczysto¶ci – jak twierdzi³ - jej czê¶æ. Kardyna³ Sodano o¶wiadczy³, ¿e Trzecia Tajemnica mówi o „biskupie ubranym na bia³o”, który krocz±c po¶ród zw³ok mêczenników „upada na ziemiê jak martwy pod kul± karabinu”. [2] Kardyna³ Sodano kontynuowa³, ¿e opis ten by³ przepowiedni± próby zamachu na papie¿a Jana Paw³a II w 1981 roku.
Jakkolwiek wiêkszo¶æ zgromadzonego t³umu oklaskiwa³a wypowied¼ kardyna³a Sodano, niektórzy natychmiast spojrzeli na ni± sceptycznie. Agencja Associated Press 13 maja 2000 roku przytoczy³a wypowied¼ 33-letniego portugalskiego sprzedawcy samochodów, Julio Estello, który powiedzia³, ¿e: „To o czym powiedziano, wydarzy³o siê w przesz³o¶ci. To przecie¿ nie jest przepowiednia. Jestem rozczarowany. My¶lê, ¿e musi byæ tam co¶ wiêcej.”
I rzeczywi¶cie, wielu katolików mówi³o tak samo: “Musi byæ Tam co¶ wiêcej.”
Wkrótce, gdy 26 czerwca 2000 roku „Wizja Przes³ania” zosta³a opublikowana, dowiedzieli¶my siê, i¿ kardyna³ Sodano mówi±c do zgromadzonego 13 maja t³umu w Fatimie, nie powiedzia³ prawdy. W Tajemnicy nie ma bowiem mowy o tym, i¿ Papie¿ upada „jak martwy”, ale ¿e jest zabity.
Nawet dziennik The Washington Post zauwa¿y³ tê ró¿nicê w swoim doniesieniu z dnia 1 lipca pt „Trzecia Tajemnica pobudza do kolejnych pytañ: Interpretacja Fatimskiej Tajemnicy odbiega od Przes³ania” (“Third Secret Spurs More Questions: Fatima Interpretation Departs from Vision”), pisz±c:
„13 maja kardyna³ Angelo Sodano, wysoki przedstawiciel Watykanu o¶wiadczy³ o nadchodz±cym ujawnieniu pieczo³owicie strze¿onego tekstu. Kardyna³ powiedzia³, ¿e Trzecia Tajemnica Fatimska nie przepowiada koñca ¶wiata, jak niektórzy spekulowali, ale zamach na papie¿a Jana Paw³a II na placu ¶w. Piotra 13 maja 1981 roku. Sodano wyja¶nia³, ¿e manuskrypt [...] mówi o ‘biskupie ubranym na bia³o’, który krocz±c po¶ród zw³ok mêczenników ‘upada na ziemiê jak martwy pod seri± kul z karabinu’. [2]
Jednak odtajniony w poniedzia³ek, 26 czerwca tekst nie pozostawia w±tpliwo¶ci co do losu biskupa, mówi±c, ¿e jest on ‘zabity przez grupê ¿o³nierzy, którzy strzelali w niego kulami i strza³ami’.[3] Wszyscy przebywaj±cy z Papie¿em równie¿ padaj± zabici: biskupi, ksiê¿a, bracia zakonni, zakonnice oraz osoby ¶wieckie. A przecie¿ Jan Pawe³ II prze¿y³ zamach z r±k pojedynczego zamachowca, Mehmet Ali Agca, i nikt z t³umu nie ucierpia³.”

¦wiecka gazeta The Washington Post nie powstrzyma³a siê od szyderczego spojrzenia na kardyna³a Sodano, gdy¿ nawet dla niej by³o oczywiste i klarowne, ¿e kardyna³ przedstawi³ zafa³szowany obraz Trzeciej Tajemnicy, do którego doprawi³ fa³szyw± interpretacjê.


Uwa¿ni katolicy natychmiast wskazali te¿ na diametraln± ró¿nicê pomiêdzy tym co Watykan ujawni³ jako ca³kowita tre¶æ Trzeciej Tajemnicy, a tym co kardyna³ Ratzinger powiedzia³ o niej w 1984 roku. W swoim s³ynnym wywiadzie z Vittorio Messori, kardyna³ Ratzinger powiedzia³, ¿e Trzecia Tajemnica dotyczy „niebezpieczeñstw zagra¿aj±cych wierze i ¿yciu Chrze¶cijan, i przez to ¶wiatu. Jak równie¿ znaczenia czasów ostatecznych (novissimi)”. Kardyna³ nastêpnie wyja¶ni³, ¿e „tre¶ci zawarte w Trzeciej Tajemnicy koresponduj± z tym co jest przepowiedziane w Pi¶mie ¦wiêtym i tym co zosta³o podtrzymane przez wiele innych objawieñ Maryjnych.”
Z tego co widaæ, wizja Papie¿a zabitego przez ¿o³nierzy, niekoniecznie odzwierciedla fakt “niebezpieczeñstw zagra¿aj±cych wierze”, jak równie nie koresponduje z “czasami ostatecznymi”. Ponadto, mo¿na wg³êbiaæ siê w tre¶ci innych Maryjnych objawieñ i nie znajdziemy ¿adnych odpowiedników dotycz±cych przepowiedni o zabitym przez grupê ¿o³nierzy Papie¿u. Tym bardziej nie ma ¿adnej wzmianki takiego zdarzenia w Pi¶mie ¦wiêtym.

