[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Zebrane  

2005-06-27 08:45
Temat postu: Domek kata
ciachu


forum admin
postw: 823

wys³any: 28/3/2003 o 09:25
Kilka dni temu zadano mi pytanie, te¶æ cytujê z pewnymi korektami:

"Szukam informacji o tym zamku czy domku kata. Nigdzize nie mogê znale¼æ nic na ten temat. Nawet w ksi±¿kach w bibliotece o ¦wiebodzinie nic nie ma. Jest wzmianka tylko ¿e kieidy¶ by³ kat. Czy te ruiny to by³ naprawdê zamek kata i czy da³oby siê co¶ wiêcecj o tej budowli dowiedziec? Bardzo prosze o pomoc"

Samo pytanie wzbudza kontrowersje - ale i ja podejmuj±c temat niczego m±drego nie mog³em odpowiedzieæ. Oto moja odpowied¼ któr± mo¿e uda siê komus poprawiæ albo, co najwa¿niejsze rozwin±æ:

"Z tego co ja z kolei wiem, to w ¿aden sposób nie nale¿y mieszaæ ruin zamku ¶wiebodziñskiego z posad± kata miejskiego. Przynajmniej tak Ciebie zrozumia³em kiedy pisa³a¶ o jakich¶ ruinach zamku. Mo¿e masz na my¶li jakie¶ inne ruiny - ale tego nie sprecyzowa³a¶. Mo¿e mia³a¶ na my¶li ruiny której¶ z baszt muru obronnego? Jak zapewne wiesz w³asny kat to by³ niegdy¶ niez³y wydatek dla miast - wiêc naszego miasta nie by³o staæ na utrzymanie takowego "rzemie¶lnika" wiêc wynajmowali¶my go sobie z Sulechowa. Kiedy miejska kasa mia³a ju¿ potencjalne mo¿liwo¶ci utrzymac taki urz±d - oddano mu w u¿ytkowanie prawdopodobnie jedn± ze wspominanych baszt, któr± - nie wiem - ale to mog± byæ tylko m¿onki i nic wiêcej - wiêc nie rób ze mnie wiarygodnego ¼ród³a."

Zgañcie albo rozwiñcie informacje.

wys³any: 29/3/2003 o 11:22
za niemca domek kata by³ tylko obserwatorium meteorologicznym,a sama nazwa zosta³a wymy¶lona przewa¿nie przez wagarowiczów którzy mi³o spêdzali tam czas.informacja zosta³a uzyskana od autohtonów.

wys³any: 30/3/2003 o 09:32
Okay.
To te¿ du¿o mówi.
Ale nadal nie potrafimy ore¶liæ konkretnej lokalizacji tego miejsca. Czy dzisiaj da siê wskazaæ palcem ¿e to co¶ by³o tutaj... Konkretnie to obserwatorium meteorologiczne?

wys³any: 1/4/2003 o 08:50
domek ten znajdowa³ sie przy wyjezdzie na zielon± górê po lewej stronie na górce pola niedaleko obecnej stacji pomp .By³ mocno poro¶niêty bluszczem i krzakami .dzi¶ pozosta³o po nim tylko pare kamieni i cegie³

wys³any: 1/4/2003 o 15:10
O. I to ju¿ pozwala mi potwierdziæ wcze¶niejsze domys³y - te¿ my¶la³em o tym "mitycznym" miejscu.
Bardzo dziêkujê.
Gdyby kto¶ jeszcze mia³ co¶ ciekawego na ten temat do dodania, to chêtnie bym o tym przeczyta³.
Pozdrawiam.

wys³any: 2/4/2003 o 00:11
Kiedys znalazlem tam kilka lusek (8 lub 9) i taki "porcelanowy dzinks" (kuleczko) od granatu trzonkowego. Niestety, nie jestem juz w posiadaniu tyk gadgetow

Pozdrawiam
MaC

wys³any: 14/4/2003 o 12:48
a znacie moze jeszcze jakies ciekawe mroczne miejsca w swiebodzinie lub okolicach? Slyszalam cos o zamku kolo Lubinicka, uwielbiam nocne wypady w takie miejsca, robie duzo zdjec. Bylabym wdzieczna za jakies wskazowki, pozdrawiam!