Spekulacje na ten temat by³y wzmacniane faktem, i¿ wielu znanych badaczy Fatimy, takich jak ojciec Alonso czy brat Frere Michel z Bractwa Trójcy ¦wiêtej (The Holy Trinity – CRC), wywnioskowali w wyniku intensywnych badañ nad tym co wcze¶niej zosta³o o Trzeciej Tajemnicy powiedziane, ¿e jej tre¶æ dotyczy przepowiedni wielkiego kryzysu wiary w Ko¶ciele katolickim.


Eksperci wypowiadaj± siê

Kardyna³ Oddi mówi³ o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, i¿ „Nie ma ona nic wspólnego z Gorbaczowem. [Natomiast] Naj¶wiêtsza Dziewica ostrzega nas przed apostazj± w Ko¶ciele.”
Zmar³y w 1981 roku ojciec Joaquin Alonso, który przez 16 lat by³ oficjalnym archiwist± Fatimy, i który przeprowadzi³ wiele wywiadów z siostr± £ucj±, powiedzia³ co nastêpuje:
“Jest ca³kiem prawdodopodobne, ¿e tekst zawiera bardzo konkretne odniesienia dotycz±ce kryzysu wiary w Ko¶ciele i zaniedbañ samych pasterzy oraz wewnêtrznej walki w samym Ko¶ciele i ¶miertelnych zaniedbañ najwy¿szej hierarchii […] W okresie poprzedzaj±cym wielki Triumf Niepokalanego Serca Maryi, wydarz± siê straszne rzeczy. One to stanowi± tre¶æ trzeciej czê¶ci Tajemnicy. Czym one s±? Je¶li ‘w Portugalii dogmat wiary bêdzie zawsze zachowany...’, mo¿na z tego ³atwo wywnioskowaæ, ¿e w innych czê¶ciach Ko¶cio³a te dogmaty bêd± niewyra¼ne a nawet ca³kowicie zatracone [...]
Czy nieopublikowany tekst mówi o jakich¶ konkretnych okoliczno¶ciach? Jest bardzo prawdopodobne, ¿e mówi nie tylko o realnym kryzysie wiary w Ko¶ciele w czasie tego okresu, ale – na przyk³ad tak jak mówi sekret z La Salette – s± tam bardzo konkretne odniesienia co do wewnêtrznej walki katolików oraz upadku ksiê¿y i osób konsekrowanych. Byæ mo¿e odnosi siê nawet do niewype³nienia swoich obowi±zków przez najwy¿sz± hierarchiê Ko¶cio³a. ¯adna z tych spraw nie jest obca siostrze £ucji, która wypowiada³a siê na ten temat.”

Biskup Amaral, trzeci biskup Fatimy powiedzia³ w Wiedniu, 10 wrze¶nia 1984 roku o Trzeciej Tajemnicy:
„Jej tre¶æ dotyczy tylko naszej wiary. Przyrównywanie Trzeciej Tajemnicy z jakimi¶ katastroficznymi zapowiedziami czy nuklearnym holokaustem jest deformowaniem znaczenia Przes³ania. Utrata wiary na Kontynencie jest gorsza ni¿ anihilacja narodu, a jest prawd±, ¿e wiara w Europie stale s³abnie.”

W koñcu mamy s³ynn± wypowied¼ kardyna³a Luigi Ciappi, osobistego teologa czterech papie¿y, w tym papie¿a Jana Paw³a II:
„W Trzeciej Tajemnicy zosta³o przepowiedziane, pomiêdzy innymi sprawami, ¿e wielka apostazja w Ko¶ciele rozpocznie siê od samego szczytu.”

Katolicy maj± wielkie powody aby wierzyæ, ¿e istnieje czê¶æ Trzeciej Tajemnicy – drugi tekst, który dopiero czeka na ujawnienie – zawieraj±cy „wybuchow± tre¶æ” dotycz±c± masowej apostazji w Ko¶ciele.


„Trzyma³ kopertê pod ¶wiat³o”

Katolicy maj± wielkie powody, by podejrzewaæ istnienie drugiego tekstu Tajemnicy, równie¿ opieraj±c siê na faktach pochodz±cych od biskupa Fatimy, João Pereira Venâncio.
W 1957 roku, kiedy urz±d ¦wiêtego Oficjum kardyna³a Ottavianiego za¿±da³ od biskupa Fatimy przes³ania Trzeciej Tajemnicy do Watykanu, biskup Fatimy da Silva powierzy³ tê czynno¶æ biskupowi pomocniczemu Venancio. Pewnego razu gdy biskup Venancio przebywa³ sam w pokoju, wzi±³ kopertê z powierzon± mu Tajemnic± Fatimsk± pod ¶wiat³o i zauwa¿y³, ¿e wewn±trz du¿ej koperty biskupa znajduje siê ma³a koperta siostry £ucji. W ¶rodku tej ma³ej koperty umieszczona by³a zwyk³a kartka papieru z marginesami po obu stronach wielko¶ci oko³o ¾ centymetra. Brat Frere Michel wskazuje, ¿e biskup Venancio „zada³ sobie trud zanotowania wszystkich rozmiarów” i w³a¶nie z tego przekazu znany jest fakt, ¿e koñcowa Tajemnica zosta³a napisana na ma³ej kartce papieru i zawiera³a oko³o 25 do 30 linijek.
Jednak opublikowana przez Watykan 26 czerwca 2000 roku Trzecia Tajemnica napisana zosta³a przez siostrê £ucjê na czterech kartkach papieru i zawiera³a 62 linijki. Zatem równie¿ i w tym przypadku mamy dowód na to, ¿e istniej± dwa ró¿ne teksty Trzeciej Tajemnicy. Zesz³ego lata zosta³o to potwierdzone w nadzwyczajny sposób.


“Nawet je¶li wiedzia³bym co¶ wiêcej na ten temat”


Arcybiskup Capovilla przyznaje, ¿e istniej± dwa teksty Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej

Antonio Socci skontaktowa³ siê zatem z m³odym dziennikarzem Salideo Paolini, tym samym którego publikacja sprowokowa³a Socciego do g³êbszego badania zagadnienia. Paolini przekaza³ Socciemu wyniki swoich wcze¶niejszych badañ nad Trzeci± Tajemnic±, w tym te, które powsta³y z udzia³em by³ego sekretarza papie¿a Jana XXIII, arcybiskupa Loris Francesco Capovilla.
W tym momencie pozwolê sobie aby bardzo dok³adnie przekazaæ wypadki zanotowane chronologicznie w ksi±¿ce Socciego.

Solideo Paolini odwiedzi³ arcybiskupa Capovilla 5 czerwca 2006 roku w rezydencji arcybiskupiej w Sotto il Monta. Po wstêpnej rozmowie, Paolini przedstawi³ abp. Capovilla powód swojej wizyty. “Poniewa¿ jest Arcybiskup pierwszym ¼ród³em informacji” – powiedzia³ Paolini – “pozwolê sobie zadaæ kilka pytañ”, szczególnie dotycz±cych Trzeciej Tajemnicy. Arcybiskup pocz±tkowo odpowiedzia³: “Nie, aby unikn±æ nieporozumieñ wynikaj±cych z tego, ¿e [Tajemnica] zosta³a ju¿ ujawniona oficjalnie, zastosowujê siê do tego co zosta³o powiedziane.” Doda³ jednak, ¿e: „Nawet gdybym wiedzia³ o tym co¶ wiêcej, musimy przyj±æ to co zosta³o powiedziane w oficjalnych dokumentach.”
To niesamowite przyznanie arcybiskupa daje pewien dziwny posmak i ukazuje sposób dzia³ania machiny watykañskiej. Oto Watykan przedstawi³ ostateczne i “oficjalne stanowisko” na temat Trzeciej Tajemnicy, a emerytowany watykañski hieracha utrzymuje, ¿e musi zastosowaæ siê do oficjalnych dokumentów “nawet gdyby wiedzia³ co¶ wiêcej na ten temat”. Tak sformu³owana odpowied¼ ukaza³a Paoliniemu pewn± metodê dzia³ania i uchyli³a zas³onê: by³a znakiem danym przez Arcybiskupa, który chcia³ powiedzieæ: “Tak, wiem nieco wiêcej”.


Po tym stwierdzeniu, Arcybiskup u¶miechn±³ siê i powiedzia³: “Proszê napisaæ do mnie pytania, a ja na nie odpowiem.” Powiedzia³ te¿, ¿e przeszuka pozosta³± czê¶æ swoich prywatnych dokumentów, gdy¿ ju¿ praktycznie wszystko co mia³ przekaza³ do muzeum. Po czym doda³: “Wy¶lê co¶ Panu, mo¿e jakie¶ zdanie. Proszê tylko napisaæ do mnie i czekaæ.”
“Zdanie?” – pomy¶la³ sobie Paolini. Co mia³ arcybiskup na my¶li mówi±c “Wy¶lê Panu zdanie”?
Trzy dni pó¼niej Paolini wys³a³ arcybiskupowi Capovilla list z pytaniami, a 18 czerwca otrzyma³ paczuszkê od arcybiskupa, zawieraj±c± odpowiedzi na zadane pytania oraz dokumenty z jego prywatnych zbiorów.

Paolini pisze w ksi±¿ce: “Razem z moimi pytaniami dotycz±cymi istnienia nieopublikowanego tekstu Trzeciej Tajemnicy, którego istnienie jest wysoce prawdopodobne z uwagi na masê poszlak, Monsignior Capovilla (który, jak wiadomo czyta³ Trzeci± Tajemnicê) napisa³ dos³ownie: ‘Nic nie wiem.’ [ang. I know nothing]”.
Paolini by³ ca³kowicie zaskoczony uzyskan± odpowiedzi±. Przecie¿ arcybiskup Capovilla czyta³ Trzeci± Tajemnicê, zna³ jej tre¶æ i móg³ napisaæ jednoznacznie, ¿e ca³a Trzecia Tajemnica zosta³a ujawniona w 2000 roku i nie ma nic wiêcej do ujawnienia, a jednak wybra³ on inny sposób odpowiedzi, mówi±c: “Nic nie wiem.”
Paolini twierdzi, ¿e ten sposób odpowiedzi “ironicznie dawa³ do zrozumienia o swego rodzaju mafijnym prawie milczenia, o ‘omertà siciliani’.