wys³any: 21/5/2004 o 17:20
Potwierdzam wiadomosci Anonim

wys³any: 1/4/2003 o 08:50
tylo jedno siê nie zgadza
To nie by³ domek tylko wie¿a z która teraz nie ma dachu pierwszego pietra i jest zdewastowana. Warto sie tam wybraæ

wys³any: 22/5/2004 o 14:39
Niedaleko wsi Lubinicko znajduje siê stara baszta obronna, troszkê podobna do naszej ¶wiebodziñskiej z Osiedla Widok. Tamta baszta jest znacznie bardziej zdewastowana i mniejsza, jest jednak piêknie po³o¿ona na le¶nym wzniesieniu. Niesamowita atmosfera panuje tam w jesienne wieczory, mo¿na by tam by³o nagraæ kolejn± czê¶æ horroru z serii "13go w pi±tek" Mo¿na do niej trafiæ id±c od "kulki" ok. 500-700m wzd³u¿ lasu w kierunku wsi Jeziory.

wys³any: 22/2/2005 o 16:52
wiêc tak moi mili. "Domek kata" znajdowa³ siê na obecnej obwodnicy ¦wiebodzina miêdzy Ogródkami dzia³kowymi za S³onecznym a Eldrobiem. By³a to murowana budowla parterowa z okr±g³ym tarasem. W ko³o by³y wykopane transzeje i okopy i stanowiska dzia³ OPL. W bliskiej odleg³osci znajowa³a sie ogromna ¿wirownia jewszcze wieksza od tej na os. Widok w tzw. "II lasku" gdzie uczniowie i nauczyciele z LO prowadzili zajecia z przysposobienia wojskowego. By³a tam po prosto strzelnica. Zajecia tam prowadzi³ pan chyba Skulski ale nie jestem pewien nazwiska. Wiem, ¿e juz nie ¿yje. Tak wiec po domku kata nie ma ¿adnych ¶ladów bo prowadzi tam tendy obwodnica.

wys³any: 22/2/2005 o 22:48
Hmm no to ciekawe . Wychodzi na to, ¿e wszyscy siê mylili--
C
U
S
2011-09-09 15:25
Temat postu: Re: Domek kata
C4

IP: 78.8.84.83

go


Wznowie temat.
Zgodnie z oficjalnymi danymi ( www.geoportal.gov.pl ) domek kata znajdowa³ siê na dzia³ce 23/3. Wspó³rzêdne geograficzne N: 52 st. 14'53.37" i E: 15 st. 33'38". to jest na ulicy Poznañskiej stosunkowo niedalego wiaduktu. Z tego co wiem jest tam zwrotnica kolejowa i jaka¶ wie¿a, mo¿e kto¶ to potwierdziæ lub powiedzieæ co w tym miejscu bylo?
2014-03-28 16:56
Temat postu: Re: Domek kata
ciachu


forum admin
postw: 823

Z korespondencji przes³anej na mój e-mail:


Wg wszelakich map od 1893r jakie przejrza³em i na podstawie innych danych domek powinien siê znajdowaæ:
N 15° 33' 19.32" E 52° 14' 51.9"

Opisana informacja od wagarowiczów, którzy maj± obecnie po 70 lat, potwierdza moje dociekania. Pamiêtam ten opuszczony budynek mieszkalny jeszcze w po³owie lat 80tych.

Czê¶æ opisuje, ¿e miejsce to przykry³a ju¿ wcze¶niej obwodnica miasta ale siê to nie sprawdzi³o.

Reszta informacji to raczej tylko plotki.

Na podanych wy¿ej wspó³rzêdnych:
N: 52 st. 14'53.37" i E: 15 st. 33'38".
Pó¼niejszy Eldrob (itp.) znajdowa³ siê w tym miejscu m³yn:
Angel-Muhle - po polsku w 1948 zosta³ jeszcze nazwany "P³awnica".

--
C
U
S
2014-03-28 16:59
Temat postu: Re: Domek kata
ciachu


forum admin
postw: 823

I jeszcze co¶:

Przy \"domku kata\" zanim powsta³y oba wiadukty by³ przejazd kolejowy. \"Domek Kata\" jak i by³y pobliski przejazd znajduj± siê pod dzisiejsz± drog± S3.

--
C
U
S
2014-03-28 17:04
Temat postu: Re: Domek kata
ciachu


forum admin
postw: 823

I jeszcze co¶:


Opisana wy¿ej ¿wirownia znajdowa³a siê pod obecnym miejscem skrzy¿owania siê obwodnicy i S3, czyli poprawnie pod wiaduktem. To w³a¶nie te¿ uwa¿ano za tzw. Domek Kata, a jak pisa³em wcze¶niej, wynika ¿e znajdowa³o siê 500m od tego miejsca w stronê torowiska.

--
C
U
S
2017-02-23 10:11
Temat postu: Re: Domek kata
MrqusR


nowy
postw: 1

Gdzie dok³adnie znajduje siê to miejsce? Kiedy¶ próbowa³em odszukaæ, ale chyba co¶ pomyli³em i nie uda³o mi siê trafiæ.

https://gamera.pl
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2