Jednak nie koñczy³o to serii zaskoczeñ. Przesy³ka nades³ana przez arcybiskupa Capovilla zawiera³a oficjalne dokumenty oraz ma³± kartkê z autografem, o nastêpuj±cej tre¶ci:


“14 czerwca 2006
Drogi Solideo Paolini,
Przesy³am Panu kilka dokumentów z mojego archiwum. Sugerujê Panu aby naby³ Pan broszurê pt “Przes³anie Fatimskie”, wydan± przez Kongregacjê Nauki Wiary w roku 2000.
Wiele B³ogos³awieñstw,
Loris Capovilla”

Paolini nie móg³ wyj¶æ ze zdumienia: Có¿ to za dziwna sugestia! Przecie¿ arcybiskup Capovilla musia³ zdawaæ sobie sprawê, i¿ Paolini prowadz±cy szczegó³owe badania nad Trzeci± Tajemnic±, posiada ju¿ wydany 26 czerwca 2000 roku oficjalny document watykañski. Wed³ug Paoloniego, nie ulega³o w±tpliwo¶ci, ¿e jest to jeszcze jedna wskazówka dana przez arcybiskupa. Wygl±da³o na to, ¿e Capovilla chce powiedzieæ: “Przeczytaj dokument wydany 26 czerwca raz jeszcze, ale tym razem, w ¶wietle dokumentów, które przes³a³em ci!”
I rzeczywi¶cie: Paoloni znalaz³ co¶ wybuchowego w przesy³ce!

“Porównuj±c broszurê opublikowan± przez Watykan z archiwalnymi dokumentami, które sekretarz papie¿a Jana XXIII przes³a³ mi” – pisze Paolini – “bardzo znacz±ca sprzeczno¶æ rzuci³a siê w natychmiast oczy. Otó¿ wynika z nich, ¿e papie¿ Pawe³ VI przeczyta³ Tajemnicê po po³udniu dnia 27 czerwca 1963 roku, co jest potwierdzone oficjaln± pieczêci±, a dokument watykañski wydany 26 czerwca 2000 roku mówi, ¿e: “Papie¿ Pawe³ VI przeczyta³ tre¶æ dnia 27 marca 1965 roku i przes³a³ kopertê do archiwum Sant’Uffizio, z decyzj± aby nie publikowaæ tekstu.”
Mamy zatem znacz±c± ró¿nicê dat: oficjalny dokument watykañski, przes³any przez arcybiskupa Capovilla mówi, ¿e papie¿ Pawe³ VI czyta³ Tajemnicê 27 czerwca 1963 roku, a oficjalny document watykañski z 26 czerwca 2000 roku twierdzi, ¿e ten sam papie¿ czyta³ Tajemnicê 27 marca 1965 roku.
Paolini natychmiast zadzwoni³ do arcybiskupa Capovilla szukaj±c wyja¶nienia takiej rozbie¿no¶ci dat. Capovilla odpowiada³ nieco wymijaj±co, w rodzaju: “Nie mówimy przecie¿ o Ewangelii”. Paolini natychmiast podchwyci³ i odpowiedzia³: “Tak Ekscelencjo, ale ja odnoszê siê do oficjalnie napisanego tekstu watykañskiego, który jasno stwierdza, ¿e opiera siê na innych archiwalnych dokumentach”, na co Monsignior Capovilla odpowiedzia³: “No to w takim razie mo¿e zestaw Bertoniego [czyli document z dnia 26 czerwca 2000 roku] nie jest tym samym zestawem co Capovilla’ego.”
W tym momencie w g³owie Paoliniego zapali³o siê ¶wiate³ko i zada³ zasadnicze, decyduj±ce pytanie: “Zatem obie daty s± prawdziwe, poniewa¿ istniej± dwa teksty Trzeciej Tajemnicy?”
Po krótkiej przerwie, arcybiskup Capovilla odpowiedzia³: “dok³adnie tak!”.

Ten czarno-na-bia³ym dowód, opublikowany po raz pierwszy w ksi±¿ce Socciego, jest pierwszym przyznaniem siê przedstawiciela Watykanu (aczkolwiek emerytowanego), ¿e istnieje, mówi±c s³owami Socciego: “Czwarta Tajemnica Fatimska, albo lepiej to ujmuj±c: druga czê¶æ Trzeciej Tajemnicy, najwyra¼niej bêd±ca kontynuacj± s³ów Naj¶wiêtszej Panny po s³ynnym ‘etc’, czê¶æ która nie zosta³a jeszcze ujawniona.”
Ci katolicy, którzy w ci±gu ostatnich sze¶ciu lat byli o¶mieszani i pogardzani, gdy¿ utrzymywali ¿e Watykan nie ujawni³ ca³ej tre¶ci Trzeciej Tajemnicy i twierdzili, ¿e istniej± dwa teksty Tajemnicy, w ¶wietle publikacji ksi±¿ki Socciego Czwarta Tajemnica Fatimska doczekali siê rehabilitacji.Kolejna rozbie¿no¶æ: “Wyra¿one w dialekcie portugalskim”

W tym samym rozdziale ksi±¿ki, Socci odnosi siê do innego aspektu zagadki dwóch ró¿nych tekstów Tajemnicy. Jedna z bardziej rzucaj±cych siê w oczy polega na u¿yciu w tek¶cie “wyra¿enia w dialekcie portugalskim”, które spisana Tajemnica ma zawieraæ.
Socci wskazuje na to co powiedzia³ kardyna³ Ottaviani, i¿ podczas gdy papie¿ Jan XXIII otworzy³ kopertê zawieraj±c± Tajemnicê i przeczyta³ j±, zrozumia³ j± ca³kowicie, pomimo tego, ¿e tekst napisany by³ w jêzyku portugalskim. Z drugiej strony, brat Frere Michel, autor serii ksi±¿ek Ca³a prawda o Fatimie, wskazuje na to, ¿e Papie¿ poprosi³ Monsignior Tavares aby pomóg³ mu w przet³umaczeniu portugalskiego wyra¿enia. Arcybiskup Capovilla równie¿ potwierdza, ¿e poniewa¿ tekst zawiera³ wyra¿enia napisane w dialekcie jêzyka portugalskiego, “pewien ksi±dz, imieniem Msgr Tavares zosta³ wezwany”.
Socci usilnie twierdzi, ¿e ró¿nica w datach mo¿e byæ zrozumiana tylko je¶li we¼mie siê pod uwagê mo¿liwo¶æ istnienia dwóch tekstów Tajemnicy: jednego tektu, który móg³ byæ odczytany i zrozumiany przez papie¿a Jana XXIII bez pomocy Msgr Tavares, oraz drugiego, który wymaga³ takiej pomocy.
Socci potwierdzi³ sw± teoriê konsultuj±c siê z Mariagrazio Russo, ekspertem jêzyka portugalskiego, która prowadzi³a szczegó³owe analizy opublikowanego przez Watykan w 2000 roku dokumentu “Wizja Przes³ania”.

Russo nie tylko wskaza³a na wiele niedok³adno¶ci w oficjalnym t³umaczeniu 4-stronicowego portugalskiego tekstu siostry £ucji – co jest zadziwiaj±ce bior±c pod uwagê ciê¿ar gatunkowy tego watykañskiego dokumentu – ale nie znalaz³a w tek¶cie ¿adnych regionalnych czy te¿ „dialektycznych zwrotów”. To wszystko mo¿e oznaczaæ, ¿e tekst ujawaniony przez Watykan, ró¿ni siê od tekstu czytanego przez papie¿a Jana XXIII. Ten dokument bowiem zawiera³ takowe „dialektyczne zwroty”, dla których zrozumienia nale¿a³o skorzystaæ z portugalskiego t³umacza.Jak mog³o siê to wydarzyæ?

Socci buduje nastêpnie hipotetyczn± wersjê tego co wydarzy³o siê w roku 2000. Gdy Jan Pawe³ II zdecydowa³ siê na ujawnienie Trzeciej Tajemnicy, rozpoczê³a siê w Watykanie walka przeciwdzia³aj±ca tej decyzji. Socci zak³ada, ¿e Jan Pawe³ II wraz z kardyna³em Ratzingerem chcieli odtajnienia Tajemnicy w ca³o¶ci, ale kardyna³ Sodano, wówczas Sekretarz Stanu przeciwstawi³ siê zamierzeniu. Zdaj±c sobie sprawê, ¿e si³a Sekretariatu Stanu jest ogromna, osi±gniêto kompromis, który niestety nie ukazuje ¿adnego z uczestników tych zdarzeñ w najlepszym ¶wietle.

Wizja „biskupa ubranego na bia³o”, bêd±ca 4-stronicow± wizj± napisan± przez siostrê £ucjê, zosta³a pocz±tkowo ujawniona przez kardyna³a Sodano, który jednak dokona³ absurdalnej interpretacji przepowiedni jako próby zamachu na papie¿a Jana Paw³a II w 1981 roku.
W tym samym czasie, podczas ceremonii beatyfikacyjnej Hiacynty i Franciszka 13 maja 2000 roku, papie¿ Jan Pawe³ II mia³ „ujawniæ” drug± czê¶æ Tajemnicy – tê najbardziej przera¿aj±c± – w wyg³oszonym kazaniu. Mia³ on uczyniæ to jednak w sposób niebezpo¶redni. I w³a¶nie podczas kazania, Jan Pawe³ II przytoczy³ s³owa z Apokalipsy ¶w. Jana „I inny znak siê ukaza³ na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia” (Ap 12:3). S³owa te przytoczone w Pierwszym Czytaniu, mówi± o wielkiej walce pomiêdzy Dobrem a Z³em i pokazuj± nam, ¿e Cz³owiek nie mo¿e osi±gn±æ szczê¶cia gdy odstawi Boga na bok, ¿e Cz³owiek skoñczy niszcz±c samego siebie. Przes³anie Fatimskie jest w³a¶nie wezwaniem do nawrócenia siê i ostrzega ludzko¶æ, by odciê³a siê od Smoka, którego „ogon [...] zmiata trzeci± czê¶æ gwiazd nieba: i rzuci³ je na ziemiê.” (Ap 12:4).

Ojcowie Ko¶cio³a zawsze interpretowali i zestawiali gwiazdy niebieskie z duchowieñstwem, a gwiazdy str±cone ogonem Smoka, oznaczaj± wielk± liczbê osób konsekrowanych, które dostan± siê pod wp³ywy Szatana. W ten sposób papie¿ Jan Pawe³ II próbowa³ wyja¶niæ Trzeci± Tajemnicê, która przepowiada wielk± apostazjê w Ko¶ciele.
W wyniku tego zabiegu „ujawnienia” Tajemnicy, Watykan, a nawet sam papie¿ nie móg³by byæ oskar¿ony o k³amstwo w bezpo¶rednim pytaniu: „Czy Trzecia Tajemnica zosta³a ca³kowicie odtajniona?”, gdy¿ odpowied¼ brzmia³a: „Tak, by³a ca³kowicie odtajniona.”

Oczywi¶cie niektórzy postrzegaj± tê hipotezê wydarzeñ jako zbyt daleko id±c± i oponuj± mówi±c, ¿e przecie¿ ludzie normalnie w ten sposób nie postêpuj±. Ja jednak widzê tak± mo¿liwo¶æ jako bardzo przekonywuj±c±.

Po pierwsze, mamy niedawne o¶wiadczenie biskupa Williamsona z Bractwa ¶w. Piusa X, który przekaza³ nam to co powiedzia³ mu pewien znajomy ksi±dz z Austrii. Otó¿ podczas spotkania tego znajomego ksiêdza z kardyna³em Ratzingerem, kardyna³ wyzna³, ¿e dwie rzeczy stale ci±¿± mu na sumieniu. Jedna, to niew³a¶ciwe potraktowanie Trzeciej Tajemnicy w dniu 26 czerwca 2000 roku, a druga to niew³a¶ciwe potraktowanie arcybiskupa Lefebvre. Kardyna³ Ratzinger mia³ powiedzieæ w sprawie arcybiskupa Lefebvre: „Zawiod³em”, a w sprawie Fatimy: „Moje rêce by³y zwi±zane”. Hipoteza wysuniêta przez Socciego wspierana jest w³a¶nie przez wypowied¼ kardyna³a Ratzingera o tym, ¿e nie móg³ on dzia³aæ swobodnie, ¿e „mia³ zwi±zane rêce”.
Po drugie, ktokolwiek maj±cy pojêcie o stosunkach panuj±cych w watykañskiej Romanita, nie ma trudno¶ci z akceptacj± mo¿liwo¶ci takiej hipotezy.
Watykan jest rzymsk± biurokracj± od czasu Charlemagne. Bywa pe³na taktu i roztropn±, ale równie¿ jest i pe³na pokrêtnego dzia³ania i przebieg³o¶ci. Romanita jest w³adz± szczególnego rodzaju, w³adz± która osi±gnê³a mistrzostwo w niedopowiedzeniach. Jest bardzo bieg³a w sztuce wycofywania siê w sytuacjach k³opotliwych, osiagnê³a mistrzostwo w nie potwierdzaniu jak i nie zaprzeczaniu, odpowiada na pytania zadaj±c w³asne pytania, z rozbrajaj±c± gracj± umie uchylaæ siê od odpowiedzi.

Jako, ¿e ¿yjemy w okresie, w którym "poprzez szczeliny, dym Szatana wtargn±³ do ¶wi±tyni Boga", musimy z bólem przyznaæ, ¿e posoborowy Watykan w wielu przypadkach ju¿ dawno zrezygnowa³ z Ewangelicznego przes³ania, by „Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5:37). W³a¶nie miêdzy innymi z tego powodu znane tradycjonalistyczne pismo wydawane we W³oszech, przyjê³o tytu³: Si Si No No, czyli Tak Tak – Nie Nie, gdy¿ uzyskanie prostego Tak lub Nie od dzisiejszych przedstawicieli Watykanu, jest niemal niemo¿liwe do zrealizowania. Mog± to potwierdziæ choæby te dwa poni¿sze przypadki.

W czasie gdy papie¿ Jan Pawe³ II dokonywa³ 12 marca 2000 roku oficjalnych “Papieskich przeprosin”, bêd±cych czê¶ci± ca³orocznych uroczysto¶ci Milenijnych, zwróci³ siê on do kardyna³a Ratzingera o przygotowanie obrony teologicznej programu „Przeprosin”, jako oficjalnego stanowiska Kongregacji Nauki Wiary. Pomimo tego, i¿ wiadomo ¿e kardyna³ Ratzinger jest progresist±, nie zatwierdzi³ on programu apologii papieskich, jakkolwiek dokona³ tego w do¶æ interesuj±cy sposób. Jak twierdzi watykañski dziennikarz Sandro Magister, który jest przecie¿ jednym z najbardziej „pro-Ratzinger’owskich” dziennikarzy w Rzymie, kardyna³ Ratzinger opracowa³ solidne i precyzyjne argumenty przeciw programowi apologii, a nastêpnie dobudowa³ on do tych argumentów ja³owe odpowiedzi. W taki to sposób kardyna³ chcia³ pokazaæ, aczkolwiek nie bezpo¶rednio, ¿e papieski program Przeprosin, nie mo¿e byæ teologicznie obroniony.
Mimo tego, nie o¶mieli³ siê on powiedzieæ tego otwarcie. Jakkolwiek nikt tak naprawdê nie wie czy rzeczywi¶cie taka by³a intencja Kardyna³a, to jednak to co katolicy otrzymali, czyli dokument „Pamiêæ i Pojednanie”, by³ jednym z najbardziej nieprecyzyjnych i najs³abszych doktrynalnie dokumentów jakie kiedykolwiek wyda³ posoborowy Watykan – mia³ postaæ jakby majaków chorego. A przecie¿ dokument ten wyszed³ spod rêki hierarchy odpowiedzialnego za integralno¶æ doktryny Ko¶cio³a.
Przyk³ad ten pokazuje sposób dzia³ania aparatu watykañskiego. W imiê pos³uszeñstwa ponad wszystko, a przynajmniej w imiê kompromisu z pos³uszeñstwem, kardyna³ Ratzinger opublikowa³ dokument zawieraj±cy elementy doktrynalne, którym zwiód³ miliony katolików na ¶wiecie. Mamy równie¿ i inny smutny przyk³ad braku integralno¶ci dzisiejszego Watykanu, przyk³ad którego sam do¶wiadczy³em.B±d¼ pos³uszny ponad wszystko!

Wiele lat temu, pod koniec lat osiemdziesi±tych udziela³em siê w grupie katolików pragn±cych przywrócenia Mszy Trydenckiej. W styczniu 1994 roku pojechali¶my do Rzymu na rozmowy do biura Ecclesia Dei i jakkolwiek je¶li chodzi o „regulacjê” Mszy ¦wiêtej, by³a to strata czasu, to otrzymali¶my nie do przecenienia lekcjê co do sposobu dzia³ania aparatu watykañskiego.
W pewnym momencie naszego spotkania, ksi±dz Arthur B. Caulkins z watykañskiego biura Ecclesia Dei powiedzia³ nam, ¿e naszym obowi±zkiem jest byæ pos³usznym!, a je¶li wydawane rozkazy s± nies³uszne, wina nie spoczywa na nas, lecz spada na wydaj±cych rozkazy. Nie mog³em uwierzyæ swoim uszom, ale ks. Caulkins nie ¿artowa³ i mówi³ to bardzo powa¿nie.

Takie ¶lepe pos³uszeñstwo, teraz wspierane przez wysokiego przedstawiciela Watykanu, oznacza ¿e katoliccy duchowni, zakonnicy, a nawet przedstawiciele Watykanu, gdy bêd± wydawali rozkazy szkodliwe dla Wiary i szkodliwe dla duszy wiernych, to wierni bêd± mogli sobie powiedzieæ, ¿e nie ponosz± ¿adnej osobistej odpowiedzialno¶ci, poniewa¿ przecie¿ „Ja tylko wykonywa³em rozkazy” i „To jest wina mojego prze³o¿onego, nie moja”.
Tak, nowa Msza Novus Ordo, ministrantki, Komunia ¶w. udzielana na rêkê, muzyka rockowa na ¦wiatowych Dniach M³odzie¿y, pan-religijna dzia³alno¶æ z poganami – te wszystkie okropno¶ci by³y w³a¶nie wdra¿ane w imiê „pos³uszeñstwa”, które jednak nie by³o wcale pos³uszeñstwem, lecz tchórzostwem i s³u¿alczo¶ci±.
Je¶li dzisiejszy Watykan dzia³a wed³ug tej zasady, która jest perwersyjn± odmian± synowskiego oddania katolików wobec swoich duchownych pasterzy, to nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e takie anomalie i inne nadu¿ycia s± powszechne w¶ród dzisiejszych katolików. Pomaga równie¿ zrozumieæ przedstawion± przez Socciego hipotezê, kompromisowego, czê¶ciowego ujawnienia Trzeciej Tajemnicy.Opinie prasy

Ksi±¿ka Socciego zawiera tak du¿o elementów, ¿e nie sposób zaj±æ siê nimi wszystkimi tutaj. Mówi on np. o tym, ¿e papie¿e Jan XXIII i Pawe³ VI odnosili siê do siostry £ucji z lekk± pogard±. Wspomina o fakcie, i¿ zatajona czê¶æ Trzeciej Tajemnicy przewiduje g³êboki, ¶miertelny kryzys wiary i prawdopodobnie zawiera ostrze¿enia dotycz±ce negatywnych owoców Soboru Watykañskiego II. Pisze te¿ o absurdalnym wywiadzie przeprowadzonym bez ¶wiadków przez ówczesnego arcybiskupa Bertone z siostr± £ucj±, który mia³ mieæ miejsce 17 listopada 2001 roku, a podczas którego siostra £ucja mia³a zgodziæ siê we wszystkim co watykañski dokument z 26 czerwca mówi³. Zgodziæ siê nawet z tym fragmentami dokumentu, które burz± podstawowe warto¶ci Fatimy, co zauwa¿y³o nawet laickie pismo The Los Angeles Times w artykule pt „Watykañski czo³owy teolog delikatnie pomniejsza kult Fatimy”.
Socci pisze równie¿, ¿e nieopublikowana tre¶æ Trzeciej Tajemnicy najprawdopodobnie zawiera ostrze¿enia maj±cej nadej¶æ jakiej¶ katastrofy naturalnej.
Je¶li chodzi o konsekracjê Rosji, Socci twierdzi, ¿e nie zosta³a ona dotychczas przeprowadzona. Mo¿na to ³atwo sprawdziæ patrz±c na dekadencki stan dzisiejszej Rosji i oczywi¶cie nie mo¿na nie zgodziæ siê ze zdroworozs±dkowym podej¶ciem Socciego. Tylko najbardziej umys³owo uciê¿ali publicy¶ci mog± dalej twierdziæ, ¿e dzisiejsza Rosja z plag± aborcji, rozwodów, szerz±cych siê kultów, homoseksualizmu, jest wynikiem Zawierzenia i zbiera owoce Triumfu Niepokalanego Serca.

Oczywi¶cie w tej 255-stronicowej ksi±¿ce znajdziemy du¿o wiêcej materia³ów. Jako ¿e zosta³a ona wydana przez wielki dom wydawniczy we W³oszech, mo¿liwe ¿e doczeka siê przez to szerszego odbioru i wywo³a szersze komentarze. Do tej pory ksi±¿kê recenzowa³y j± g³ówne pisma w³oskie (il Corriere della Sera, La Stampa, Libero i Il Giornale) i wywo³a³a zamieszanie w krêgach watykañskich. Chcieliby¶my, by jak najszybciej doczeka³a siê ona t³umaczenia na jêzyk angielski i inne g³ówne jêzyki.

T³umaczenie: Lech Maziakowski
PRZYPISY T³umacza:

1. Father Paul Kramer, B.Ph., S.T.B., M.Div., S.T.L. The Devil’s Final Battle
2. http://www.devilsfinalbattle.com/preface.htm Zwracam uwagê na budz±ce wielkie zastrze¿enia t³umaczenie wypowiedzi kardyna³a Sodano na jêzyk polski. Proszê porównaæ zaznaczone t³ustym drukiem czê¶ci tekstu w ró¿nych jêzykach z t³umaczeniem na jêzyk polski. U¿yta w innych jêzykach liczba mnoga (zob. poni¿ej t³umaczenia w jêzyku angielskim, hiszpañskim, w³oskim i francuskim), zosta³a zast±piona w jêzyku polskim liczb± pojedyncz± („kule karabinów” vs „kula karabinu”). Czy to tylko niewprawno¶æ w t³umaczeniu czy te¿ nierzetelno¶æ t³umacza, celowa wprowadzaj±ca Czytelnika w b³±d?
* As he makes his way with great effort towards the Cross amid the corpses of those who were martyred (Bishops, priests, men and women religious and many lay persons), he too falls to the ground, apparently dead, under a burst of gunfire.
* Também Ele, caminhando penosamente para a Cruz por entre os cadáveres dos martirizados (bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e váris pessoas seculares), cai por terra como morto sob os tiros de uma arma de fogo.
* Anch'Egli, camminando faticosamente verso la Croce tra i cadaveri dei martirizzati (vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e numerosi laici) cade a terra come morto, sotto i colpi di arma da fuoco.
* Lui aussi, marchant péniblement vers la Croix parmi les cadavres des personnes martyrisées (évêques, prêtres, religieux, religieuses et nombreux laïcs), tombe à terre comme mort, sous les coups d’une arme à feu.
* “Zgodnie z interpretacj± pastuszków, interpretacj± potwierdzon± niedawno przez siostrê £ucjê, „Biskup ubrany na bia³o”, który siê modli za wszystkich wierz±cych to Papie¿. On równie¿, krocz±c z trudno¶ci± ku Krzy¿owi, po¶ród zw³ok umêczonych ludzi (biskupów, kap³anów, zakonników, zakonnic i licznych ludzi ¶wieckich) upada na ziemiê jak martwy pod kul± karabinu.”

Polski przek³ad pochodzi ze strony internetowej: http://www.voxdomini.com.pl/inne/sekret.htm

3. Dok³adne brzmienie w opublikowanej przez Watykan wersji: "ugodzili go pociskami z broni palnej i strza³ami z ³uku".

Taken from the January, 2007 Edition of:
Catholic Family News * MPO Box 743* Niagara Falls, NY 14302 * 905-871-6292 * cfnjv@localnet.com

Original Title :“The Fourth Secret of Fatima”. Mainstream Italian Author Argues Third Secret of Fatima Not Entirely Revealed. Secretary of Pope John XXIII Admits There Are Two Texts.
Source: http://www.cfnews.org/Socci-FourthSecret.htm

--
C
U
S
ten temat jest zablokowany, nie mona odpowiada ani edytowa wpisw!


Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.04 | powered by jPORTAL 2